« Back to Search« Back to SearchSearch » Innovative technology for processing labels  MP Profit PB, s.r.o.

Innovative technology for processing labels

   Slovakia — MP Profit PB, s.r.o.
Published February 22, 2017 — Deadline March 23, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is the purchase of innovative technologies (logical unit no. 1), which will be the subject of an application for grant the Calls no. OPVaI-MH / DP / 2016 / 3.3.1-04. Title Application: Innovations in FLEXOPRINT Company, Ltd. The technology is intended for processing / cutting full-color self-adhesive labels on a roll wound with 8 color printing. The technology produces self-adhesive labels in medium-cost processed on the basis of graphic models in different sizes and shapes for different types of labeling products. The labels carry the following information: information about the product and the manufacturer in various fields such as industry. food, electronics, automotive and chemical industry, agriculture and services. For more information, refer to the specifications which are published in the profile.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
FLEXOPRINT, s.r.o. IČO: 36511641 Bystrická 69 , 03401 Ružomberok Slovensko Kontaktné miesto (miesta): kancelária Kontaktná osoba: Ing. Martin Tóth Telefón: +421 915221503 Fax: +421 444341091 Email: toth@flexoprint.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://flexoprint.sk/
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I) ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MP Profit PB, s.r.o. IČO: 50068849 Podzámska 34/A , 94002 Nové Zámky Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský Telefón: +421 948134667 Email: vladimir.lipovsky@mpprofit.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Názov
Inovatívna technológia na spracovanie etikiet
Hlavný kód CPV
42900000-5
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie (logický celok č. 1), ktorá bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy č. OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Názov ŽoNFP: Inovácie v spoločnosti FLEXOPRINT, s.r.o. Technológia je určená na spracovanie/výsek plnofarebných samolepiacich etikiet navinutých na kotúči s 8 farebnou potlačou. Technológia vyrába samolepiace etikety v stredných nákladoch, spracované na základe grafickej predlohy v rôznych rozmeroch a tvaroch pre označovanie jednotlivých druhov produktov. Etikety sú nositeľmi nasledovných informácií: informácie o výrobku a o výrobcovi v rozličných oblastiach priemyslu ako napr. potravinárskeho, elektrotechnického, automobilového alebo chemického priemyslu, poľnohospodárstva a služieb. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 273 300,00 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
prevádzka - súp. č. 2512, katastrálne územie: Ružomberok, parc. č. 9821/1, obec: Ružomberok, okres: Ružomberok, kraj: Žilinský
Opis obstarávania
- Inovatívna technológia na spracovanie etikiet - 1 ks s príslušenstvom: Tlačové valce - 6 ks, Čistička aniloxových valcov - 1 ks. Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku: - Doprava logického celku vrátane príslušenstva na miesto realizácie - Montáž logického celku vrátane príslušenstva v mieste realizácie - Oživenie (uvedenie do prevádzky) a základné Zaškolenie obsluhy logického celku s príslušenstvom Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 273 300,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Doplňujúce informácie
OP Výskum a inovácie, Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3.3: Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 nasledovnými dokladmi v origináloch alebo úradne overených fotokópiách: e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. V prípade navrhovaných subdodávateľov títo musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa požadovaného osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (JED), ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača alebo záujemcu verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy. V prípade navrhovaných subdodávateľov - JED uchádzača obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED za každého takéhoto subdodávateľa. V prípade Skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED pre každý zúčastnený hospodársky subjekt. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie, údajmi zapísanými v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, alebo bol predložený JED, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona, a následne vyhodnotí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 40.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je Referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie referencií za účelom zabezpečenia odborného a kvalitného plnenia predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s dodaním tovaru podobného alebo rovnakého charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Cieľom týchto podmienok je zdokumentovanie skúseností so zákazkami obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázanie schopností uskutočniť takýto komplexný predmet plnenia. Minimálna požadovaná úroveň referencií je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (JED), ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača alebo záujemcu verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy. Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe a zároveň predkladá aj JED za túto osobu. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, alebo bol predložený JED, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona, a následne vyhodnotí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 40.
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2017 13:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2017 14:00
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Osoba podľa § 8 ods. 2 ZVO poskytuje neobmedzený, úplný, priamy a bezplatný prístup k súťažným podkladom prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15030. Záujemca si môže súťažné podklady vyžiadať písomne poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnej adrese: MP Profit PB, s.r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky. Na žiadosti o súťažné podklady zaslané e-mailom osoba podľa § 8 ods. 2 ZVO nebude reagovať. Odporúčame záujemcom, ktorí si stiahnu súťažné podklady z profilu, aby poslali na emailovú adresu: vladimir.lipovsky@mpprofit.sk žiadosť o registráciu záujemcu vo VO. 2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 7 000,00 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. 3. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Kúpna zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Poskytovateľom NFP, t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania kupujúcemu (následná ex-post kontrola). Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné obstarávanie. 4. Upozorňujem uchádzačov, že zákon 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť od 1. februára 2017, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osoba podľa § 8 ZVO (spoločnosť MONER, s.r.o.) nesmie v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň platí, že ak bol, alebo je subjekt zaregistrovaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie do 31. januára 2017, bude sa priamo považovať za partnera verejného sektora a bude sa tiež považovať za zapísanú osobu v novom registri partnerov verejného sektora. Tieto subjekty však budú povinné vykonať dodatočne do 31. júla 2017 proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy, teda podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované výmazom dotknutého subjektu z tohto registra. 5. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.02.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB