« Back to Search« Back to SearchSearch » Opole: Security services, building and property of the District Court in Głubczyce  Sąd Okręgowy w Opolu

Opole: Security services, building and property of the District Court in Głubczyce

  Opole Poland — Sąd Okręgowy w Opolu
Published August 10, 2016 — Deadline August 10, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
MASTER SECURITY Sp. z o.o., ul. Śląska 18, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
1. The contract is to protect people, property and the building of the District Court in Głubczyce Street. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce. 2. Specific responsibilities of the Contractor applying for this public procurement contract Appendix 1 hereto. 3. The Contracting Authority requires the employment of the Contractor or subcontractor of any person performing direct physical security of people, property and the building of the District Court in Głubczyce on a contractual basis throughout the duration of the contract. Verification and control of the fulfillment of this requirement and the penalties for failure to comply with this requirement will be implemented by the Employer in accordance with the guidelines contained in the Project Agreement, which constitutes Appendix 3 hereto. 4. The Contracting Authority will provide the Contractor free of adequate social room for officiating protection. 5. Employees performing physical protection in the building of the District Court in Głubczyce Street. Kochanowski 1 during operation of the device for X-ray baggage inspection will be exposed to ionizing radiation (X-rays). 6. Requires the Contractor to perform the object of the contract by persons who have a medical examination allowing to work in an environment exposed to ionizing radiation and confirmations received by these individuals OSH training in radiological protection against ionizing radiation (X-ray).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 129723 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
tak.
I. 1) NAZWA I ADRES
Sąd Okręgowy w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole, woj. opolskie, tel. +48 077 5418100, faks +48 077 5418121.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach.
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdej osoby wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 5. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 6. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79.71.00.00-4.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
103969,44
Oferta z najniższą ceną
103969,44 / Oferta z najwyższą ceną: 131405,82
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB