« Back to Search« Back to SearchSearch » Applicator of chemical defrosting materials  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície

Applicator of chemical defrosting materials

  Bratislava Slovakia — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Published June 28, 2017 — Deadline August 3, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The device is used to perform defrosting, ice and snow removal from aviation, and to prepare aviation aircraft for antifreeze spraying without damage to aviation technology in accordance with civil aviation regulations.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572 Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Slovensko Kontaktná osoba: JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ Telefón: +421 2960313480 Email: veronika.drgacova@mod.gov.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov
Hlavný kód CPV
44115500-4
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Zariadenie sa používa na vykonanie odmrazenia, odstránenia ľadu a snehu z leteckej techniky a na prípravu leteckej techniky k letu protinámrazovým nástrekom, bez poškodenia leteckej techniky, v súlade s civilnými leteckými predpismi.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 625 000,00 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Dodatočné kódy CPV
44115500-4
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zariadenie, ktoré bude používané na vykonanie odmrazenia, odstránenia ľadu a snehu z leteckej techniky a na prípravu leteckej techniky k letu protinámrazovým nástrekom, bez poškodenia leteckej techniky, v súlade s civilnými leteckými predpismi. Ide o mobilný zabezpečovací prostriedok pre odstraňovanie ľadu a snehu z leteckej techniky a pre prípravu lietadla k letu nástrekom protinámrazovej kvapaliny umiestnený na podvozku stredného nákladného automobilu kategórie N2 pre prevádzku na spevnených letiskových plochách a nespevnených letiskových plochách a na vrstve utlačeného snehu. Zariadenie nepotrebuje balistickú ochranu - predpoklad pôsobenia na stálych letiskách.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 625 000,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 zákona o verejnom obstarávaní 1.1.Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 1.1.1.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 1.1.2.Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) v prípade, ak vo svojej organizačnej štruktúre má člena/členov dozorného orgánu a/alebo prokuristu/prokuristov preukáže nasledovne: 1.1.2.1.podľa § 32 ods.2 písm. a) predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo 1.1.2.2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní). 1.1.3.Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie podmienok účasti podľa § 32 písm. b) a písm. c) preukáže nasledovne: 1.1.3.1.podľa § 32 ods.2 písm. b) a písm. c) predložením potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace a potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, alebo 1.1.3.2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní). 1.1.4. Uchádzač hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako tri mesiace. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti preukázať: 1.1.4.1.predložením originálneho dokladu - výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo 1.1.4.2.doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace. 1.1.5.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 1.1.6.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.08.2017 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2017 00:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje (identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Súťažné podklady pošle verejný obstarávateľ záujemcom elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v žiadosti. 2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. JED musí byť vyhotovený a predložený v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie EÚ 20167, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ), zákonom o verejnom obstarávaní a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku. 4. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 5. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 6. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 7. Zábezpeka je stanovená na celý predmet zákazky vo výške 20 000,00 EUR. Bližšie informácie týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 8. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti nakoľko predmetom zákazky je jeden kus zariadenia. 9. Verejný obstarávateľ neuzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.06.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB