« Back to Search« Back to SearchSearch » "Distribution and sale of natural gas for the temporary accommodation of homeless and socially disadvantaged persons, Varna, "Petko Staynov" №7 "  

"Distribution and sale of natural gas for the temporary accommodation of homeless and socially disadvantaged persons, Varna, "Petko Staynov" №7 "

   Bulgaria — 
Published April 12, 2018 — Deadline April 12, 2018 (a year ago)
|
Notice type
Award notice
1. In the execution of the order, the following shall be carried out: supply and distribution of natural gas to a site - Temporary accommodation for the homeless and socially disadvantaged persons, Varna, 7 "Petko Staynov" Str., With volume - estimated quantities of 210 / nm3 / for a period of 3 years, according to specification-Appendix 1; CPV 09123000 - natural gas. 2. Duration of the contract / term of execution - 3 (three) years from the date of conclusion of the contract but not earlier than 11.06.2018. 3. Type of award: performance starts on the date of conclusion of the contract but not earlier than 11.06.2018. 4. Place of performance: from the provider to the temporary shelter of homeless and socially disadvantaged persons, Varna, 7, Petko Staynov Str. Commercial Metering Device: Mechanical and Electronic Gas Meters-Flow Meter No. Mechanical 21002879; electronic cs401tp / 030015. 5. Estimated value of the order up to 168 000 BGN without VAT 6. The funding for implementation will be implemented with funds from the Prijut Budget for temporary accommodation of homeless and socially disadvantaged persons for the respective year, 7. Control of the execution of the contract: Manager of the shelter for temporary accommodation of homeless and socially disadvantaged persons. 8. The payment will be made on the basis of actual monthly consumption of natural gas, a monthly bill and a tax invoice, which is paid by bank transfer. 9. Reporting / Acceptance of the activities subject to the contract: The quantity of natural gas consumed during the respective month from the site is established by a signed monthly act on the first working day after the expiration of the month of delivery for each month of the term of the contract.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика
Вид на възложителя
Регионален или местен орган
Основна дейност
Обществени услуги
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
НЕ
Вид на процедурата
Договаряне без предварително обявление
Наименование
„Разпределение и продажба на природен газ за Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица,гр.Варна,ул. „Петко Стайнов”№7"
Описание на предмета на поръчката
1. При изпълнение на поръчката следва да се извърши:доставка и разпределение на природен газ до обект - Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” №7 , с обем - прогнозни количества от 210 /нм3/ за период от 3 години, съгласно спецификация-Приложение №1; CPV 09123000 - природен газ. 2. Срок на договора/срок за изпълнение - 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора, но не по рано от 11.06.2018г. 3. Начин на възлагане: изпълнението започва от датата на сключване на договора, но не по рано от 11.06.2018г. 4. Място на изпълнение: от доставчика до Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” №7. Устройство за търговско мерене:механичен и електронен газизмерватели-Разходомер № механичен 21002879; електронен cs401tp/030015. 5. Прогнозна стойност на поръчката до 168 000 лв. без ДДС 6.Финансирането за изпълнение ще се осъществява със средства от Бюджета на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица за съответната година, д.553. 7. Контрол по изпълнение на договора: Управител на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица. 8. Заплащането, ще се извършва на база реално потребено месечно количество на природен газ се издава месечен акт и данъчна фактура, която се заплаща по банков път. 9. Oтчитане / приемане на дейностите, предмет на поръчката: Количеството природен газ, потребен през съответния месец от обекта, се установява с подписан месечен акт в първия работен ден след изтичане на месеца на доставка, за всеки месец от срока на договора.
Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност,предвид обстоятелството,че предмета на същата е неделим и всяка една дейност от предмета е свързан с останалите,които са необходими за изпълнение на доставките. Поръчката може да се реализира само от един изпълнител, по силата на изключителните му права за територията на община Варна, и касае само един адрес за доставка на природен газ, поради което не е целесъобразно разделяне на обособени позиции.
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
Мотиви за избора на процедура
Настоящата процедура се открива на основание на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права по смисъла на §2, т.47 от ДР на ЗОП, придобити по силата на административен акт. Съгласно чл.39, ал.1,т.3 и т.10 от Закона за енергетиката, преносът и търговията с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл.43, ал. 2, т.1 и 2а и ал.6, от същия Закон за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Съгласно чл.21, ал.1,т.1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За територията на гр.Варна, Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на "ПРИМАГАЗ" АД. В Регистъра на издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензии в сектор „природен газ” под №18 от списъка са вписани лицензии, както следва: лицензия №Л-153-08/ 17.12.2004г. за дейността „разпределение на природен газ” и №Л-153-12/ 18.01.2010г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”,чиито титуляр е„Примагаз” АД. Територията на лицензията обхваща община Варна – за кметствата Вл.Варненчик, Младост и Аспарухово,а срокът на действие на лицензиите е до: 17.12.2039 г. и 19.11.2039г.; Посоченото дружество е носител на изключителни права за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията (гр.Варна, район „Младост“), където се намира обекта „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“,включен в предмета на настоящата поръчка. Изключителните права са придобити по силата на административен акт – лицензии, издадени от КЕВР, на основание ЗЕ. Предвид гореизложеното доставката на природен газ за нуждите за обект „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ собственост на Община Варна следва да бъде възложена на „Примагаз” АД в качеството му на носител на изключителни права по силата на издадените от КЕВР лицензии. Това обуславя обществената поръчка да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП във връзка с чл.65 от ППЗОП. На основание чл. 134 от ППЗОП доказателствата за обстоятелствата,посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са публично достъпни, и в Раздел VII.т.1.4 от настоящото решение е посочен точния интернет адрес, на който могат да бъдат намерени.
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
На основание чл.65,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.79, ал.1,т.3 от ЗОП,Възложителя няма да прилага чл.64,ал.2 и ал.3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща,като договора ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на Варна, а именно „Примагаз" АД, ЕИК: 831079085, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к."Вл. Варненчик", бл.222-А.
Допълнителна информация
1.На основание чл.65, ал.2 от ППЗОП, Възложителят ще сключи договор с „Примагаз" АД, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП. 2.Преди сключване на договора определения за изпълнител следва да представи документи по чл.67,ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 3.Договорът за доставката на природен газ ще бъде сключен в съответствие с "Общите условия в договорите за продажба на природен газ", одобрени от КЕВР по реда на Закона за енергетиката. 4.На интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР): http://www.dker.bg/bg/priroden-gazi/litsenzii-5.html, е публично достъпен Списък на издадените лицензии в сектор „Природен газ“ за осъществяване на дейности по чл. 39, ал. 1, т. 2- 4, 7 и 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1,т.5 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото решение
12.04.2018 г.
Трите имена
Иван Николаев Портних
Длъжност
Кмет на община Варна, чрез инж.Звездин Добрев Стоилков-Директор на ОП "Инвестиционна политика",съгл. Заповед №2092/15.06.16г. на Кмета на община Варна

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB