« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical Supply gritting material  Úrad pre verejné obstarávanie

Chemical Supply gritting material

  Bratislava Slovakia — Úrad pre verejné obstarávanie
Published November 1, 2016 — Deadline January 12, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
Delivery of chemical gritting material: supply of de-icing salts manufacturing anti-caking additive (NaCl) and delivery of spreading of solid material based on magnesium chloride MgCl2

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Vnútroštátne identifikačné číslo: 37847783 Bulharská 39, 91853 Trnava Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Trnava Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD. Telefón: +421 335531287 Fax: +421 335531009 Email: vo@spravaciest.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://www.spravaciest.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Názov
Dodávka chemického posypového materiálu
Hlavný kód CPV
14400000-5
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Dodávka chemického posypového materiálu: dodávka posypovej priemyselnej soli s protispekacou prísadou (NaCl) a dodávka posypového tuhého materiálu na báze chloridu horečnatého MgCl2
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Dodatočné kódy CPV
24312120-1
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strediská Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja: Trnava, Buková, Červeník, Piešťany, Sereď, Galanta, Senica, Holíč, Sekule, Dunajská Streda, Veľký Meder, Šamorín
Opis obstarávania
Dodávka chemického posypového materiálu: dodávka posypovej priemyselnej soli s protispekacou prísadou (NaCl) a dodávka posypového tuhého materiálu na báze chloridu horečnatého MgCl2
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: Nie
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
(Jedno z nasledujúcich: Predbežné oznámenie použité ako výzva na súťaž; Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania; Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante)
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia: Nie
Dátum uzatvorenia zmluvy
06.09.2016
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Nie
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB