Public tenders for real estate in Bulgaria

Find all Real estate tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for real estate. Make a new search!
Real estateBulgaria

real estate services

Агенция за хората с увреждания | Published June 19, 2012  -  Deadline July 12, 2012
cpvs
70000000, 73000000

real estate services

Real estate services

Община Ихтиман | Published January 31, 2012  -  Deadline March 8, 2012
cpvs
70000000

Real estate services

real estate services

Община Ихтиман | Published January 31, 2012  -  Deadline March 8, 2012
cpvs
70000000

real estate services

Real estate services

Община Благоевград | Published August 3, 2016  -  Deadline September 9, 2016
cpvs

Services related to real estate

Real estate services

„София Тех Парк“ АД | Published February 2, 2016  -  Deadline February 24, 2016
cpvs
70000000, 92610000

Services related to real estate

Real estate services

Obshtina Cherven bryag | Published May 8, 2013
Winner
„Икар консулт” АД, ЕИК 131192254 ул. ”Димитър Шишманов” № 11 1000 София BULGARIA Telephone: +359 28624585 Fax: +359 28624881
cpvs
70000000, 71000000, 71500000, 71520000, 71600000, 71630000

Избраният изпълнител ще действа като: — Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне доклади за оценка на съответствието по договора за инженеринг; — Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устойство на терирорията /ЗУТ/ на строителството, съгласно който лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за енергийна ефективност; — Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на изпълнение на строежите по договора за инженеринг.

Real estate services

Община Бургас000056814 | Published March 14, 2013
Winner
:Ванг: ЕООД, ЕИК 102937300 к-с "Славейков", бл.126, вх. А, ет. 3 8000 Бургас BULGARIA Telephone: +359 56586666
cpvs
70000000

Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас, а именно: Уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС на "Надлез над товарна жп гара Бургас" за връзка на бул. "Проф. Якимов" с ул. "Крайезерна", гр. Бургас; Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и Уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС на "Експозицонен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ I-за Приморска парк, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас"; Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и Уведомление по чл.1 0 от Наредбата за ОС на "Изграждане на ПСОВ - к-с "Меден Рудник", гр. Бургас - 2-ри етап: разширение"; Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на "Изграждане на ПСОВ в имот № 004013 /УПИ III-40044, кв.47/, местност "Край село", землище на с. Маринка, Община Бургас.

real estate services

Obshtina Pazardzhik | Published November 1, 2012
Winner
"Уейст проджект Пазарджик" ДЗЗД ул. "Вихрен" №40, ап.6 1618 София BULGARIA E-mail: bgisofia@techno-link.com Telephone: +359 885201423 Fax: +359 29555504
cpvs
70000000, 71000000

Услугата, предмет на договора, включва изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците - регион Пазарджик. Инвестиционният проект следва да предвижда изграждане на съоръжения на основната плащадка в землището на с.Ал.Константиново и тези на претоварна станция Ракитово, в т.ч.: Закриване на съществуващото сметище - Ал.Константиново; Изграждане на 1-ва клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци - Ал.Константиново; Изграждане на довеждаща инфраструктура до предвидените за изграждане съоръжения - Ал.Константиново; Машини и съоръжения за 1-ва клетка; Изграждане на регионален център за рециклиране на площадката на регионалното депо Ал.Константиново; Изграждане на регионален център за рециклиране и претоварна станция Ракитово, в т.ч. довеждаща инфраструктура, машини и оборудване и други. Изпълнението на договора цели предоставяне на консултантски услуги за подготовка на пълен и качествен инвестиционен проект в идейна фаза, отговарящ на всички изисквания на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му и всички относими нормативи към предмета на поръчката, включително и изискванията и условията на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” - Приоритетна ос 2.

real estate services

DP "Pristanishtna infrastruktura" | Published November 1, 2012  -  Deadline November 28, 2012
cpvs
70000000

:Настоящата обществена поръчка цели избор на изпълнител за съставяне на технически паспорти на съществуващи сгради и съоръжения, находящи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, предоставени за управление на ДППИ, за следните обособени позиции: Обособена позиция No 1 - Извършване на обследване и оценка на сградите на пристанищата за обществен транспорт с национално значение на Република България и изработване на технически паспорти, съгласно ЗУТ. Териториалният обхват на поръчката по тази обособена позиция обхваща: Пристанище Варна (Варна-изток, Варна-запад, включително Складова база и База СНО-Варна, Фериботен комплекс – Варна), Пристанище Бургас (Бургас-изток, Бургас-запад, включително Складова база Лозово, Росенец, Несебър), Пристанище Русе (Русе-изток, Русе-център, Русе-запад, Силистра, Фериботен терминал - Силистра, Тутракан, Свищов и Сомовит), Пристанище Лом (Лом и Оряхово), Пристанище Видин (Видин-център, Видин-юг, Видин-север и Фериботен комплекс – Видин). Обособена позиция Nо 2 - Извършване на обследване и оценка на Канал 1 и Канал 2 в района на Пристанище Варна и изработване на технически паспорт.

real estate services

Obshtina Burgas | Published November 6, 2012
Winner
"Ванг" ЕООД к-с "Славейков" бл.126,вх.А, ет.3, офис 10 8000 Бургас BULGARIA Telephone: +359 56586666
cpvs
70000000

Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас, а именно: 1. Уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС на "ПУП-План за улична регулация за нови обслужващи улици за поземлени имоти 000159 и 000173, землище на кв.Банево, гр.Бургас; 2. Информация за преценяване необходимостта от ОВОС и Уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС на "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и II, кв.1 по плана на зона Изток - Парк "Езеро", гр.Бургас.

Real estate services

Министерство на регионалното развитие и благоустройството831661388 | Published January 31, 2013
Winner
„Иммобул бета“ ЕООД ул. „Парчевич" № 42 1000 София BULGARIA Telephone: +359 29304101 Fax: +359 29304122
cpvs
70000000

Договор за наем за временно и възмездно ползване на офиси с обща площ от 2 075.15 /две хиляди седемдесет и пет цяло и 15 стотни/ кв. м. и 30 /тридесет/ паркоместа.

real estate services

Darzhavno predpriyatie "Pristanishtna infrastruktura" | Published March 3, 2012
cpvs
70000000

:Актуализиране на Генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение с оглед модерното и ефективно управление на инфраструктурата и прилежащата акватория, като предпоставка за подобряване на условията за движение на плавателните съдове по р. Дунав и българските морски пространства, както и за подпомагане процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти в настоящия и реализирането им в следващия програмен период.

real estate services

Darzhavno predpriyatie "Pristanishtna infrastruktura" | Published March 3, 2012
cpvs
70000000

:Поръчката ще се реализира при изпълнение на следните дейности: Дейност 1: Възложителят предава на Изпълнителя на задачата наличната техническа документация за строежите, предмет на поръчката; Дейност 2: Страните по договора утвърждават график за посещение от изпълнителя на задачата и начин за координация и връзки с лицата стопанисващи сградите и съоръженията; Дейност 3: Изпълнителят реализира планираните огледи и проучвания на строежите по обекти. Извършват се действията по заснемане на строежите и съоръженията, за които не е предоставена техническа документация; Дейност 4: Изготвя се доклад за резултатите от обследването в съответствие с изискванията на чл. 24 от Наредба №5/2006 г. на МРРБ; Дейност 5: Изготвя се техническия паспорт и заедно с доклада от обследването се представят на Възложителя за одобрение; Дейност 6: Техническият паспорт се регистрира от Изпълнителя в общинската админстрация, съгласно изискванията на чл. 176а, ал.4 от Закона за устройство на територията; Дейност 7: Регистрираният технически паспорт се предава на Възложителя.

"Services related to supply documents for real estate and implement advertising and brokering the sale of real estate owned by the" CEZ Distribution Bulgaria "AD".

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД | Published March 4, 2016  -  Deadline April 7, 2016
cpvs
70000000

"Services related to supply documents for real estate and implement advertising and brokering the sale of real estate owned by the" CEZ Distribution Bulgaria "AD".

Works in real estate used for the main activity of "Student dormitories and canteens" EAD, 3 lots: 1. Real estate located within the planning region North Central and Northeastern 2. Real estate located in Southeast Planning Region 3. Real estate located within the planning region South Central, South and North.

„Студентски столове и общежития“ ЕАД | Published March 21, 2014  -  Deadline May 8, 2014
cpvs
45000000

Works in real estate used for the main activity of "Student dormitories and canteens" EAD, 3 lots: 1. Real estate located within the planning region North Central and Northeastern 2. Real estate located in Southeast Planning Region 3. Real estate located within the planning region South Central, South and North.

Real estate services

Община Хитрино | Published March 18, 2017
Winner
„Инвестиционно проектиране“ ЕООД
cpvs
70000000

The object of this contract is to develop technical investment development projects in the municipality / village Hitrino, 1 of which Hitrino municipality will apply for Sub-measure 7.2. "Investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale infrastructure" of Measure 7 "Basic services and village renewal in rural areas" of the Programme for Rural Development 2014-2020 in connection with officially published Ordinance RD 09-988 of 12.14.2016 of the Minister of Agriculture and food with a specified period for accepting applications for support of the Municipality Hitrino starting on 16.01.2017, and the end date 16.3.2017, the eligible activities under Article . 4 pt. 1, 2, 3, 6, 7 or 8 of Decree № 12 of 25.07.2016, the rest of the projects will be used to implement targeted projects to restore destroyed infrastructure in the affected area, in connection with allocations from the republican budget for 2016 / 2017. In p.

Real estate services

Община Благоевград | Published January 27, 2017
Winner
Мултиплекс инженеринг ЕООД
cpvs
70000000, 71310000

1 of LSP, will be implemented in accordance with the requirements set out in Chapter 3 of Pomegranate. № 5 of the 2006 tech. passports of buildings. The investigation will serve to:

a) establishment of a structural stability of the building;

b) giving instructions and recommendations to prepare their. documentation pursuant eligible for Finance. activities;

c) preparation of the TA of the building;

d) giving directions and setting a timetable for the implementation of others. repairs are not eligible for financial aid, but implementation is necessary for the proper functioning of the building.

If no primary technical doc., Will obsl.o incl. and its recovery within the infinite. by carrying out surveys imperative. Restored dock. will serve to further development of tech. doc. for the needs of renovation, as well as OEE objects. The sites are:

1 of LSP, will be implemented in accordance with the requirements set out in Chapter 3 of Pomegranate. № 5 of the 2006 tech. passports of buildings. The investigation will serve to: a) establish the structural stability of the building; b) giving instructions and recommendations to prepare their. documentation pursuant eligible for Finance. activities; c) preparation of the TA of the building; d) giving directions and setting a timetable for the implementation of others. repairs are not eligible for financial aid, but the implementation of which is necessary for the proper functioning of sgradata.V if no primary technical doc., will obsl.o incl. and its recovery within the infinite. by carrying out imperative zasnemaniya.Vazstanovenata dock. will serve to further development of tech. doc. for the needs of renovation, as well as OEE objects.

Amended source of funding for this award, since there is no contract for grants under OP growth regions in 2014-2020,

Real estate services

„София Тех Парк“ АД | Published January 25, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
70000000

The subject of the contract includes the provision of services together in activities as follows:

Activity № 1 - Operation of sports facilities.

Activity № 2 - Operation of cafeteria and maintenance of the adjacent outdoor areas (incl. Green areas) to the sports center.

The subject of the contract includes the provision of services together in activities as follows:

Activity № 1 - Operation of sports facilities.

Activity № 2 - Operation of cafeteria and maintenance of the adjacent outdoor areas (incl. Green areas) to the sports center.

important:

1. The Contractor shall ensure the operation of the tennis courts at least 345 days per year period, with a break between summer and winter season of no more than 10 days for each of the 2 interruptions in the year. The first one-year period, which will monitor the implementation of the requirement under the preceding sentence shall run from 04.15.2017, the date to 15/04/2017 If there was no contract entered into contract award, the minimum number of days work on tennis courts the first one-year period is calculated as 345 days by subtracting the number of days in the period between 15.04.2017 and on the date of entry into force of the contract award.

2. The sports center should not be used exclusively by one single professional athlete. The use of sport infrastructure by other users, professional or non-professional athletes should be at least 20% of the time annual capacity.

Real estate services

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | Published September 23, 2016
Winner
„Мега Секюрити Груп“ ЕООД
cpvs
70000000, 79713000

Contract, ent. № 01-85-08 / 07.07.2014 in order implementing the security guard of temporary accommodation - c. Sofia,. Hostile, with a period of performance of 24 months is amended pursuant to Art. 116, para. 1, p. 6 of the PPA with Addendum, ent. Board-№ 1122 / 07.07.2016 The amendment relates to changing the term of implementation - until 19.09.2016 On the grounds of Art. 116, para. 1 pt. 3 of the PPA was signed addendum, ent. Board-№ 1783 / 20.09.2016 on, which concerns an extension of performance / to signing a contract with a selected contractor, but not more than six months from the signing of the addendum / and update the contract price, given the financial statement for 1 number guard.

Real estate services

Община Харманли | Published July 14, 2015  -  Deadline August 10, 2015
cpvs
70000000, 71251000, 71620000, 71630000, 71315300, 71222000, 71314310, 71221000

Услуги, свързани с недвижими имоти