« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemicals and laboratory supplies for the fulfillment of research tasks NIU SAS  Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied

Chemicals and laboratory supplies for the fulfillment of research tasks NIU SAS

  Bratislava Slovakia — Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
Published February 13, 2017 — Deadline March 20, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Institute of Economic Research Centre is a multidisciplinary neuroscience field of science that deals with the nervous system and the field of competence ranges from the molecular biology of nerve cells to the biological basis of normal and disordered behavior and cognitive processes. The contracting authority is required to supply chemicals and consumable laboratory supplies needed for the implementation of its research activities related to its focus.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Vnútroštátne identifikačné číslo: 31748333 Dúbravská cesta 9, 84510 Bratislava-Karlova Ves Slovensko Kontaktná osoba: Peter Horňák Telefón: +421 254788100 Email: peter.hornak@savba.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://niu.sav.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál pre plnenie výskumných úloh NIU SAV
Hlavný kód CPV
24300000-7
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Neuroimunologický ústav je výskumné centrum neurovied multidisciplinárnej vednej oblasti, ktorá sa zaoberá nervovým systémom a pole jej pôsobnosti siaha od molekulárnej biológie nervových buniek až k biologickým základom normálneho a narušeného správania a poznávacích procesov. Verejný obstarávateľ požaduje dodať chemikálie a spotrebný laboratórny materiál potrebný pre realizáciu svojich výskumných aktivít súvisiacich s jeho zameraním.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 825 907,00 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Dodatočné kódy CPV
33694000-1
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84510 Bratislava
Opis obstarávania
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál potrebné pre realizáciu svojich výskumných aktivít súvisiacich so zameraním Neuroimunologického ústavu SAV - cca 429 položiek. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií
Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Áno
Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Áno
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.03.2017 12:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2017 10:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 20.000,- eur., ktorá musí byť pripísaná na účet verejného obstarávateľa do 17.03.2017 do 12:00 hod., bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.02.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB