Public tenders for advertising-material in Poland

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published February 9, 2017
Winner
Agencja Reklamowa Cieslik – Studio L Sp.j.
cpvs
22462000, 79822500

The contract is for the fabrication and delivery to the registered office ordering the following materials

information together with the preparation of projects and their printable materials:

1) metal ball pen (1 500 pcs.)

2) Laser pointer with integrated pen (200 pcs.)

3) Folder paper A-4 closed on the eraser (400 pcs.)

4) Notes 25 rationed plaid, with hard cover (400 pcs.)

5) Paper bag "small" with handles (400 pcs.)

6) USB Flash Drive Slim (400 pcs.)

7) Business cards (800 pcs.)

8) Roll-up (2 pcs.).

1. The contract is for the execution and delivery to the premises of the following Employer

information materials and preparation of projects and their printable materials:

1) metal ball pen (1 500 pcs.)

2) Laser pointer with integrated pen (200 pcs.)

3) Folder paper A-4 closed on the eraser (400 pcs.)

4) Notes 25 rationed plaid, with hard cover (400 pcs.)

5) Paper bag "small" with handles (400 pcs.)

6) USB Flash Drive Slim (400 pcs.)

7) Business cards (800 pcs.)

8) Roll-up (2 pcs.).

Advertising material

Główny Urząd Statystyczny | Published January 20, 2017
cpvs
22462000, 48000000, 30120000, 44190000, 39294100, 30192000, 30214000, 30213100, 30232110, 48771000, 30125110, 30125120, 30124000, 30124300, 30124100

Promotional.

Purchase software and licenses.

Buying software as part of the OP TA 2014-2020.

Licenses Adobe CC (48 months).

Delivery of parts, supplies for office equipment.

Supply of tools and materials and equipment for maintenance of buildings GUS.

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published November 11, 2016  -  Deadline November 25, 2016
cpvs
22462000, 79822500

The contract is for the fabrication and delivery to the registered office ordering the following information materials and preparation of projects and their printable materials:

1) Metal Pen (1500 pcs.)

2) Laser pointer with integrated pen (200 pcs.)

3) Folder paper A-4 closed on the eraser (400 pcs.)

4) Notes 25 rationed plaid, with hard cover (400 pcs.)

5) Paper bag "small" with handles (400 pcs.)

6) USB Flash Drive Slim (400 pcs.)

7) Business cards (800 pcs.)

8) Roll-up (2 pcs.).

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published October 19, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
22462000, 79822500

1. The contract is for the fabrication and delivery to the registered office ordering the following information materials and preparation of projects and their printable materials:

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published October 21, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
22462000, 79822500

The contract is for the fabrication and delivery to the registered office ordering the following information materials and preparation of projects and their printable materials:

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published August 31, 2016  -  Deadline September 23, 2016
cpvs

Commercial materials

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published September 16, 2016
Winner
Media Check Point Sp. z o.o.
cpvs
22462000

The contract in Part 5 is the delivery of the following promotional materials:

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published May 26, 2016  -  Deadline July 4, 2016
cpvs

Commercial materials

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published June 16, 2016  -  Deadline July 7, 2016
cpvs

Commercial materials

Advertising material

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | Published November 28, 2015  -  Deadline December 3, 2015
cpvs
22462000, 39294100

Materiały reklamowe

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published October 9, 2015  -  Deadline November 2, 2015
cpvs
22462000, 39294100

Materiały reklamowe

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published September 22, 2015  -  Deadline October 26, 2015
cpvs
22462000

Materiały reklamowe

Advertising material

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published July 30, 2015  -  Deadline August 20, 2015
cpvs
22462000, 79822500, 79342200

Materiały reklamowe

Advertising material

Enea S.A. | Published October 10, 2017  -  Deadline November 22, 2017
cpvs
22462000, 39294100

The subject of the order includes the supply of promotional materials for the ENEA Group for promotion and advertising.

The subject of the order includes the supply of promotional materials for the ENEA Group for promotion and advertising of the ENEA Group:

- purchase of promotional materials for the Orderer, including preparation of production of all promotional materials,

- promotional materials,

- delivery of promotional materials to the places indicated by the Ordering Party.

Advertising material

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. | Published May 25, 2016
Winner
Yanaka Vision Sp. z o.o.
cpvs
22462000

Before the implementation of the execution of the projects (in terms of ecological gadgets), the Contractor is obliged to present the logo graphic design project for approval to the Contracting Authority.

3.11 The condition of receipt by the Purchaser of the contract signing is faultless handover protocol.

3.12 The Contractor during the warranty period will remove at its own expense and on their own reported by the Employer defects and faults.

3.13 The Contractor is obliged to attach to the tender compilation unit prices for the various elements of the contract.

Advertising material

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. | Published November 7, 2015  -  Deadline November 13, 2015
cpvs
22462000

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w ilościach i rodzajach szczegółowo opisanych w załączniku nr 1. 3.2 Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania. 3.3 Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki, grawery, tłoczenia itp. 3.4 Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom przepisów i zasad BHP. 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 3.5.1 ekologicznego gadżetu: drewniany samolot napędzany panelem fotowoltaicznym; 3.5.2 kredek w ekologicznym pudełku z drewna, Kredki świecowe w ekologicznym pudełku z kartonu; 3.5.3 Ekologicznych długopisów z nadrukiem. 3.5.4 Ekologicznych zakładek do książki z linijką i karteczkami. 3.5.5 Ekologicznych ołówków z drewna z ozdobą na końcówkach. 3.5.6 Czyścików do telefonu (okrągły kształt). 3.5.7 Ekologicznych ładowarek słonecznych do telefonów z panelem solarnym. 3.5.8 Notesów z kamiennego papieru (format A5). 3.5.9 Etui na telefon z odblaskową opaską na rzep. 3.5.10 Power bank. 3.5.11 Pamięci flash USB (pen drive). 3.5.12 Broszurę projektowa (opracowanie + druk). 3.5.13 Tablicę projektu. 3.5.14 Eko box edukacyjny. 3.6 Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały promocyjne były oznaczone w sposób zgodny z zasadami promocji Projektu pt. „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMIEN)” wynikającymi z umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON o nr: GEKON1/02/213877/31/2015 oraz określonymi w instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępnych na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec oraz we wzorze umowy dostępnym na stronie http://program-gekon.pl/download/gfx/gekon/pl/nfoopisy/317/2/1/gekon2_umowa_trojstronna_wielopodmiotowa_06.2015.pdf 3.6.1 Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich materiałach informacji o dofinansowaniu realizacji projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do zamieszczenia w tych materiałach logotypu NFOŚiGW. 3.6.2 Informacja o dofinansowaniu w przypadku materiałów innych niż publikacje: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.” Informacja o dofinansowaniu w przypadku publikacji: „Niniejszy materiał został dofinansowany za środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.” Informacja o dofinansowaniu wraz z logotypem NFOŚiGW powinna znaleźć się w przypadku publikacji – na okładce lub stronie technicznej; w przypadku nośników elektronicznych – co najmniej na opakowaniach; w przypadku innych produktów o charakterze reklamowo-promocyjnym – bezpośrednio na wyrobach. 3.6.3 Zamawiający zastrzega, że oprócz niezbędnej informacji o dofinansowaniu za środków NFOŚiGW i logotypu NFOŚiGW wszystkie materiały powinny być oznaczone według wytycznych przewidzianych dla Projektu, z którego są finansowane. Oznaczenie winno być zamieszczone w sposób trwały, naniesione metodą drukarską lub inną wskazaną w szczegółowej specyfikacji. 3.7 W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów/urządzeń równoważnych w stosunku do zaproponowanych przez Zamawiającego w siwz, wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty: 3.7.1 zestawienie zastosowanych przez siebie materiałów ze wskazaniem, które materiały opisane w SIWZ zastępują; 3.7.2 dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane przez niego materiały warunku równoważności. Zamawiający informuje również, iż oferowane przez wykonawców jako równoważne materiały zamiast materiałów wskazanych przez Zamawiającego w siwz będą przez Zamawiającego weryfikowane. W razie stwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę materiały nie są równoważne w stosunku do żądanych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do dokonania w ofercie wykonawcy zmian pozwalających na spełnienie warunku równoważności. W przypadku nie uwzględnienia żądania Zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści siwz. 3.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych materiałów, jednak wartość ilości materiałów, o którą Zamawiający zmniejszy zamówienie nie może przekroczyć 20 % wartości umowy (brutto). 3.9 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, w ilościach i asortymencie wymaganym przez Zamawiającego. 3.10 Wszystkie materiały promocyjne z wymaganymi oznaczeniami wg zaakceptowanych wcześniej projektów przez Zamawiającego należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. do Katowic, ul. Ligocka 103, budynek nr 8. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przed wdrożeniem do wykonania projektów (w zakresie gadżetów ekologicznych), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt graficzny logotypu Projektu do akceptacji Zamawiającego. 3.11 Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 3.12 Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt i we własnym zakresie zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki. 3.13 Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty zestawienia cen jednostkowych za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.

Trade-advertising material, commercial catalogues and manuals

Polskie LNG S.A. (PL) | Published April 30, 2013  -  Deadline May 16, 2013
cpvs
22460000

:Przedmiotem zamówienia jest dostawa firmowych materiałów reklamowych z oznaczeniem o dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumentacja dla Wykonawców zawierająca pełen opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy dostęna jest na stronie internetowej Zamawiajcego: www.polskielng.pl, a także pod adresem wskazanym jako punkt kontaktowy w sekcji I.1) Ogłoszenia.

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published November 13, 2015
Winner
BTL Forms Joanna Warkocka
cpvs
22462000

The contract is for the execution of promotional materials for the Office of Warsaw, as well as their delivery by the contractor to the Contracting Party.

Advertising material

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna | Published September 5, 2015
Winner
NEUGEBAUER – Pracownia Reklamy Józefa Neugebauer
cpvs
22462000

A contract covering the preparation of promotion of the project should include the following elements: 1. The information board at the project site immediately after the start of the project - the dimensions and appearance of the plate in accordance with the guidelines contained in Policy promotion of projects for the beneficiaries of IE OP 2007-2013; board should be made of PMMA (polymethyl methacrylate), popularly known as Plexiglas, endurance minimum of 10 years; 2. Plaque - dimensions and appearance of the plate in accordance with the guidelines contained in Policy promotion of projects for the beneficiaries of IE OP 2007-2013; board should be made of PMMA (polymethyl methacrylate), popularly known as Plexiglas, endurance minimum of 10 years; 3. Labelling as information plates all fixed assets (123 cars) acquired as part of a project co-financed from EU funds - dimensions and appearance of the tablets according to the guidelines contained in Policy promotion of projects for the beneficiaries of IE OP 2007-2013; Signs must be made of PMMA (polymethyl methacrylate), popularly known as Plexiglas, endurance minimum of 10 years; 4. informational and promotional materials (posters) pcs. 100 - size A3 size - 297x420 mm, the appearance of posters in accordance with the guidelines contained in Policy promotion of projects for the beneficiaries of IE OP 2007-2013; 5. information and promotional materials (leaflets) pcs. 100 - Dimensions Format: A6 - 105x148 mm, the appearance of leaflets accordance with the guidelines contained in Policy promotion of projects for the beneficiaries of IE OP 2007-2013; The above descriptions relate to minimum technical requirements - adequate to the requirements of the Project. The tenderer may offer better or equivalent parameters.

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published September 18, 2015  -  Deadline October 26, 2015
cpvs
22462000

The contract is for the execution of promotional materials for the Office of Warsaw, as well as their delivery by the contractor to the Contracting Party.