« Back to Search« Back to SearchSearch » Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL1 dot. Modernize the workshop hall at ul. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL  Politechnika Śląska

Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL1 dot. Modernize the workshop hall at ul. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL

  Gliwice Poland — Politechnika Śląska
Published August 18, 2016 — Deadline August 4, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Ewa Nowek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. BUDMAR Ewa Nowek, ul. Wieczorka 2C, 41-219 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
1. Object of the contract includes construction works: demolition, plaster, flooring, veneer walls, structures and platforms, partitions and doors, and electrical works: electric lighting with the switchgear. 2. CPV 45.40.00.00-7 Construction, CPV 45.31.12.00-2 electrical installation work. 3. Completion date: 90 days from the date of the agreement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 156005 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, faks 32 2371171, 2372194.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Uczelnia publiczna.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Drugie zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/B/15/55/AL1 dot. modernizacji hali warsztatów przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/28/AL.
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane: rozbiórki, tynki, posadzki, licowanie ścian, konstrukcje i podesty, ścianki działowe i drzwi oraz roboty elektryczne: instalacje elektryczne oświetleniowe z rozdzielnicą. 2. CPV: 45.40.00.00-7 Roboty budowlane, CPV: 45.31.12.00-2 Roboty instalacyjne elektryczne. 3. Termin realizacji: do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.40.00.00-7, 45.31.12.00-2.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
159957,82
Oferta z najniższą ceną
159957,82 / Oferta z najwyższą ceną: 159957,82
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB