« Back to Search« Back to SearchSearch » Bielsko-Biala: Delivery matrix and deduplikatora for Municipal Office in Bielsko-Biala  Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Bielsko-Biala: Delivery matrix and deduplikatora for Municipal Office in Bielsko-Biala

  Bielsko-Biała Poland — Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Published July 29, 2016 — Deadline July 15, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Advanced Business Systems Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków, kraj/woj. mazowieckie.
2. The order is: 1) the sale and delivery to the registered office ordering the following equipment: two (2) matrix and one (1) deduplikatora, 2) provide or ensure the provision of the authorized perpetual and non-exclusive licenses for the following software: a) firmware, which will be installed on the equipment, b) software that allows you to analyze resource utilization matrix and define performance parameters; 3) installation and configuration of hardware and updating the environment held by the Employer; 4) provide free implementation by manufacturers obligations arising from the granted their support (slide), for a period of min. 3 years from the date of the contract; 5) training or provide (free) participate in the training of two (2) persons designated by the Employer. A detailed description of the scope and the minimum requirements of the contract are set out in Appendix 1 to nin. Terms of Reference.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 90297 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
tak.
I. 1) NAZWA I ADRES
Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 49-71-497, faks 33 49-71-786.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa macierzy i deduplikatora dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu: dwóch (2) macierzy i jednego (1) deduplikatora, 2) udzielenie lub zapewnienie udzielenia przez uprawnionych bezterminowych i niewyłącznych licencji na następujące oprogramowania: a) oprogramowanie układowe, jakie zostanie zainstalowane na sprzęcie, b) oprogramowanie pozwalające na analizowanie utylizacji zasobów macierzy oraz definiowania parametrów wydajnościowych; 3) zainstalowania i konfiguracji sprzętu wraz z aktualizacją środowiska informatycznego posiadanego przez Zamawiającego; 4) zapewnienia bezpłatnej realizacji przez producentów sprzętu zobowiązań wynikających z udzielonego przez nich wsparcia (suport), przez okres min. 3 lat licząc od dnia wykonania zamówienia; 5) przeszkolenia lub zapewnienia (bezpłatnego) udziału w szkoleniu dwóm (2) osobom wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis, zakres i minimalne wymogi przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku Nr 1 do nin. SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30.23.30.00-1, 72.25.00.00-2.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
725700,00
Oferta z najniższą ceną
725700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 725700,00
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB