« Back to Search« Back to SearchSearch » Reduction of energy intensity object kindergarten, Oravská Lesná  Obec Oravská Lesná

Reduction of energy intensity object kindergarten, Oravská Lesná

  Čierny Balog Slovakia — Obec Oravská Lesná
Published June 23, 2016
|
Notice type
Award notice
The contract has as works aimed at reducing the energy intensity of kindergarten buildings in the village Oravská Lesná: a) reduction of the energy intensity of the building of the kindergarten SO 01 Reducing the energy intensity of the building of the kindergarten SO 02 storm sewer and treatment of hard surfaces object kindergarten SO 04 Construction works penthouse area kindergarten Detailed specification is in the design documentation and bill of quantities, which are part of the specifications.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Oravská Lesná IČO: 00314722 Oravská Lesná 291, 02957 Oravská Lesná Slovensko Kontaktné miesto (miesta): LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Eva Senáriková Telefón: +421 904888427 Fax: +421 239004414 Email: senarikova@aksenarikova.sk Webové sídlo (internetová adresa)
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Oravská Lesná
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Oravská Lesná : A) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy SO 01 Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy SO 02 Dažďová kanalizácia a úprava spevnených plôch objektu materskej školy SO 04 Stavebné úpravy podkrovného priestoru materskej školy Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Oravská Lesná
Miesto vykonania
Kód NUTS SK031
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Oravská Lesná : A) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy SO 01 Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy SO 02 Dažďová kanalizácia a úprava spevnených plôch objektu materskej školy SO 04 Stavebné úpravy podkrovného priestoru materskej školy Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ, obec Oravská Lesná, v súlade s ustanovením § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní účinného do 17.04.2016, zrušil použitý postup zadávania predmetnej zákazky z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejnému obstarávateľovi neboli pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky, o ktoré sa uchádzal.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.06.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB