« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement IT consulting services  Sted: hele Norge

Framework agreement IT consulting services

  Annet: Statsforetak - forvalter av Energifondet Norway — Sted: hele Norge
Published June 27, 2017 — Deadline September 4, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Enova conducts an open tender competition with a view to entering into parallel framework agreements with multiple suppliers to meet Enova's need for consulting services in the field of IT. The acquisition is divided into three sub-areas, where each sub-area is subject to separate competitions. It is up to the individual provider to decide which subfields one wants to bid on. The framework agreements aim at gaining access to experienced consultants with good expertise and experience in the relevant sub-areas. The consultancy assistance will consist of both shorter and longer assignments and be linked to tasks / services of varying complexity and scope. Consultant Assistance Requested is divided into the following three subdivisions: Sub-area A: Program and Project Implementation Sub-area B: IT Consulting Sub-area C: Electronic Interaction, Integration, System Development The contract involves a framework agreement with at least three suppliers per sub-area.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Enova SF
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Type oppdragsgiver
Annet: Statsforetak - forvalter av Energifondet
Hovedaktivitet
Næringsøkonomiske formål
Tittel
Rammeavtale IT konsulenttjenester
Hoved-CPV-kode
72000000 - Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
Type kontrakt
Tjenester
Kort beskrivelse
Enova gjennomfører en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå parallelle rammeavtaler med flere leverandører for å dekke Enovas behov for konsulentbistand innen IT-området. Anskaffelsen er delt opp i tre delområder, hvor hvert enkelt delområde er gjenstand for separate konkurranser. Det er opp til den enkelte tilbyder å bestemme hvilke delområder man ønsker å levere tilbud på. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne konsulenter med god kompetanse og erfaring innenfor de aktuelle delområder. Konsulentbistanden vil bestå av både kortere og lengre oppdrag og være knyttet til oppgaver/tjenester med varierende kompleksitet og omfang. Konsulentbistanden som etterspørres er delt inn i følgende tre delområder: Delområde A: Program- og prosjektgjennomføring Delområde B: IT-rådgivning Delområde C: Elektronisk samhandling, integrasjoner, systemutvikling For oppdraget skal det inngås rammeavtale med minimum tre leverandører per delområde.
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO061 - Sør-Trøndelag
Beskrivelse av anskaffelsen
Enova gjennomfører en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå parallelle rammeavtaler med flere leverandører for å dekke Enovas behov for konsulentbistand innen IT-området. Anskaffelsen er delt opp i tre delområder, hvor hvert enkelt delområde er gjenstand for separate konkurranser. Det er opp til den enkelte tilbyder å bestemme hvilke delområder man ønsker å levere tilbud på. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne konsulenter med god kompetanse og erfaring innenfor de aktuelle delområder. Konsulentbistanden vil bestå av både kortere og lengre oppdrag og være knyttet til oppgaver/tjenester med varierende kompleksitet og omfang. Konsulentbistanden som etterspørres er delt inn i følgende tre delområder: Delområde A: Program- og prosjektgjennomføring Delområde B: IT-rådgivning Delområde C: Elektronisk samhandling, integrasjoner, systemutvikling For oppdraget skal det inngås rammeavtale med minimum tre leverandører per delområde.
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 04/09/2017
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Tilbud må være gyldig til: 04/12/2017
Tilbudsåpning
Dato: 04/09/2017
Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse: nei
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Enova SF

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB