« Back to Search« Back to SearchSearch » City Office Gbely - reduction of energy consumption in the building  Mesto Gbely

City Office Gbely - reduction of energy consumption in the building

  Čierny Balog Slovakia — Mesto Gbely
Published August 26, 2016 — Deadline September 21, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is the realization of the work "Municipality Gbely reduce energy consumption in the building." Details are provided in the tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Mesto Gbely IČO: 00309524 Námestie slobody 1261, 90845 Gbely Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ Telefón: +421 905703285 Email: agentura-vo@proteus-vo.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4504 Hlavná adresa(URL): http://www.gbely.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I) ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PROTEUS s.r.o. IČO: 45373680 PROTEUS s.r.o., P.O.BOX 174, Pažitná 68 , 91700 Trnava Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ Telefón: +421 905703285 Email: agentura-vo@proteus-vo.sk Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4504 Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.gbely.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Názov
Mestský úrad Gbely – zníženie spotreby energie v objekte
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela "Mestský úrad Gbely zníženie spotreby energie v objekte". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 171 236,62 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Gbely
Opis obstarávania
Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 171 236,62 Mena EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží doklad, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce vo väzbe na predmet zákazky t. j. napr. oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1) tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených fotokópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 1.1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "banka"), v ktorej má uchádzač vedený účet, nie staršieho ako jeden mesiac k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y. 2. Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 2.1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie uchádzača o dosiahnutom celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (stavebné práce) za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na vyčíslenie dosiahnutého obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predmetnú podlimitnú zákazku na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (bod VI.5) tejto výzvy). 3. Odôvodnenie potreby a primeranosti určených podmienok: Verejný obstarávateľ podmienku účasti týkajúcu sa vyjadrenia banky a obratu stanovil v súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. 4. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.2) tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených fotokópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy. Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na maximálne 4 000 znakov, je viac informácii uvedených v súťažných podkladoch.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 1.1. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ podmienku účasti stanovil v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi. Podmienka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť. 2. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 2.2. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ overuje plnenie povinností uchádzača dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov, čím zaistí predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky, a tým aj efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov a súčasne preveruje technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača a oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia kvality obstarávaných stavebných prác a tým sleduje zaistenie bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky kvalifikovanými odborníkmi. 3. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 3.1. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejným obstarávateľom požadovaná odborná kvalifikácia osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác je primeraná a potrebná s ohľadom na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ preveruje odbornú spôsobilosť, oprávnenia uchádzača, ako aj potrebné skúsenosti a zabezpečenie kvality stavebných prác ako nevyhnutný predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia stavebných prác kvalifikovanými odborníkmi. 4. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. 4.1. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ primerane preveruje technické vybavenie uchádzača s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami a vybavením z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. 5. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní. 5.1. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ preveruje personálnu spôsobilosť uchádzača, čím zaistí predpoklad bezproblémovej a úspešnej realizácie zákazky. 6. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. 6.1. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné disponovať zoznamom strojového a technického vybavenia, ktorým uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť zvládnuť realizáciu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite. 7. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.3) tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených fotokópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy. Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na maximálne 4 000 znakov, je viac informácii uvedených v súťažných podkladoch.
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb Nie
Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky Áno
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2016 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2016 10:30
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie). 2. Záujemcovia môžu o zaslanie súťažných podkladov v editovateľnej forme požiadať v stanovenej lehote e-mailom na adrese: agentura-vo@proteus-vo.sk, alebo poštovou zásielkou na adrese: PROTEUS s.r.o., P.O.BOX 174, Pažitná 68, 917 01 Trnava. Písomná žiadosť musí obsahovať značku tejto výzvy (napr. 12345-WYP), názov zákazky, obchodný názov, sídlo záujemcu, kontaktnú adresu záujemcu, IČO, meno a priezvisko kontaktnej osoby, emailovú adresu. Súčasťou žiadosti o súťažné podklady musí byť aj fotokópia dokladu o úhrade poplatku za súťažné podklady. 3. Úhrada za súťažné podklady bude vykonaná bezhotovostne prevodom / vkladom na účet číslo 2924831188/1100, IBAN: SK4511000000002924831188, Tatra banka, a.s., ako variabilný symbol je potrebné uviesť IČO záujemcu, do správy pre prijímateľa treba uviesť značku tejto výzvy (napr. 12345-WYP). Súčasťou písomnej žiadosti o súťažné podklady musí byť aj fotokópia dokladu o úhrade. Poplatok za súťažné podklady je stanovený na 5,00 EUR. 4. Súťažné podklady spolu s prílohami budú zasielané poštou, listovou zásielkou v listinnej a elektronickej editovateľnej forme spolu s dokladom o úhrade poplatku za súťažné podklady a to bezodkladne po prijatí poplatku za súťažné podklady. 5. Všetky súťažné podklady a doplňujúce dokumenty v PDF formáte budú bez obmedzenia k dispozícii aj v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (viď bod I.3) výzvy). Prosíme záujemcov, ktorí využili bezplatný prístup k súťažným podkladom, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu agentura-vo@proteus-vo.sk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov s uvedením značky tejto výzvy (napr. 12345-WYP), názvu zákazky, obchodného názvu, sídla záujemcu, kontaktnej adresy záujemcu, IČO, mena a priezviska kontaktnej osoby a emailovej adresy. 6. Nevyhnutným predpokladom na získanie potrebných informácií na správne vypracovanie ponuky, je účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných prác. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky. Obhliadka je stanovená na 08.09.2016 o 08:30 hodine. Spoločné stretnutie záujemcov bude v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Gbeloch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB