« Back to Search« Back to SearchSearch » Service, shop and lakírnické chemicals and accessories  Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.

Service, shop and lakírnické chemicals and accessories

   Slovakia — Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Published March 9, 2017 — Deadline March 24, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Delivery service, shop and lakírnické chemicals and accessories

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. IČO: 44855206 Sklabinská 20, 83106 Bratislava-Rača Slovensko Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Vaňková Telefón: +421 244649231 Email: obstaravanie@aomvsr.sk Webové sídlo (internetová adresa)
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Servisná, dielenská a lakírnícka chémia a príslušenstvo
Hlavný kód CPV
44830000-7
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Dodávka servisnej, dielenskej a lakírníckej chémie a príslušenstva
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 208 000,00 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Dodatočné kódy CPV
09210000-4
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava a všetky jej prevádzky
Opis obstarávania
Dodávka servisnej, dielenskej a lakírníckej chémie a príslušenstva
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 208 000,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") . Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobne postavenie vyplyvajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dodanie rovnakých alebo podobných tovarov ako predmet zákazky v stanovenom minimálnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek.
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Podmienky vykonania zákazky
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2017 11:00
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Áno
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.03.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB