« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of low voltage electrical power 380 V  Водоснабдяване и канализация ЕООД

Supply of low voltage electrical power 380 V

  Плевен Bulgaria — Водоснабдяване и канализация ЕООД
Published August 28, 2017 — Deadline October 3, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Supply of low voltage 380 V electricity to a balancing group at free negotiated prices as a preferred user - according to Section VII of the Energy Act. Type of price formation - in BGN excluding VAT for 1 MWh. Estimated quantity - 15000 MWh. The price does not include a cost for transmission through the transmission grid, a price for access to the grid and a transmission price through the electricity grid, excise duty and a charge to the public. The amount is indicative and is not subject to the contract as amounts, penalties, fixed payments, etc. All objects of the Contracting Authority are the third category of power supply.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00004
Поделение
1980
Официално наименование
Водоснабдяване и канализация ЕООД
Национален регистрационен номер
824106518
Град
Плевен
код NUTS
BG314
Пощенски код
5800
Държава
България
Телефон
+359 064889838/+359 0878330178
Факс
+359 064889866
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
www.vik-pleven.com/p2017_11.php
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380 V
Референтен номер 2
09310000
Обособена позиция номер 2
BG31
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
1100000
Списък и кратко описание на условията
Изискуеми документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Административни сведения за участника - по образец. 3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по образец от документацията за участие - за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП се попълва съгласно указанията в утвърдения от ЕС образец. Наличието на обстоятелства по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, чл.101 , ал.11 и чл.107 от ЗОП води до отстраняване на участник от процедурата. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (в сила от 1.07.2016г.)., в процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на правила и критерии
Всяка оферта задължително съдържа изисканите документи, които се поставят в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, върху която се изписва най – малко следната информация: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Опаковката да включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение - по образец на Възложитеря , съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и техническо предложение - по образец на Възожителя. Ако се представят документи на чужд език, към тях се прилага и превод на български език от лицензиран преводач
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изискуеми депозити и гаранции 2
Гаранцията се предоставя в една от формите по ч.111, ал.5 от ЗОП. Гаранцията (ако е парична) се внася в брой в касата на дружеството (стая 402) или с превод по сметката на Възложителя в "Първа Инвестиционна Банка" АД, IBAN: BG09FINV915010BGN08JX5, BIC: FINVBGSF. Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността му, изчислена на база предложената цена и прогнозното количество.
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
Собствено финансиране. Срок на плащане след представяне на фактура за изразходена електроенергия за 1 месец - минимум до 30 календарни дни. Плащане по банков път. Доставянето и фактурирането на доставената електрическа енергия се извършва съгласно отчетеното количество по търговските електромери на Възложителя.
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
02/10/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
3
Дата
03/10/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалбите се подават в десет дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
00004
Изходящ номер
1980
от дата
24/08/2017
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
24/08/2017
Заведено в преписка
00004-2017-0011
Официално наименование
Водоснабдяване и канализация ЕООД
Национален регистрационен номер
824106518
Пощенски адрес
Ул.Сан Стефано 25
Град
Плевен
код NUTS
BG314
Пощенски код
5800
Държава
България
Лице за контакт
Недко Симов Нешев; Нели Венциславова Георгиева
Телефон
+359 064889838/+359 0878330178
Електронна поща
op@vik-pleven.com
Факс
+359 064889866
Основен адрес (URL)
www.vik-pleven.com
Адрес на профила на купувача (URL)
www.vik-pleven.com/p2017_11.php
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
www.vik-pleven.com/p2017_11.php
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380 V
II.1.2) Основен CPV код
09310000
Допълнителен CPV код 1 2
KA11
II.1.4) Кратко описание
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380 V към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител - съгласно Раздел VІІ от Закон за енергетиката. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС за 1 МWh. Прогнозно количество - 15000 МWh. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса "задължения към обществото". Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н. Всички обекти на Възложителя са трета категория на електрозахранване.
код NUTS 1
BG31
Основно място на изпълнение
Експлоатационните райони на Възложителя - по обекти описани в спецификацията от документацията за участие в процедурата
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380 V към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител - съгласно Раздел VІІ от Закон за енергетиката. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС за 1 МWh. Прогнозно количество - 15000 МWh. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса "задължения към обществото". Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н. Всички обекти на Възложителя са трета категория на електрозахранване.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
1100000
Валута
BGN
Продължителност в месеци
12
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
Изискуеми документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Административни сведения за участника - по образец. 3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по образец от документацията за участие - за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП се попълва съгласно указанията в утвърдения от ЕС образец. Наличието на обстоятелства по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, чл.101 , ал.11 и чл.107 от ЗОП води до отстраняване на участник от процедурата. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (в сила от 1.07.2016г.)., в процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Информация за оборота от продажба на електроенергия, свързани с обекта и обема на поръчката, за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя в съответното поле на ЕЕДОП . 2. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за поседната приключила финансова година (ако се представи копие, същото трябва да е заверено с надпис "вярно с оригинала", подпис и печат на участника)
Изисквано минимално/ни ниво/а2
Няма изисквания за минимално ниво
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Информация за извършените продажби на електроенергия, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателства за извършените продажби. 2. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството по ISO 9001 или друг еквивалентен стандарт на участника. 3. Лиценз за търговия с електрическа енергия. 4. Документ, удостоверяващ, че участникът е координатор на балансираща група. Проектодоговорът от документацията не се попълва. Изпълнителят трябва да може да осигури он – лайн информация за консумираната енергия по обекти - ежемесечно.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
Няма изисквания за минимално ниво
Списък и кратко описание на правила и критерии
Всяка оферта задължително съдържа изисканите документи, които се поставят в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, върху която се изписва най – малко следната информация: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Опаковката да включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение - по образец на Възложитеря , съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и техническо предложение - по образец на Възожителя. Ако се представят документи на чужд език, към тях се прилага и превод на български език от лицензиран преводач
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изискуеми депозити и гаранции 2
Гаранцията се предоставя в една от формите по ч.111, ал.5 от ЗОП. Гаранцията (ако е парична) се внася в брой в касата на дружеството (стая 402) или с превод по сметката на Възложителя в "Първа Инвестиционна Банка" АД, IBAN: BG09FINV915010BGN08JX5, BIC: FINVBGSF. Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността му, изчислена на база предложената цена и прогнозното количество.
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
Собствено финансиране. Срок на плащане след представяне на фактура за изразходена електроенергия за 1 месец - минимум до 30 календарни дни. Плащане по банков път. Доставянето и фактурирането на доставената електрическа енергия се извършва съгласно отчетеното количество по търговските електромери на Възложителя.
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
02/10/2017
Местно време
16:30
Дата
BG
Продължителност в месеци
3
Дата
03/10/2017
Местно време
14:00
Място
Гр.Плевен 5800, ул."Сан Стефано" 25, ет.3, Заседателна зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертата се представя в деловодството на “ВиК” ЕООД – Плевен (стая 307), лично от участника или от негов упълномощен представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления 2
Поръчката ще се възлага през 12 месеца
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
Бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалбите се подават в десет дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП
Факс
24/08/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB