« Back to Search« Back to SearchSearch » "Implementation of energy efficiency measures in the school educational infrastructure in Veliko Turnovo" on lots:  Кмет на Община Велико Търново

"Implementation of energy efficiency measures in the school educational infrastructure in Veliko Turnovo" on lots:

  Велико Търново Bulgaria — Кмет на Община Велико Търново
Published April 7, 2017 — Deadline May 12, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The object of this contract are buildings of five schools within the Municipality of Veliko Tarnovo within the scope of the project "Implementation of energy efficiency measures in the school educational infrastructure in the municipality of Veliko Tarnovo", on lots: OP №1 " implementation of energy efficiency measures in school "PRSlavejkov" V.Tarnovo " OP №2 "Implementation of energy efficiency measures in school" St. Patriarch Evtimii "V.Tarnovo"; OP №3 "Implementation of energy efficiency measures in school" Neofit Rilski "gr.Kilifarevo"; OP №4 "Implementation of energy efficiency measures in PMG" Vasil Drumev "V.Tarnovo"; OP №5 "Implementation of energy efficiency measures at Sofia University" Emilian Stanev "V.Tarnovo"; The types of works are under KSF and technical specifications for each position, an integral part of the documentation for participation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00073
Официално наименование
Кмет на Община Велико Търново
Национален регистрационен номер
000133634
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
България
Телефон
+359 62619513/ +359 62619229
Факс
+395 62619231
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/475
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Велико Търново, Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново
Национален регистрационен номер
000133634
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
Ватикана
Телефон
+359 62619108
Факс
+359 62619231
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” по обособени позиции:
Референтен номер 2
45200000
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
615887.83
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий, гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
308988.89
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
463190.03
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
4
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
348183.02
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев, гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
5
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
1362947.37
Списък и кратко описание на условията
Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум: За обособена позиция 1 - І група, ІІІ категория; За обособена позиция 2 - І група, ІІІ категория; За обособена позиция 3 - І група, ІV категория; За обособена позиция 4 - І група, ІІІ категория; За обособена позиция 5 - І група, ІІ категория; При подаване на офертата, изпълнението на изискването по се декларира в ЕЕДОП (част IV, раздел А "Годност"), като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Допълнителна информацив в т.11 от документацията за участие.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в документацията сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG 97 SOMB 9130 33 24758001; BIC: SOMBBGSF; банка: Общинска банка АД; град/клон/офис: ФЦ Велико Търново; титуляр на сметката: Община Велико Търново. Допъл. информ. в т.37 и т.38 от д-ята.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
11/05/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
12/05/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
00073
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
04/04/2017
Заведено в преписка
00073-2017-0020
Официално наименование
Кмет на Община Велико Търново
Национален регистрационен номер
000133634
Пощенски адрес
пл. Майка България № 2
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
България
Лице за контакт
инж. Ивайло Дачев, Мая Тодорова
Телефон
+359 62619513/ +359 62619229
Електронна поща
mop_vt@abv.bg
Факс
+395 62619231
Основен адрес (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/475
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/475
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Велико Търново, Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново
Национален регистрационен номер
000133634
Пощенски адрес
пл. Майка България № 2
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
Ватикана
Лице за контакт
Иво Лазаров
Телефон
+359 62619108
Електронна поща
mop_vt@abv.bg
Факс
+359 62619231
Основен адрес (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/475
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” по обособени позиции:
II.1.2) Основен CPV код
45200000
II.1.4) Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка са сградите на 5 учебни заведения на територията Община В.Търново, включени в обхвата на проект:„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В.Търново”, по обособени позиции: ОП №1 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр.В.Търново”; ОП №2 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр.В.Търново”; ОП №3 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр.Килифарево”; ОП №4 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр.В.Търново”; ОП №5 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр.В.Търново”; Видовете работи са съгласно КСС и Техническа спецификация за всяка позиция, неразделна част от документацията за участие.
Стойност, без да се включва ДДС
3099197.14
Валута
BGN
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
45200000
Основен CPV код 1
45321000
Основен CPV код 1
45421000
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
45300000
Основен CPV код 1
45331000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” № 29
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново” в съответствие с изготвения инвестиционен проект, приложен към настоящата документация. На база изготвените обследвания за енергийна ефективност на сградите, проектите за тях предвиждат изпълнение на система от мерки за енергийна ефективност, както следва: - Tоплоизолация на стени; - Tоплоизолация на покрив; - Tоплоизолация на под към външен въздух; - Подмяна на дограма; - Изграждане на отоплителна инсталация; Видовете работи са съгласно КСС и Техническа спецификация за всяка позиция, неразделна част от документацията за участие.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
615887.83
Валута
BGN
Продължителност в дни
120
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Финансиран със средства на Националния доверителен екофонд.
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий, гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
45200000
Основен CPV код 1
45321000
Основен CPV код 1
45421000
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
45331000
Основен CPV код 1
45300000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 13
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново” в съответствие с изготвения инвестиционен проект, приложен към настоящата документация. На база изготвените обследвания за енергийна ефективност на сградите, проектите за тях предвиждат изпълнение на система от мерки за енергийна ефективност, както следва: - Tоплоизолация на стени; - Tоплоизолация на покрив; - Tоплоизолация на под към външен въздух; - Подмяна на дограма; - Изграждане на соларна инсталация; - Изграждане на газова инсталация; - Изграждане на вентилационна инсталация; Видовете работи са съгласно КСС и Техническа спецификация за всяка позиция, неразделна част от документацията за участие.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
308988.89
Валута
BGN
Продължителност в дни
120
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Финансиран със средства на Националния доверителен екофонд.
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
45200000
Основен CPV код 1
45321000
Основен CPV код 1
45421000
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
45300000
Основен CPV код 1
45331000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
гр. Килифарево, ул. Пенчо Цонев № 2
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево” в съответствие с изготвения инвестиционен проект, приложен към настоящата документация. На база изготвените обследвания за енергийна ефективност на сградите, проектите за тях предвиждат изпълнение на система от мерки за енергийна ефективност, както следва: - Tоплоизолация на стени; -Tоплоизолация на покрив; - Tоплоизолация на под към външен въздух; - Подмяна на дограма; - Изграждане на отоплителна инсталация; - Изграждане на вентилационна инсталация; Видовете работи са съгласно КСС и Техническа спецификация за всяка позиция, неразделна част от документацията за участие.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
463190.03
Валута
BGN
Продължителност в дни
90
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Финансиран със средства на Националния доверителен екофонд.
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
4
Основен CPV код 1
45200000
Основен CPV код 1
45321000
Основен CPV код 1
45421000
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
45300000
Основен CPV код 1
45331000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
гр. Велико Търново, ул."Вела Благоева" № 10
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново” в съответствие с изготвения инвестиционен проект, приложен към настоящата документация. На база изготвените обследвания за енергийна ефективност на сградите, проектите за тях предвиждат изпълнение на система от мерки за енергийна ефективност, както следва: - Tоплоизолация на стени; - Подмяна на дограма; - Tоплоизолация на покрив; - Tоплоизолация на под; - Изграждане на отоплителна инсталация; - Изграждане на вентилационна система; - Изграждане на соларна инсталация; Видовете работи са съгласно КСС и Техническа спецификация за всяка позиция, неразделна част от документацията за участие.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
348183.02
Валута
BGN
Продължителност в дни
90
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Финансиран със средства на Националния доверителен екофонд.
II.2.1) Наименование 2
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев, гр. Велико Търново”
Обособена позиция номер 2
5
Основен CPV код 1
45200000
Основен CPV код 1
45321000
Основен CPV код 1
45421000
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
45300000
Основен CPV код 1
45331000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
гр. Велико Търново, ул."Мария Габровска" № 1
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново” в съответствие с изготвения инвестиционен проект, приложен към настоящата документация. На база изготвените обследвания за енергийна ефективност на сградите, проектите за тях предвиждат изпълнение на система от мерки за енергийна ефективност, както следва: - Tоплоизолация на стени; - Tоплоизолация на покрив; - Tоплоизолация на под към външен въздух; - Подмяна на дограма; - Ремонт на отоплителна инсталация; - Изграждане на соларна инсталация. Видовете работи са съгласно КСС и Техническа спецификация за всяка позиция, неразделна част от документацията за участие.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
1362947.37
Валута
BGN
Продължителност в дни
210
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Финансиран със средства на Националния доверителен екофонд.
Списък и кратко описание на условията
Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум: За обособена позиция 1 - І група, ІІІ категория; За обособена позиция 2 - І група, ІІІ категория; За обособена позиция 3 - І група, ІV категория; За обособена позиция 4 - І група, ІІІ категория; За обособена позиция 5 - І група, ІІ категория; При подаване на офертата, изпълнението на изискването по се декларира в ЕЕДОП (част IV, раздел А "Годност"), като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Допълнителна информацив в т.11 от документацията за участие.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. За доказване на изискването по т.1 от "изисквано мин.ниво" участниците представят копие от притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Допълнителна информация в т.12.1. от д-ята за участие. 2. За доказване на изискването по т. 2 от "Изисквано мин.ниво" участниците представят копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, както и справка за оборота от строителство, която се попълва в част IV, раздел ,,Б“, т.2а от ЕЕДОП. Допълнителна информация в т.12.2. от документацията за участие.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1.За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: За Обособена позиция 1 – 200 000 лв.; За Обособена позиция 2 – 200 000 лв.; За Обособена позиция 3 – 100 000 лв.; За Обособена позиция 4 – 200 000 лв.; За Обособена позиция 5 – 400 000 лв.; При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват съответния раздел в ЕЕДОП - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 на ЕЕДОП. 2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на Обособената позиция, за която участникът подава оферта, както следва: За Обособена позиция 1 - 615 887,83 лв. За Обособена позиция 2 - 308 988,89 лв. За Обособена позиция 3 – 463 190,03 лв. За Обособена позиция 4 – 348 183,02 лв. За обособена позиция 5 – 1 362 947,37 лв.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. За доказване на изискването по т.1 от "Изисквано мин.ниво" участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.1а от ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Допълнителна информация в т.13.1 от д-ята за участие. 2. За доказване на изискването по т.2 от "изисквано мин.ниво" участниците представят копие на посочените в т.2.1. и 2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“ и и подпис на представляващия участника. Допълнителна информация в т.13.2. от документацията за участие. 3. За доказване на изискването по т.3. участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата по т.3.1 и т. 3.2. и тяхната професионална компетентност, който списък се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.6 от ЕЕДОП. Допълнителна информация в т.13.3 от документацията за участие.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР) по обособени позиции: ОП1 - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Подмяна на дограма - Изграждане на отоплителна инсталация ОП2 - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Подмяна на дограма - Изграждане на соларна инсталация - Изграждане на газова инсталация - Изграждане на вентилационна инсталация ОП 3 - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Подмяна на дограма - Изграждане на отоплителна инсталация - Изграждане на вентилационна инсталация ОП 4 - Топлоизолация на стени - Подмяна на дограма - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Изграждане на отоплителна инсталация - Изграждане на вентилационна система - Изграждане на соларна инсталация ОП 5 - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Подмяна на дограма - Ремонт на отоплителна инсталация - Изграждане на соларна инсталация * За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност за конкретната обособена позиция да е изпълнена на поне един обект. 2.Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство. При подаване на офертата Участникът следва да декларира обстоятелствата по т. 2.1 и 2.2 информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП. 3. Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, включени или не в структурата му, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно: 3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба; 3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в документацията сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG 97 SOMB 9130 33 24758001; BIC: SOMBBGSF; банка: Общинска банка АД; град/клон/офис: ФЦ Велико Търново; титуляр на сметката: Община Велико Търново. Допъл. информ. в т.37 и т.38 от д-ята.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
11/05/2017
Местно време
17:00
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
12/05/2017
Местно време
11:00
Място
Сградата на Община Велико Търново
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Факс
04/04/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB