« Back to Search« Back to SearchSearch » "Acceptance and purification of industrial effluent from landfills and other waste treatment facilities formed by the OPTA OP"  Столична община

"Acceptance and purification of industrial effluent from landfills and other waste treatment facilities formed by the OPTA OP"

  София Bulgaria — Столична община
Published August 17, 2017 — Deadline September 12, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Acceptance and treatment of industrial effluent from landfills and other waste treatment facilities formed by the OPT OP under a preliminary monthly schedule prepared by the Contracting Authority. The estimated quantities per month of production waste water are from 750 m3 to 3 000 m3.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00087
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател
00087-2017-0107
Официално наименование
Столична община
Национален регистрационен номер
000696327
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29377246
Факс
+359 29377558
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=69855&companyId=20779
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Столична община
Национален регистрационен номер
000696327
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29377506
Факс
+359 29809866
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на ОП СПТО“
Референтен номер 2
90733000
Обособена позиция номер 2
90733000
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
250000
Списък и кратко описание на условията
1. Разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите и Наредба №2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. 2. Участниците предоставят (декларират) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел „А“, т.2 информация за обстоятелствата по т.1. В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя Копие от валидно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти съгласно чл.46, ал.1, т.1 и ал.3 от Закона за водите.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от прогнозната стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС. 2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 2.1. парична сума; 2.2. банкова гаранция; 2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез пълно покритие на отговорността на изпълнителя.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
11/09/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
12/09/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Партида на възложителя
00087
Заведено в преписка
00087-2017-0107
Официално наименование
Столична община
Национален регистрационен номер
000696327
Пощенски адрес
ул.Московска №33
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1000
Държава
България
Лице за контакт
Елена Анастасова
Телефон
+359 29377246
Електронна поща
e.anastasova@sofia.bg
Факс
+359 29377558
Основен адрес (URL)
www.sofia.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=69855&companyId=20779
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Столична община
Национален регистрационен номер
000696327
Пощенски адрес
ул. Московска 33
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1000
Държава
България
Лице за контакт
фронт офис
Телефон
+359 29377506
Електронна поща
e.anastasova@sofia.bg
Факс
+359 29809866
Основен адрес (URL)
www.sofia.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на ОП СПТО“
II.1.2) Основен CPV код
90733000
II.1.4) Кратко описание
Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на ОП СПТО по предварителен месечен график, изготвен от Възложителя. Прогнозните количества за месец на производствените отпадъчни води са от 750 м3 до 3 000 м3.
Стойност, без да се включва ДДС
250000
Валута
BGN
Основен CPV код 1
90733000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
„Столично предприятие за третиране на отпадъци“, гр. София, с. Яна, местност Садината.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на ОП СПТО по предварителен месечен график, изготвен от Възложителя. Прогнозни количества за месец на производствените отпадъчни води са от 750 м3 до 3 000 м3.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
250000
Валута
BGN
Продължителност в месеци
36
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
1. Разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите и Наредба №2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. 2. Участниците предоставят (декларират) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел „А“, т.2 информация за обстоятелствата по т.1. В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя Копие от валидно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти съгласно чл.46, ал.1, т.1 и ал.3 от Закона за водите.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
няма изискване.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. *Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се счита приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци. При подаване на оферта, в съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т.1б информация за услугите с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите. В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: По т.1. списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от прогнозната стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС. 2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 2.1. парична сума; 2.2. банкова гаранция; 2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез пълно покритие на отговорността на изпълнителя.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
11/09/2017
Местно време
17:30
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
12/09/2017
Местно време
11:00
Място
гр.София, ул. „Париж” №3 , етаж 1, стая 109
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB