« Back to Search« Back to SearchSearch » Gdynia: Construction of the playground at ul.Żeliwnej in Gdynia  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Gdynia: Construction of the playground at ul.Żeliwnej in Gdynia

  Gdynia Poland — Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Published July 19, 2016 — Deadline August 11, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1. The contract is for construction of a playground at ul. Cast iron in Gdynia. 2. A detailed description of the contract provides: a) construction project with design elements executive - Appendix A to SIWZ, b) the technical specifications - Annex B to SIWZ c) bill of quantities - Annex C to siwz ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
I. 1) NAZWA I ADRES
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni , ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, faks 058 6622841.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa placu zabaw przy ul.Żeliwnej w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy ul. Żeliwnej w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego - załącznik A do siwz, b) specyfikacje techniczne - załącznik B do siwz, c) przedmiar robót - załącznik C do siwz..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.11.12.00-0, 45.23.32.52-7, 45.23.30.00-9, 45.23.62.50-7, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 90.
Informacja na temat wadium
wadium w wysokości: 3 700,00 zł, (słownie: trzy tysiące siedemset 00/100 złotych).
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zeliwna Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pok. nr 403.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
11.08.2016 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego pok. nr 407.
IV.4.5) Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.08.2016r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 107. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka - Formela, tel. 58 761 20 74, Halina Golenia, tel. 58 761 20 76, w godz. 8:00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Anna Urbańska, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00. Dorota Tużnik, tel. 58 761 20 85, w godz. 8.00 - 15.00..

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB