« Back to Search« Back to SearchSearch » Konin: Retrofitting of buildings with the construction of the heat pump Sewage Treatment Plant Right Bank in Konin  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

Konin: Retrofitting of buildings with the construction of the heat pump Sewage Treatment Plant Right Bank in Konin

  Konin Poland — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
Published August 18, 2016 — Deadline August 18, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Tadeusz Bąkowski, Zakład Remontowo - Budowlany DANBUD, ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew, kraj/woj. wielkopolskie.
The present contract is the execution of works covered by the task Retrofitting of buildings with the construction of the heat pump Sewage Treatment Plant Right Bank, according to. the attached Executive Project developed by INWEST-BUD ul. Begoniowa 14, 62-510 Konin, with the exception of the Executive No. 1.1. attached for information purposes only. The scope of this contract provides for thermo-modernization of buildings with the necessary installation works, preparation of documents to obtain the Employer's permission to use, the work will be performed on the active object. A detailed description of the object of the contract is presented in the attached Executive Projects. In the case describe the object of the contract with the standards, approvals, technical specifications and reference systems, referred to in art. 30 paragraph. 1-3 PPL, contracting allows the solution equivalent to those described ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 121331 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2459475, faks 063 2458380.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Podmiot prawa publicznego.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Termomodernizacja obiektów wraz z budową pompy ciepła na Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie.
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych Zadaniem Termomodernizacja obiektów wraz z budową pompy ciepła na Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg, wg. załączonego Projektu Wykonawczego opracowanego przez INWEST-BUD ul. Begoniowa 14, 62-510 Konin, z wyjątkiem projektu wykonawczego nr 1.1. załączonego tylko w celach informacyjnych. Zakres niniejszego zamówienia przewiduje termomodernizację obiektów wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi, przygotowanie dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, prace wykonywane będą na czynnym obiekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączonych Projektach Wykonawczych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
4997945,75
Oferta z najniższą ceną
4997945,75 / Oferta z najwyższą ceną: 6495343,41
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB