« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply and installation of computers and network equipment for the needs of "Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria" EAD  

Supply and installation of computers and network equipment for the needs of "Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria" EAD

   Bulgaria — 
Published January 6, 2017 — Deadline January 6, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Implementation of activities includes mounting hardware; setting of network equipment; virtualization; directory services; postal system; file services; configuration of user workstations; Setup access to email service, specific access to Internet file service, printing; profile settings; trainings.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Вид на възложителя
Публичноправна организация
Основна дейност
Икономическа и финансова дейност
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
НЕ
Вид на процедурата
Договаряне без предварително обявление
Наименование
Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД
Описание на предмета на поръчката
Изпълнението на дейностите включва и монтаж на хардуерно оборудване; настройка на мрежово оборудване; виртуализация; директорийна услуга; пощенска система; файлови услуги; конфигурация на потребителски работни станции; настройка на достъп до услуга за електронна поща, специфичен достъп до интернет, файлова услуга, принтиране; настройка на потребителски профили; обучения.
Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Предметът на обществената поръчка изисква изграждане на цялостна информационна структура, състояща се от софтуер и хардуер, която следва да обслужва потребностите на "ФМФИБ" ЕАД. Изграждането на цялостната информационна структура изисква последователно изпълнение на множество дейности посочени в поканата за участие, които са свързани с доставка, монтаж и настройка на оборудването, виртуализация, директорийна услуга, инсталация и конфигурация на пощенска система със съпътстващи за това дейности, файлови услуги, конфигурация и присъединяване на работни станции, настройки и създаване на backup image, монтаж, настройка и функционален тест на елементите на мултимедийната система и обучение. Посочените дейности съставляват отделни компоненти от цялостното изпълнение на поръчката за изграждане на информационна система, не могат да бъдат изпълнявани от различни лица, нито да съществуват самостоятелно и независимо една от друга. Цялостното изпълнение гарантира и възможността за използване на предложените от изпълнителя гаранционни срокове.
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
Мотиви за избора на процедура
Съгласно чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление когато при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. С решение № 1 от 21.09.2016 г. на изпълнителните директори на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на „ФМФИБ"ЕАД, включваща три обособени позиции: ОП І "Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на "ФМФИБ"ЕАД“; ОП ІІ "Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на "ФМФИБ"ЕАД“ и ОП ІІІ Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на "ФМФИБ"ЕАД“. С решение № ОП-Р-1 от 06.12.2016 г. на изпълнителните директори на "ФМФИБ"ЕАД“ горепосочената процедура е прекратена по ОП І "Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на "ФМФИБ"ЕАД, на основание основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, поради това, че всички подадени по тази обособена позиция оферти са неподходящи, като на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД, гр. София и „СТЕМО“ООД, гр. София са отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по ОП І „Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „ФМФИБ“ ЕАД“, тъй като са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, съобразно мотивите изложени в решението. С посоченото решение е обявено класиране и са определени изпълнители по ОП ІІ "Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на "ФМФИБ"ЕАД“ и ОП ІІІ Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на "ФМФИБ"ЕАД“. Решението е влязло в сила. Към настоящият момент за възложителя не е отпаднала необходимостта от възлагане на дейностите по доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване и същите следва да бъдат възложени за изпълнение.
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
„ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД, гр. София „СТЕМО“ ООД, гр. София
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото решение
06.01.2017 г.
Трите имена
Валери Иванов Белчев и Пламен Георгиев Петков
Длъжност
Изпълнителни директори

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB