« Back to Search« Back to SearchSearch » Konin: Execution of construction works on the Provincial Hospital in Konin at Cardinal. S. Wyszynski 1  Wojewódzki Szpital Zespolony

Konin: Execution of construction works on the Provincial Hospital in Konin at Cardinal. S. Wyszynski 1

  Konin Poland — Wojewódzki Szpital Zespolony
Published September 8, 2016 — Deadline September 1, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
PPUH REBO Bogumił Bartczak, ul. Wierzbowa 15, 62-571 Stare Miasto, kraj/woj. wielkopolskie.
The contract is for the construction works at the Provincial Hospital in Konin Street. Card. S. Wyszynski 1 divided into 3 packages: Package No. 1 -Remont square (slab) under the solar collectors detailed order is design documentation - Appendix 2.1 hereto 45/2016. In the field Package No. 1 task is financed from the funds of the Wielkopolska Region under the Contract No. DZ.IV / 10/2016 concluded on 01.29.2016, the Package No. 2 - Renovation of roofs on buildings chlorination, pathology and garages detailed order is design documentation - appendix 2.2 hereto 45/2016. Package No. 3 - Replacing the launch of gravity in the building D, E detailed order is design documentation - Appendix 2.3 hereto 45/2016. Object of the contract also includes the execution of all temporary works, organizational security, the implementation of which will be necessary for carrying out the contract. The essential elements on the basis of which the present cost of the order is design documentation and takeoffs are an auxiliary material and can not be the sole basis for the preparation of the offer. Object of the contract includes the execution of all works specified in the studies of design attached hereto, together with the temporary works, organizational security, the implementation of which will be necessary for carrying out the contract.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 161557 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2404133, faks 063 2404134.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy Kard. S. Wyszyńskiego 1.
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w podziale na 3 pakiety: Pakiet nr 1 -Remont placu (płyty stropowej) pod kolektorami słonecznymi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 2.1 do SIWZ 45/2016. W zakresie Pakietu nr 1 zadanie finansowane jest ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Umowy NR DZ.IV/10/2016 zawartej w dniu 29.01.2016 roku Pakiet nr 2 - Remont dachów na budynkach chlorowni, patomorfologii oraz garażach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 2.2 do SIWZ 45/2016. Pakiet nr 3 - Wymiana wyrzutni grawitacyjnej w budynku D, E Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 2.3 do SIWZ 45/2016. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich robót tymczasowych, organizacyjnych, zabezpieczających, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawowym elementem, na bazie którego należy przedstawić koszt realizacji przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa, a przedmiary stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót określonych w opracowaniach projektowych załączonych do SIWZ wraz z robotami tymczasowymi, organizacyjnymi, zabezpieczającymi, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.00.00.00-7.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
82779,09
Oferta z najniższą ceną
82779,09 / Oferta z najwyższą ceną: 82779,09
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
25076,65
Oferta z najniższą ceną
25076,65 / Oferta z najwyższą ceną: 46258,27
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB