Public tenders for photocopying in Denmark

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

photocopying and offset printing equipment

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S | Published January 6, 2012  -  Deadline January 24, 2012
cpvs
30120000, 30121100, 30121200, 30232100, 30232110

photocopying and offset printing equipment

Photocopying and offset printing equipment

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S | Published January 6, 2012  -  Deadline January 24, 2012
cpvs
30120000, 30121100, 30121200, 30232100, 30232110

Photocopying and offset printing equipment

Photocopying and offset printing equipment

Hillerød Kommune | Published April 13, 2016  -  Deadline May 19, 2016
cpvs

Equipment for photocopying and offset printing

Photocopying and offset printing equipment

Hillerød Kommune | Published April 15, 2016  -  Deadline May 19, 2016
cpvs

Equipment for photocopying and offset printing

photocopying and offset printing equipment

Fredensborg Kommune | Published August 31, 2012
cpvs
30120000, 30121000, 30121100, 30121200

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.12 om levering af printere, kopimaskiner og multifunktionsmaskiner med tilhørende services og løsninger samt leasing. Leveringsaftalen omfatter indkøb, levering og installering af to produktionsmaskiner til Fredensborg Kommunes grafiske afdeling på rådhuset, samt serviceaftaler på de to maskiner.

photocopying and offset printing equipment

Arbejdsmarkedets Tillægspension | Published June 1, 2012
Winner
Ricoh Danmark A/S Vallensbækvej 44 2625 Vallensbæk DENMARK Telephone: +45 70106768 Internet address: www.ricoh.dk
cpvs
30120000, 30121100, 30121200, 30232100, 30232110

ATP skal i 2012 have leveret 95 farvemultifunktionsmaskiner og 160 printere i henhold til tidsplanen i udbudsmaterialet. I Leveringsaftalens resterende løbetid skal ATP og Udbetaling Danmark have mulighed for at foretage yderligere indkøb på Leveringsaftalen. ATP ønsker derfor at indgå en Leveringsaftale med én leverandør om indkøb af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Leveringsaftalen vil omfatte: — Multifunktionsmaskiner, herunder farve- og sort/hvid maskiner, — Printere, herunder farve og sort/hvid printere, — Serviceaftaler med tilkaldetider til multifunktionsmaskiner og printere, der inkludere vedligehold og reperation herunder reservedele, samt levering af toner og forbrugsstoffer, herunder evt. hæfteklammer, — Installationsydelser, — Brugeruddannelse, — Option på "Follow me" løsning, samt konsulentydelser i forbindelse med installation af "Follow me" løsning.

photocopying and offset printing equipment

Vejdirektoratet, Ressourcedivisionen, Intern Service | Published November 6, 2012
Winner
X&CO Rolighedsvej 28-30 7400 Herning DENMARK E-mail: hm@xogco.dk Telephone: +45 70270411 Internet address: www.xogco.dk
cpvs
30120000, 50300000

Levering af digital trykmaskine med back up og service samt vedligeholdspakke til Vejdirektoratet i Skanderborg.

photocopying and offset printing equipment

Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet | Published November 27, 2012
cpvs
30120000, 30121100, 30121200, 30232110

Leveringsaftale indgået iht SKI Rammeaftale 02.12 om kopi og print. Leveringsaftalen omfatter indkøb af multifunktionsmaskiner.

photocopying and offset printing equipment

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S | Published May 8, 2012
Winner
Atea A/S Lautrupvang 6 2750 Ballerup DENMARK
cpvs
30120000, 30121100, 30121200, 30232100, 30232110

SKI har udbudt rammeaftale 02.12 om kopi og print. Den indgåede rammeaftale indeholder muligheder for at indkøbe kopi og printudstyr med tilbehør og ydelser. Rammeaftalestrukturen er som følger: Delaftale 1 Multifunktionsmaskiner. Delaftale 2 Printere. Delaftale 3 Produktionsmaskiner. Delaftale 4 Betalingssystemer. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. På området for kopi og print har Statens Indkøb dog indgået centralt forpligtende indkøbsaftaler for statslige myndigheder, jf. udbudsbekendtgørelse: 2009/s 125-182003 Fotokopimaskiner og, 2009/s 125-182004 Printere og plottere. Da den indgåede rammeaftale således i et vist omfang kan omfatte det af Statens Indkøbs indkøbsaftaler omfattede, gør SKI opmærksom på, at statslige myndigheder i medfør af cirkulære om indkøb i staten har pligt til at anvende statens centralt koordinerede aftaler. Statslige myndigheder, som er kunder hos SKI, kan i henhold til de foreliggende regler derfor alene gøre brug af nærværende rammeaftale efter forudgående indhentet godkendelse fra Økonomistyrelsen under Finansministeriet. Statslige myndigheders brug af nærværende rammeaftale forudsætter således, at pågældende myndigheder har et konkret behov for varer/serviceydelser, som ikke kan dækkes af en af statens centralt koordinerede aftaler. Statslige myndigheders brug af nærværende rammeaftale må derfor forventes at være yderst begrænset. Når den nye forpligtende aftale om kopi og print træder i kraft 1.5.2012, må myndigheder, der vælger at indgå i det forpligtende udbud, ikke længere indkøbe de varer, der er omfattet af det forpligtende udbud, under nærværende Rammeaftale. Det må forventes, at omsætningen på delaftale 1 og 2 bliver påvirket, når den nye forpligtende aftale træder i kraft.

Parts and accessories of photocopiers 2013 / S 125-214163

Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen | Published June 29, 2013  -  Deadline August 12, 2013
cpvs
30125000, 30121100, 30121200, 30124100, 30124300, 30125120, 50313200, 72228000, 30124400

Parts and accessories of photocopying apparatus

Photocopying and thermo-copying machines 2014 / S 195-344369

Varde Kommune | Published October 10, 2014  -  Deadline November 19, 2014
cpvs
30121000, 30121100

Photocopying and thermo-copying machines Udbuddetomfatter purchasing and servicing of "Multifunctional" hereinafter referred to as MFPs of different sizes and with different composition / armament. MFPs: The size ogbestykningen of MFPs are detailed in the tender list - Annex 1 Service: Please provide offered a service where everything is included., So Varde future, only the cost of the MFPs for the purchase of paper and electricity. Kvartalsvisbagud billing of actual consumption. Education: Education of municipal users in control of the MFPs. Varde Municipality currently has about 139 MFPs of different sizes and ages. On disseMFP'er produced each year - by best estimate - approximately 11,8 mil. copies / prints. (approx. 8.45 million B / W and approximately 3 350 000 color). Kontraktperiodenvil be 4 years. Procedure: The Contracting Authority has chosen to perform this task digitally through Mercell Denmark A / S. To participate in the task copy this link to your browser: http://permalink.mercell.com/47080636.aspx Here To Register for the task by clicking on the icon at the top: "Sign your interest. ' If you are not a licensee of Mercell Denmark A / S, fill out a registration of your company. This registration is required for your continued participation and is free of charge. After sending the registration you have free access to all documents. You will receive access codes to www.mercell.dk during normal working hours and can then send your offer / application.

Parts and accessories of photocopying apparatus

Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen | Published June 29, 2013  -  Deadline August 12, 2013
cpvs
30121100, 30125000, 30125120, 30121200, 30124100, 30124300, 30124400, 50313200, 72228000

Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner

Parts and accessories of photocopying apparatus

Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen | Published June 25, 2013  -  Deadline August 12, 2013
cpvs
30125000, 30125120, 30121100, 30121200, 30124100, 30124300, 30124400, 50313200, 72228000

Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af multifunktionsmaskiner, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Det er hensigten med udbuddet af denne rammekontrakt at opnå væsentlige besparelser på området. Moderniseringsstyrelsen indgår rammekontrakten på vegne af hele staten i medfør af cirkulære af 20.3.2012 om indkøb i staten (cirkulæret kan hentes på: www.statensindkob.dk og www.retsinformation.dk). Statslige institutioner bliver ved rammekontraktens ikrafttræden forpligtede til at anvende rammekontrakten i forbindelse med indkøb af multifunktionsmaskiner, tilbehør og tilknyttede serviceydelser, jf. cirkulære om indkøb i staten. Rammekontrakten indebærer, at statslige myndigheder forpligtes til kun at købe ind hos den på rammekontrakten valgte leverandør inden for rammekontraktens område. Udetjenesten under Udenrigsministeriet er undtaget fra forpligtelsen, men udetjenesten kan gøre brug af rammekontrakten. Partsstatussen for udetjenesten medfører således alene en ret, men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten. En række selvejende institutioner m.v., hvis bevilling er optaget på finansloven, er endvidere oprindelige parter i rammekontrakten, og kan derfor gøre brug af rammekontrakten, jf. tekstanmærkning nr. 110 til § 7 på finansloven for 2013. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten. De omfattede selvejende institutioner m.v. er angivet på: www.statensindkob.dk. Endelig er Danmarks Nationalbank, Folketinget samt Færøernes Hjemmestyre ligeledes oprindelige parter i rammekontrakten, og kan derfor vælge at gøre brug af rammekontrakten. Med hensyn til de i punkt II.1.4) og II.2.1) anførte beløb bemærkes, at disse er anslået ud fra historiske forbrugsmønstre i staten for rammekontraktens løbetid inklusive optioner om forlængelse. Det vil sige for i alt 4 år. Der forventes dog betydelige besparelser som følge af det fællesstatslige indkøb. Det er derfor forventningen, at rammekontraktens samlede værdi for så vidt angår de statslige myndigheder vil være lavere end det i punkt II.1.4) og II.2.1) anførte. I praksis vil statens forbrug på rammekontrakten fremover kunne være såvel mindre som større end det angivne spænd over værdien af ydelserne i løbet af rammekontraktens løbetid. I relation til punkt II.1.4) og II.2.1) kan volumen endvidere blive væsentlig forøget, i det omfang selvejende institutioner m.v., Danmarks Nationalbank, Folketinget samt Færøernes Hjemmestyre gør brug af rammekontrakten. Det skal understreges, at det er den enkelte selvejende institution m.v. samt Danmarks Nationalbank, Folketinget samt Færøernes Hjemmestyre, som selv beslutter, om denne tilslutter sig retten til at gøre brug af rammekontrakten. Det bemærkes, at serviceaftaler indgået under den eksisterende rammeaftale kan løbe i hele eller dele af nærværende rammekontrakts løbetid. Eventuel forlængelse af serviceaftaler indgået under den eksisterende rammeaftale falder uden for nærværende rammekontrakts ydelsesområde. Tilsvarende vil serviceaftaler indgået under nærværende rammekontrakt potentielt løbe længere end rammekontraktens løbetid. Ydelsesbeskrivelse: Rammekontrakten vil omfatte multifunktionsmaskiner, tilbehør og tilknyttede serviceydelser indenfor følgende områder: — Multifunktionsmaskiner, herunder dels farvemaskiner og dels sort/hvid-maskiner — Tilbehør til multifunktionsmaskiner — Installation af multifunktionsmaskiner i forbindelse med levering — Serviceaftaler relateret til multifunktionsmaskiner, herunder vedr. afhjælpning af driftsproblematikker, tonerpåfyldning m.v. — Serviceydelser relateret til ovenstående, herunder reparation, brugeruddannelse, rådgivning vedr. printressourcer m.v. Det bemærkes, at storformat- og trykkerimaskiner ikke er omfattet af nærværende udbud. Levering af produkter skal ske inden 10 arbejdsdage fra modtagelse af bestilling, medmindre kunden angiver en længere frist ved bestilling. Særligt store ordrer leveres dog efter nærmere aftale mellem kunden og leverandøren. Detailspecifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet. Tildeling af kontrakter baseret på en rammekontrakt vil ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (køb direkte på rammekontrakten). Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Levering af varer til kunder uden for Danmark samt til Færøerne sker FOB dansk havn/transportør. Leverancer til kunder uden for Danmark samt til Færøerne består udelukkende af hardware, og ikke installation, serviceaftaler, eller serviceydelser i øvrigt. Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøtte statens fælles indkøbs- og faktureringssystem, IndFak. Processer, format- og kvalitetskrav samt de værktøjer, der stilles til Leverandørens rådighed, vil være beskrevet i udbudsmaterialet. Samtidig skal det være muligt at bestille via Leverandørens hjemmeside, pr. telefon og e-mail. De elektroniske varekataloger skal løbende opdateres efter de i udbudsmaterialet nærmere angivne retningslinjer. Der vil være krav til, at leverandøren indrapporterer data, der detaljeret viser det faktiske salg på rammekontrakten. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgå af udbudsmaterialet.

Equipment for photocopying and offset printing 2016 / S 072-125034

Hillerød Kommune | Published April 13, 2016  -  Deadline May 19, 2016
cpvs

Photocopiers

Vejle Kommune | Published May 16, 2013  -  Deadline May 31, 2013
cpvs
30121100, 50313200

Photocopiers

photocopiers

Hillerød Kommune (DK013) | Published September 7, 2012
Winner
Sharp Electronics Danmark Islevdalsvej 182 2610 Rødovre DENMARK E-mail: info.dk@sharp.eu Telephone: +45 70230310 Internet address: www.sharp.dk
cpvs
30121000, 30121100, 30121200, 30125000, 30232110, 50313100, 50313200, 72227000, 72228000

Hillerød Kommune forventer over de næste 4 år at skulle anskaffe 194 multifunktionsmaskiner og 170 printere, fordelt på et bredt udsnit af institutionerne i Hillerød Kommune. Hillerød Kommune ønsker derfor at indgå en rammeaftale med én leverandør om indkøb af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Rammeaftalen vil omfatte: — Multifunktionsmaskiner, herunder farve- og sort/hvid maskiner, — Printere, herunder farve og sort/hvid printere, — Serviceaftaler med tilkaldetider til multifunktionsmaskiner og printere, der inkludere vedligehold og reperation herunder reservedele, samt levering af toner og forbrugsstoffer, herunder evt. hæfteklammer, — Installationsydelser, — Brugeruddannelse, — Option på en "Follow me" løsning, samt tilhørende ydelser i forbindelse med installation af "Follow me" løsning. Detailspecifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet.

photocopiers

Hillerød Kommune | Published June 15, 2012  -  Deadline June 26, 2012
cpvs
30121000, 30121100, 30121200, 30125000, 30232110, 50313100, 50313200, 72227000, 72228000

photocopiers

photocopiers

Forsvarsministeriet v/Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste | Published December 5, 2012  -  Deadline December 7, 2012
cpvs
30121100

photocopiers

Photocopiers

Forsvarsministeriet v/Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste | Published December 19, 2012
cpvs
30121100

Photocopiers

photocopiers

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S | Published January 27, 2012  -  Deadline February 21, 2012
cpvs
30120000, 30121100, 30121200

photocopiers