« Back to Search« Back to SearchSearch » Investigation of energy efficiency and certification of buildings located on the territory of the public transport ports of national importance  Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура

Investigation of energy efficiency and certification of buildings located on the territory of the public transport ports of national importance

  София Bulgaria — Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Published December 16, 2016 — Deadline January 12, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
This contract is subject: "Investigation of energy efficiency and certification of buildings located on the territory of the public transport ports of national importance". Upon execution of the contract follows: - to perform energy efficiency audits of buildings included in the attached list, under the Energy Efficiency Act (EEA); - To issue certificates on the state of the energy consumption of all buildings in the List; - Define indicators for energy consumption and energy performance of buildings under Decree № E-RD-04-2 from 22.01.2016 on the indicators for energy consumption and energy performance of buildings. The detailed energy efficiency audit involves the following steps: 1.1. Preparatory stage; 1.2. Stage of establishing energiynite performance of buildings; 1.3. Stage of development of measures to improve energy efficiency; 1.4. Final stage.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
01158
Поделение
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател
01158-2016-0023
Официално наименование
Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Национален регистрационен номер
130316140
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1574
Държава
България
Телефон
+359 28079999/+359 28079930
Факс
+359 28079966
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/175
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение
Референтен номер 2
71600000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Обособена позиция номер 2
71600000
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за изпълнение
Тежест 21
60
Списък и кратко описание на условията
Участниците следва да са вписани в публичния регистър на лицата по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие съгласно чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания. Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участникът, определен за изпълнител, представя доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участниците представят удостоверение за вписване в регистъра, издадено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на правила и критерии
не е приложимо
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изискуеми депозити и гаранции 2
Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора, в размер на 5% от неговата стойност без ДДС и в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя,в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията и е длъжен да поддържа валидността й за целия период на договора. Изаскванията към различните форми на гаранцията са посочени в документацията, част I Указания за подготовка на офертите. Сроковете и условията за задържане, усвояване и осовбождаване на гаранцията са уредени в документацията, част IV Проект на договор.
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
Плащанията ще се извършват по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва: 1. Междинно плащане в размер на 60% (шестдесет на сто) от стойността на договора - след предаване на изготвените доклади, резюмета и сертификати за всички сгради от Списъка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Окончателно плащане в размер на 40% (четиридесет на сто) от стойността на договора - след подписване между страните без забележки на окончателния приемо-предавателен протокол по чл.21 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до двадесет работни дни след представяне на съответните документи.
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договр с тях за изпълнението й. Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обедин-то; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обед-то за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че:а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата и всички участващи в обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката.
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
11/01/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
12/01/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
01158
Поделение
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Изходящ номер
05-11-28
от дата
15/12/2016
Заведено в преписка
01158-2016-0023
Официално наименование
Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Национален регистрационен номер
130316140
Пощенски адрес
бул. Шипченски проход 69
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1574
Държава
България
Лице за контакт
инж. Спас Вучев
Телефон
+359 28079999/+359 28079930
Електронна поща
office@bgports.bg
Факс
+359 28079966
Основен адрес (URL)
http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/175
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/175
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение
II.1.2) Основен CPV код
71600000
II.1.4) Кратко описание
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”. При изпълнение на поръчката следва: - да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения Списък, по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ); - да се издадат сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на всички сгради в Списъка; - да се определят показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. Детайлното обследване за енергийна ефективност включва следните етапи: 1.1. Подготвителен етап; 1.2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите; 1.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 1.4. Заключителен етап.
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
Основен CPV код 1
71600000
код NUTS 1
BG341
код NUTS 1
BG331
код NUTS 1
BG312
код NUTS 1
BG323
Основно място на изпълнение
пристанищата за обществен транспорт с национално значение Бургас, Варна, Лом и Русе
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”.При изпълнение на поръчката следва: - да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения Списък, по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ); - да се издадат сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на всички сгради в Списъка; - да се определят показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. Детайлното обследване за енергийна ефективност включва следните етапи: 1.1. Подготвителен етап; 1.2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите; 1.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 1.4. Заключителен етап.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за изпълнение
Тежест
10
Име
Техническо предложение
Тежест
30
Тежест 21
60
Стойност, без да се включва ДДС
100000
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
Участниците следва да са вписани в публичния регистър на лицата по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие съгласно чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания. Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участникът, определен за изпълнител, представя доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участниците представят удостоверение за вписване в регистъра, издадено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
не са поставени такива изисквания
Изисквано минимално/ни ниво/а2
неприложимо
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „идентични или сходни услуги” се разбира: извършване на обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с изискванията за енергийна ефективност на поне една нежилищна сграда с РЗП не по-малко от 500 м2 във всяка една от трите климатични области, в които попадат сградите, включени в обхвата на поръчката, а именно – 1, 3 и 5 климатични области. За доказване на посоченото изискване по т.1 участниците представят списък на услугите с посочване на стойностите, датите и получателите чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя списък на услугите с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършената услуга. 2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена професионална компетентност, за осигуряване пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнението на поръчката. За доказване на посоченото изискване по т.2 участниците представят списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в които е подробно е описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал) чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, придружен с документи за професионалната компетентност на лицата. 3. Участниците следва да разполагат с внедрени системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентен. За доказване на посочените изисквания по т.3 участниците попълват Част IV Критерии за подбор, раздел „Г” в ЕЕДОП като посочват издател, обхват и срок на валидност на сертификата или еквивалентните документи. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя валиден сертификат ЕN ISO 9001:2008, издаден от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1. Изпълнените услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, да са за период най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 2. Персоналът и ръководният екип от експерти да отговарят на следните минимални изисквания: а. Ръководител на екипа - техническо образование, магистър или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 3 години опит в областта на обследване за енергийна ефективност и опит като ръководител екип в поне един проект за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на повече от 5 сгради; б. Експерт в областта на строителните конструкции - магистър, инженер по специалността ПГС или ССС или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 1 година опит в областта на обследване за енергийна ефективност. в. Експерт в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането и/или електроснабдяване и електрообзавеждане -магистър, инженер по специалност Електроенергетиката и електрообзавеждане и/или Електроснабдяване и електрообзавеждане или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 1 година опит в областта на обследване за енергийна ефективност. г. Експерт в областта на топлотехниката или топлоенергетиката - магистър, инженер по специалност Топлотехника или Топлоенергетика или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 1 година опит в областта на обследване за енергийна ефективност. 3. Сертификатът за съответствие със стандарт ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентните документи да са валидни, издадени от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката.
Списък и кратко описание на правила и критерии
не е приложимо
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изискуеми депозити и гаранции 2
Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора, в размер на 5% от неговата стойност без ДДС и в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя,в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията и е длъжен да поддържа валидността й за целия период на договора. Изаскванията към различните форми на гаранцията са посочени в документацията, част I Указания за подготовка на офертите. Сроковете и условията за задържане, усвояване и осовбождаване на гаранцията са уредени в документацията, част IV Проект на договор.
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
Плащанията ще се извършват по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва: 1. Междинно плащане в размер на 60% (шестдесет на сто) от стойността на договора - след предаване на изготвените доклади, резюмета и сертификати за всички сгради от Списъка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Окончателно плащане в размер на 40% (четиридесет на сто) от стойността на договора - след подписване между страните без забележки на окончателния приемо-предавателен протокол по чл.21 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до двадесет работни дни след представяне на съответните документи.
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договр с тях за изпълнението й. Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обедин-то; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обед-то за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че:а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата и всички участващи в обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката.
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
11/01/2017
Местно време
17:30
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
12/01/2017
Местно време
14:00
Място
заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП
Факс
15/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB