« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemicals and Consumables  Úrad pre verejné obstarávanie

Chemicals and Consumables

  Bratislava Slovakia — Úrad pre verejné obstarávanie
Published August 9, 2016 — Deadline September 9, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
The subject of this contract is the supply of chemicals and consumables, ie the purchase of a small chemical laboratory ware and laboratory devices used in biological and chemical experiments, the synthesis of new compounds usable in the medical and pharmaceutical industries and so on. The contract has as part of the services involved in bringing the goods to the place of delivery, to the shoulder in place of its location and the security disposal of used disposable containers.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied Vnútroštátne identifikačné číslo: 00598470 Sienkiewiczova 1, 81371 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Sienkiewiczova 1, 81371 Bratislava – Staré Mesto Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková Mobil: +421 904348196 Telefón: +421 904348196 Email: unpf.sav@centrum.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1277 Hlavná adresa(URL): http://www.unpf.sav.sk/
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Názov
Chemikálie a spotrebný materiál
Hlavný kód CPV
24000000-4
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je dodávka chemikálií a spotrebného materiálu, t.j. nákup chemikálii a drobného laboratórneho materiálu a laboratórnych pomôcok využívaných v biologických a chemických experimentoch, syntéze nových látok využiteľných v medicíne a farmaceutickom priemysle a pod. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Dodatočné kódy CPV
24300000-7
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Sienkiewiczova 1, 81371 Bratislava Staré Mesto
Opis obstarávania
Podľa bodu II.1.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Informácie o opciách
Opcie Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných prostriedkov, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (Operačný program Kvalita životného prostredia), prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov.
Druh postupu
Zadajte Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní Áno
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 070-121905
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia Nie
Dátum uzatvorenia zmluvy
01.08.2016
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 250 000,0000 EUR bez DPH
Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Mená a priezviská členov komisie s právom vyhodnocovať: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. , RNDr. Soňa Čačanyiová, PhD., RNDr. Martina Cebová, PhD., Mgr. Anna Zemančíková, PhD. a člen komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.08.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB