« Back to Search« Back to SearchSearch » Business Intelligence software acquisition  Tilastokeskus

Business Intelligence software acquisition

  Tilastokeskus Finland — Tilastokeskus
Published November 3, 2016 — Deadline January 9, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Research
The acquisition is an on-premises-based business intelligence tool, as well as related support services for at least four years. Acquisition-related possibly also an analysis tool as well as expert training services.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Virallinen nimi
Tilastokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
0245491-1
Postinumero
00022
Postitoimipaikka
Tilastokeskus
Maa
Suomi
Yhteyshenkilö
Riitta Piela
Puhelin
+358 295512406
Sähköpostiosoite
riitta.piela@stat.fi
NUTS-koodi
Helsinki (FI181)
Pääasiallinen osoite (URL)
www.tilastokeskus.fi
Virallinen nimi
Tilastokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
0245491-1
Postiosoite
Kirjaamo
Postinumero
00022
Postitoimipaikka
Tilastokeskus
Maa
Suomi
Yhteyshenkilö
Riitta Piela
Puhelin
+358 295512406
Sähköpostiosoite
kirjaamo@stat.fi
NUTS-koodi
Helsinki (FI181)
Pääasiallinen osoite (URL)
www.tilastokeskus.fi
Pääasiallinen suorituspaikka
Helsinki
tai Alkamispäivä / päättymispäivä
1.2.2017 - 31.1.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
ei
Päivämäärä
10.1.2017 9:30
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Puhelin
+358 295643300
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi
+358 295643314
Internet-osoite
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
II.1.1) Nimi
Business Intelligence -ohjelmiston hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohde on on-premises -pohjainen Business Intelligence -työkalu sekä siihen liittyvä tukipalvelu vähintään neljäksi vuodeksi. Hankintaan liittyy mahdollisesti myös analyysityökalun asiantuntija- sekä koulutuspalveluita.
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
BI -ohjelmisto tulee olemaan rajatun loppukäyttäjäjoukon (n. 70 hlöä) analy-sointiväline, jolla tarkastellaan kansantalouden tilinpidon Microsoftin SQL Server Analysis Services (SSAS) -kuutioiden tietoja tuotantovaiheessa ennen lukujen julkaisemista. Business Intelligence -ohjelmistoratkaisun pitää mah-dollistaa se, että monet käyttäjät selailevat kuutioita samanaikaisesti. Jos lop-pukäyttäjien joukko Tilastokeskuksessa laajenee, täytyy Tilastokeskuksella olla mahdollisuus hankkia lisälisenssejä tarpeidensa mukaan tulevan sopi-muksen puitteissa.• Toimittaja on asentanut toimivan ohjelmiston Tilastokeskuksen palve-limelle• Yhteydet SQL Serverin Analysis Services Multidimensional – mallin mukaisiin tietoihin toimivat• Tilastokeskus on todennut ohjelmiston toimivaksi omassa ympäristös-sään koekäytön jälkeen• Toimittaja on perehdyttänyt Tilastokeskuksen pääkäyttäjiä siinä mää-rin, että Tilastokeskuksella on riittävä osaaminen uuden ohjelmiston tuotantokäyttöön• Toimittaja on kouluttanut Tilastokeskuksen käyttäjät uusien ominai-suuksien käyttöön• Tilastokeskus on hyväksynyt toimituksen ja ilmoittanut siitä Toimitta-jalle kirjallisesti
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista
Tilastokeskus voi halutessaan ostaa haluamansa määrän lisälisenssejä tarjouksessa olevaan hintaan.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTOn julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.1.2017 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
englanti, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28.2.2017
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
3.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB