« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical NaCl spreading material  EUROMAR spol. s r.o.

Chemical NaCl spreading material

  Spišská Nová Ves Slovakia — EUROMAR spol. s r.o.
Published February 27, 2017
|
Notice type
Award notice
The contract is the supply of chemical gritting material for sanding roads, industrial road salt with anti-caking additive, bulk effective up to 6 ° C, spreading material with THAWING effect to 15 ° C, bagging vacuum salt for the brine 25 kg PE bags, icing agent based calcium chloride packaging big bags of 1 tonne

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vnútroštátne identifikačné číslo: 37915568 Brnianska 3, 91101 Trenčín Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Dana Ďurajová Telefón: +421 254653904 Email: tender@p-m.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://www.sctsk.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Názov
Chemický posypový materiál NaCl
Hlavný kód CPV
34927100-2
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest, priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do 6 °C, posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do 15 °C, vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach, rozmrazovací prostriedok na báze chloridu vápenatého balenie big-bagy 1 tona
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Dodatočné kódy CPV
14400000-5
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strediská Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Opis obstarávania
Uvedený vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality: Áno
Cena
Relatívna váha: 80
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Druh postupu
Zadajte: Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
(Jedno z nasledujúcich: Predbežné oznámenie použité ako výzva na súťaž; Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania; Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante)
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia: Nie
Dátum uzatvorenia zmluvy
20.02.2017
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Názov a adresa dodávateľa
EUROMAR spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 36216054 Zimná 57 , 05201 Spišská Nová Ves Slovensko Email: euromar@euromar.sk
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Áno
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.02.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB