« Back to Search« Back to SearchSearch » Black: The successive purchase of isopropyl alcohol for the production PIGB Pomerania in Czarne  Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"

Black: The successive purchase of isopropyl alcohol for the production PIGB Pomerania in Czarne

  Czarne Poland — Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
Published August 18, 2016 — Deadline August 8, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Bottcher Polska Sp. z o.o., ul. Lesznowska 20c, Błonie, kraj/woj. Polska.
The present procedure is the gradual delivery of isopropyl alcohol (technically pure 95%) in suitable containers designed to carry and store alc. Izop. with a max capacity of 1000 l (but not less than 200 l) intended to offset printing for the production PIGB Pomerania. The contract will include the purchase of alcohol in the amount of 5000 l. Therefore, the amount of alcohol consumed is dependent on current needs, Purchaser reserves that a given amount in this section is estimated and can be changed. Therefore, the settlement between the Employer and the Contractor shall be made on the basis of actual quantities purchased alcohol. Deliveries will take place in accordance with applicable laws and regulations on safety and accident prevention range order can be reduced by 40% of the total contract value (ie. Carried 60%). Contractor is not entitled to claim this title. Delivery is covered by the seat of Employer Street in Czarne. Pomeranian 1. Pickups at the expense and risk of the contractor adequately protected against damage packaging adapted to the transport of hazardous substances. Deliveries successively on the basis of orders submitted electronically no later than 5 days from the date of order ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 157729 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 833 36 79, faks 59 833 24 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: instytucja gospodarki budżetowej.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Sukcesywny zakup alkoholu izopropylowego na potrzeby produkcji PIGB Pomerania w Czarnem.
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa alkoholu izopropylowego (czysty technicznie 95%) w odpowiednich opakowaniach przystosowanych do przewozu i przechowywania alk. izop. o pojemności max 1000 l ( jednak nie mniejszych niż 200 l) przeznaczonego do druku offsetowego na potrzeby produkcji PIGB Pomerania. Zamówienie obejmować będzie zakup alkoholu w ilości 5000 l. W związku z tym, że ilość zużywanego alkoholu uzależniona jest od bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega, iż podana ilość w niniejszym punkcie jest szacunkowa i może ulec zmianie. W związku z tym rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych ilości alkoholu. Dostawy odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i BHP Zakres zamówienia może być pomniejszony o 40 % ogólnej wartości zamówienia ( tj. zrealizowany w 60%). Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Dostawą objęta jest siedziba Zamawiającego w Czarnem ul. Pomorska 1. Dowóz na koszt i ryzyko wykonawcy w odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach przed uszkodzeniami przystosowanych do przewozu substancji niebezpiecznych. Dostawy realizowane sukcesywnie na podstawie bieżących zamówień składanych droga elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24.32.20.00-7.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
246000,00
Oferta z najniższą ceną
246000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24600,00
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB