« Back to Search« Back to SearchSearch » "Maintenance and repair of existing forest roads and the construction of temporary forest roads providing access to the sites included for use during 2016-2017 on the territory of TP" DG  Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство-Асеновград

"Maintenance and repair of existing forest roads and the construction of temporary forest roads providing access to the sites included for use during 2016-2017 on the territory of TP" DG

  Асеновград Bulgaria — Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство-Асеновград
Published December 19, 2016 — Deadline January 27, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
"Maintenance and repair of existing forest roads and construction of temporary forest roads providing access to the sites included for use during 2016-2017 on the territory of TP" DGS-Asenovgrad "on lots: Lot №1: "Maintenance and repair of existing forest roads near CITYU Asenovgrad, providing access to the sites included for use during the 2016-2017 years." Lot №2: "Maintenance and repair of existing forest roads near CITYU Oreshets providing access to the sites included for use during the 2016-2017 years." Lot №3: "Maintenance and repair of existing forest roads near CITYU Topolovo providing access to the sites included for use during the 2016-2017 years.".

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
02718
Поделение
Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство-Асеновград
Официално наименование
Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство-Асеновград
Национален регистрационен номер
2016195800072
Град
Асеновград
код NUTS
BG421
Пощенски код
4230
Държава
България
Телефон
+359 886002115
Факс
+359 033163041
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
ДА
(URL)
http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=219
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
Друга дейност
Основна дейност, съгласно чл.165 от Закона за горите
II.1.1) Наименование
” Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 г. на територията на ТП”ДГ
Референтен номер 2
45233142
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
II.2.1) Наименование 2
„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Асеновград, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
25280.00
II.2.1) Наименование 2
: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Орешец, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
4997.50
II.2.1) Наименование 2
„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Тополово, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
10159.00
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1от ЗОП и изискванията на Възложителя. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора за съответната позиция.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
26/01/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
4
Дата
27/01/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно разпоредбата на чл.197 от ЗОП
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
02718
Поделение
Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство-Асеновград
Изходящ номер
4574
от дата
16/12/2016
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
16/12/2016
Заведено в преписка
02718-2016-0232
Официално наименование
Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство-Асеновград
Национален регистрационен номер
2016195800072
Пощенски адрес
ул.Александър Стамболийски №25
Град
Асеновград
код NUTS
BG421
Пощенски код
4230
Държава
България
Лице за контакт
Димитрина Батурова
Телефон
+359 886002115
Електронна поща
dgsasenovgradi@ucdp-smolian.com
Факс
+359 033163041
Основен адрес (URL)
www.ucdp-smolian.com
Адрес на профила на купувача (URL)
http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=219
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
ДА
(URL)
http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=219
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
Друга дейност
Основна дейност, съгласно чл.165 от Закона за горите
II.1.1) Наименование
” Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 г. на територията на ТП”ДГ
II.1.2) Основен CPV код
45233142
II.1.4) Кратко описание
” Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 г. на територията на ТП”ДГС-Асеновград” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Асеновград, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”; Обособена позиция №2: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Орешец, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”; Обособена позиция №3: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Тополово, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”.
Стойност, без да се включва ДДС
40436.50
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
II.2.1) Наименование 2
„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Асеновград, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
45233142
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
територията на ТП"ДГС-Асеновград"
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Асеновград, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
25280.00
Валута
BGN
Продължителност в месеци
12
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Орешец, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
45233142
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
територията на ТП"ДГС-Асеновград"
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Орешец, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
4997.50
Валута
BGN
Продължителност в месеци
12
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Тополово, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
45233142
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
територията на ТП"ДГС-Асеновград"
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища в района на ГСУ Тополово, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016-2017 год.”
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
10159.00
Валута
BGN
Продължителност в месеци
12
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
не се изисква доказване на икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
участниците следва да разполагат с : - верижен булдозер или колесен багер; товарен автомобил –самосвал; -наети лица за изпълнение на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
-1/един/ брой верижен булдозер или 1/един/ брой колесен багер; - 1/ един/ брой товарен автомобил –самосвал. Представя се списък на техниката, която ще се използва при изпълнение на поръчката. Лицата, които ще участват при изпълнение на поръчката: -общи работници- 2 лица; -машинист/ водач на верижен булдозер/ колесен багер-1 лице с правоспособност за управление на верижен булдозер/ колесен багер/; -машинист / водач на товарен автомобил –самосвал – 1 лице с правоспособност за управление на товарен автомобил. Представя се списък на лицата, които ще участват в изпълнение на поръчката.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1от ЗОП и изискванията на Възложителя. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора за съответната позиция.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
26/01/2017
Местно време
17:00
Дата
BG
Продължителност в месеци
4
Дата
27/01/2017
Местно време
10:00
Място
административна сграда на ТП"Държавно горско стопанство-Асеновград"
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците лично или чрез упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно разпоредбата на чл.197 от ЗОП
Факс
16/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB