« Back to Search« Back to SearchSearch » Provision of consultancy services for the organization and management of projects of Razgrad Municipality, financed under the Operational Programme "Regions for Growth" 2014-2020, still-in t.VI.3  Община Разград

Provision of consultancy services for the organization and management of projects of Razgrad Municipality, financed under the Operational Programme "Regions for Growth" 2014-2020, still-in t.VI.3

  Разград Bulgaria — Община Разград
Published March 13, 2017 — Deadline April 19, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The subject of this tender is the selection of contractors to provide external to the municipal administration Razgrad experts to occupy relevant positions in the management teams of two (2) projects of Razgrad Municipality, financed under the Operational Programme "Regions in growth" 2014 -2020 Priority axis 1 procedure BG16RFOP001-1.001-039 "Implementation of integrated plans for urban regeneration and development 2014-2020"

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00338
Поделение
АО-05-03-1863
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Телефон
+359 84618250/+359 84618173
Факс
+359 84660090
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170201vuNl1960169
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Телефон
+359 84618213
Факс
+359 84660090
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.-продължава в т.VI.3
Референтен номер 2
79420000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Предложение за изпълнение на поръчката – П1
Тежест 21
35%
II.2.1) Наименование 2
Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Предложение за изпълнение на поръчката – П1
Тежест 21
35%
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Участник в процедурата за възлагане на общ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко др.образувание,което има право да изпълнява дейностите,предмет на настоящата общ. поръчка, съгласно законодателството на държавата,в която то е установено.Клон на чужд. лице може да е самостоятелен участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата,в която е установен.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и посочва националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Продължава в т.VI.3...
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
18/04/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
19/04/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.
Официално наименование
Община Разград
Град
Разград
Пощенски код
7200
Държава
България
Телефон
+359 84618173
Факс
+359 84660090
Партида на възложителя
00338
Изходящ номер
АО-05-03-1863
от дата
10/03/2017
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
10/03/2017
Заведено в преписка
00338-2017-0003
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Пощенски адрес
бул. Бели Лом №37 А
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Лице за контакт
Христина Русева и Виргиния Станкова
Телефон
+359 84618250/+359 84618173
Електронна поща
kmet@razgrad.bg
Факс
+359 84660090
Основен адрес (URL)
www.razgrad.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://op.razgrad.bg
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170201vuNl1960169
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Пощенски адрес
бул. Бели Лом №37 А деловодство стая 06
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Лице за контакт
Силвия Янева
Телефон
+359 84618213
Електронна поща
obshtina@razgrad.bg
Факс
+359 84660090
Основен адрес (URL)
www.razgrad.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://op.razgrad.bg
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.-продължава в т.VI.3
II.1.2) Основен CPV код
79420000
II.1.4) Кратко описание
Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнители, които да осигурят външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипите за управление на 2 (два) проекта на Община Разград, финансирани в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, Приоритетна ос 1, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Стойност, без да се включва ДДС
202163.60
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
79421000
код NUTS 1
BG324
Основно място на изпълнение
Република България, област Разград, община Разград, град Разград
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Избор на изпълнител, който да осигури външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипа за управление на проект на Община Разград, финансиран по ДБФП№BG16RFOP001-1.023-0001-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, както следва:Координатор; Експерт „Инвеститорски контрол“ и Експерт „Обществени поръчки“.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Предложение за изпълнение на поръчката – П1
Тежест
65%
Тежест 21
35%
Стойност, без да се включва ДДС
69695.00
Валута
BGN
Крайна дата
16/07/2019
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Идентификация на проекта
Финансирането на об.поз. е осигурено по ДБФП №BG16RFOP001-1.023-0001-C02 по ОПРР 2014-2020 г.
II.2.1) Наименование 2
Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
79421000
код NUTS 1
BG324
Основно място на изпълнение
Република България, област Разград, община Разград, град Разград
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Избор на изпълнител, който да осигури външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипа за управление на проект на Община Разград, финансиран в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, Приоритетна ос 1, както следва: Експерт по управление и мониторинг на проекти; Юрист; Финансов експерт; Експерт по информация и публичност и Експерт „Инвеститорски контрол“.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Предложение за изпълнение на поръчката – П1
Тежест
65%
Тежест 21
35%
Стойност, без да се включва ДДС
132468.60
Валута
BGN
Продължителност в месеци
30
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Идентификация на проекта
Средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
II.2.14) Допълнителна информация
Изпълнението на настоящата обществена поръчка е под условие и зависи от датата на сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за реализация на проектното предложение.Условието е включено и в проекта на договор за обособена позиция №2.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Изискуемата информация относно изискването за икономическо и финансово състояние, участниците попълват Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП, съгласно описаното в тях. За доказване на изискването, участниците следва да представят един или няколко от следните документи: - удостоверения от банки; - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; - справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ и дава достатъчна информация за удостоверяване на съответствието с поставените минимални изисквания. Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, изчислен на база годишните обороти в размер на не по-малко от, както следва: За обособена позиция 1: Общ оборот - 130 000,00 (сто и тридесет хиляди) лева; Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – 65 000,00 (шестдесет и пет хиляди) лева. За обособена позиция 2: Общ оборот - 250 000,00 (двеста и петдесет хиляди лева) лева; Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката - 125 000, 00 (сто и двадесет и пет хиляди) лева.Съгласно &2, т.66 ДР на ЗОП „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.Съгласно &2, т. 67 ДР на ЗОП. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.За оборот, попадащ в обхвата на поръчката, се приема оборот от услуги, свързани с консултантски дейности по управление и отчитане и/или подготовка на проекти, или техническа помощ, оказвана на екипи за управление и изпълнение на проекти.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1.Изискуемата информация относно изискването за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея. За доказване участникът представя: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Под идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка услуга се разбира услуга, свързана с консултантски дейности по управление и отчитане и/или подготовка на проекти, или техническа помощ, оказвана на екипи за управление и изпълнение на проекти. 2.Изискуемата информация относно изискването за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „а“ от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП. За доказване на изискването към състава на технически правоспособни лица-експерти , участникът трябва да представи: Списък на технически правоспособни лица-експерти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионална компетентност на лицата.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1.През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 /една/ услугa, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка. 2.Участникът трябва да разполага състав от техн. правоспособни лица-експерти, които да бъдат ангажирани с изпълнението на общ. поръчка, включващ минимум следните позиции:За обособена позиция №1-Координатор:Образование: висше, образователна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен придобита в чужбина, в област „Социални, стопански или правни науки“ или еквивалентна. Опит: участие в изготвянето и/или управлението и/или изпълнението на проект/и, финансиран/и със средства от ЕС и/или други международни програми и/или национални програми. Експерт „Инвеститорски контрол“:Образование: висше с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентни.Опит: минимум 3 години опит свързан с инвест. контрол и контрол на качеството на строителни обекти; умения за работа с компютър. Експерт „Обществени поръчки“:Образование: висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област „Социални, стопански или правни науки“ или еквивалентна.Опит: минимум 3 години опит в изготвянето и/или провеждането и/или контрола на процедури за избор на изпълнители по ЗОП или еквивалентен за чуждестранните лица. За обособена позиция №2: Експерт по управление и мониторинг на проекти Образование: висше, образователна степен "бакалавър" или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област „Хуманитарни науки“ и/или област „Социални, стопански и правни науки“ и/или „Технически науки“ или еквивалентна.Опит: участие в изготвянето и/или управлението и/или изпълнението на проект/и, финансиран/и със средства от ЕС и/или други международни програми и/или национални програми; умения за работа с компютър.Юрист-Образование: висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област „Социални, стопански или правни науки“, професионално направление „Право“ или еквивалентни.Опит: минимум 2 години опит в изготвянето и/или провеждането и/или контрола на процедури за избор на изпълнители по ЗОП или еквивалентен за чуждестранните лица; умения за работа с компютър.Финансов експерт Образование: висше, образователна степен „бакалавър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“ или еквивалентни;Опит: участие в изготвянето и/или управлението и/или изпълнението(финансовото планиране, анализ и контрол) на проект/и, финансиран/и със средства от ЕС и/или други международни програми и/или национални програми; умения за работа с компютър.Експерт по информация и публичност-Образование: висше, образователна степен „бакалавър“ в област „Хуманитарни науки“ и/или „Социални, стопански и правни науки“ " или еквивалентни.Опит: участие в дейности по публичност и/или дейности по информираност и/или дейности по популяризиране и/или дейности за реклама и/или дейности за комуникация и/или отразяване на събития чрез средствата за масова информация и/или еквивалентен; умения за работа с компютър.Експерт „Инвеститорски контрол“ Образование: висше с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентни.Опит: извършване на инвеститорски контрол на строителни обекти; умения за работа с компютър.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Участник в процедурата за възлагане на общ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко др.образувание,което има право да изпълнява дейностите,предмет на настоящата общ. поръчка, съгласно законодателството на държавата,в която то е установено.Клон на чужд. лице може да е самостоятелен участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата,в която е установен.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и посочва националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Продължава в т.VI.3...
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
18/04/2017
Местно време
17:30
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
19/04/2017
Местно време
10:00
Място
Постъпилите офертите се отварят на датата и часа, посочени в Обявлението за обществена поръчка, стая №102, намираща се в сградата на Община Разград гр. Разград, ул. „Бели Лом“ № 37А.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.
Официално наименование
Община Разград
Пощенски адрес
бул. Бели Лом №37 А
Град
Разград
Пощенски код
7200
Държава
България
Електронна поща
obshtina@razgrad.bg
Телефон
+359 84618173
Интернет адрес (URL)
www.razgrad.bg
Факс
+359 84660090

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB