« Back to Search« Back to SearchSearch » Improving energy efficiency in primary school Kalinkovo  Obec Kalinkovo

Improving energy efficiency in primary school Kalinkovo

   Slovakia — Obec Kalinkovo
Published January 16, 2016 — Deadline May 27, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Improving energy efficiency in primary school Kalinkovo

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Kalinkovo IČO: 00304841 Hlavná 211, 90043 Kalinkovo Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo Kontaktná osoba: JUDr. Štefan Božík, starosta obce Mobil: +421 905974581 Telefón: +421 245989107 Fax: +421 245989107 Email: starosta@obeckalinkovo.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obeckalinkovo.sk
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
www.evo.gov.sk IČO: 00000000 www.evo.gov.sk , 00000 www.evo.gov.sk Slovensko Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk Kontaktná osoba: www.evo.gov.sk Telefón: +421 00000000
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
www.evo.gov.sk IČO: 00000000 www.evo.gov.sk , 00000 www.evo.gov.sk Slovensko Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk Kontaktná osoba: www.evo.gov.sk Telefón: +421 00000000
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
www.evo.gov.sk IČO: 00000000 www.evo.gov.sk , 00000 www.evo.gov.sk Slovensko Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk Kontaktná osoba: www.evo.gov.sk Telefón: +421 00000000
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Názov zákazky
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Kalinkovo
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Katastrálne územie Kalinkovo, súpisné číslo 194, Základná škola Kalinkovo, pozemok parcelné číslo 48/3
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Kalinkovo, ktoré pozostáva : - zo stavebných prác a dodávok stavby predstavujúcej realizáciu rekonštrukcie kotolne, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu už fyzicky aj morálne zastaraného vykurovacieho zariadenia (havarijný stav plynových kotlov), nevyhovujúceho súčasným podmienkam po stránke technologickej, bezpečnostnej, hygienickej, ekonomickej, noriem a predpisov, - z uskutočnenia stavebných prác, ktorá predstavuje realizáciu prác na zateplení dvoch stien ZŠ. Jedná sa o tieto dve steny : juhozápadnú stenu a juhovýchodnú stenu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch : projektová dokumentácia, výkazy - výmer.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 45214210-5
Celkové množstvo alebo rozsah
V rozsahu podľa bodov II.1.3. a II.2.2.
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1)Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, ak nebude určené inak, resp. v zmysle § 128 zákona podnikateľ, ktorý má platný zápis v zozname podnikateľov nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a predloží len vyhlásenie o platnom zapísaní v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla. 2)Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa majetkovej účasti podľa §26a zákona, keď verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť: a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, b)právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo c)právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a majetkovej účasti za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Odôvodnenie primeranosti: Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia a majetkovej účasti uchádzača vyplýva priamo zo zákona. UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi podľa §44 ods.1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje verejný obstarávateľ podľa §33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny, ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov, ktoré sa počítajú ku dňu uplynutia konečnej lehoty na predkladanie ponúk, realizoval : - aspoň jednu stavebnú prácu rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za takú sa považuje stavebná práca, ktorej súčasťou bolo zatepľovanie objektu vonkajším tepelnoizolačným kompozitným systémom)) vo výške minimálne 29000 EUR bez DPH celkom za uvedené obdobie, - aspoň jednu realizáciu rekonštrukcie kotolne vo výške minimálne 51000,- EUR bez DPH za uvedené obdobie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami v oblasti predmetu zákazky. 2. Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením platného certifikátu ISO 14001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho manažérstva a to v oblasti: stavebných prác. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a akceptuje aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka certifikácie ISO musí byť splnená aspoň jedným členom skupiny, za predpokladu, že tento člen predloží výslovné písomné záväzné vyhlásenie o tom, že zabezpečí, aby jeho normy kvality certifikované normou ISO sa taktiež vzťahovali aj na ostatných členov skupiny. Tento člen skupiny musí uviesť, ako zabezpečí, aby skupina ako celok spĺňala tieto normy kvality. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby uchádzač preukázal, že je schopný plniť predmet zmluvy v súlade s predpismi v oblasti environmentálneho manažérstva, čoho preukázaním bude aj predloženie dokladu o zavedení opatrení environmentálneho manažérstva. 3. Opatreniami na zabezpečenie kvality, v zmysle § 32 ods.6 zákona v minimálnom rozsahu : preukázanie platnej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov na práce a aplikáciu tepelnoizolačného systému, ktorý uchádzač použije pri realizácii predmetu zákazky podľa špecifikácie predmetu zákazky vydaný oprávneným inšpekčným orgánom alebo ekvivalentný doklad. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Rozsah požiadavky je nevyhnutný pre plnenie predmetu zákazky. 4. Kontrolou technickej spôsobilosti a to : predložením platného oprávnenia uchádzača podľa § 14 a § 15 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na druh činnosti : oprava vyhradených technických zariadení plynových. Odôvodnenie primeranosti a potreby: Požiadavka je primeraná rozsahu plnenia predmetu zákazky a vyplýva zo Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 5. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby v zmysle § 32 ods. 6 zákona v minimálnom rozsahu pre nižšieuvedenú spôsobilosť: profesijný životopis, čestné vyhlásenie o dispozičnosti pracovníka pre uchádzača v prípade realizácie predmetu zákazky uchádzačom, oba dokumenty podpísané daným pracovníkom a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti potvrdzujúce spôsobilosť pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s min. 5 ročnou praxou v odbore pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad. Odôvodnenie primeranosti a potreby: Požiadavky sú nevyhnutné pre možnosť výkonu predmetu zákazky. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi podľa §44 ods.1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje verejný obstarávateľ podľa §33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny, ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Podmienky otvárania ponúk
Miesto : Obecný úrad Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo, zasadačka
Ďalšie doplňujúce informácie
a)Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam : 1.Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy predložiť objednávateľovi predbežný písomný súhlas banky so zriadením neodvolateľnej bankovej záruky, prípadne iný obdobný písomný doklad preukazujúci predpoklad zriadenia neodvolateľnej bankovej záruky v prospech objednávateľa pre prípad nesplnenia záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi. 2.Zhotoviteľ je povinný najneskôr do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť písomný doklad o zriadení neodvolateľnej bankovej záruky v prospech objednávateľa pre prípad nesplnenia záväzkov zhotoviteľa zo zmluvy do výšky 30000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur). Z obsahu bankovej záruky musí byť zrejmé, že sa banka neodvolateľne zaväzuje zaplatiť akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky bankou zaručenej sumy a to po doručení písomnej výzvy objednávateľa na zaplatenie. 3.Z dôvodu, že dielo bude financované z dotácie poskytnutej na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie, je zhotoviteľ povinný strpieť kedykoľvek výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami. 4.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela Zhotoviteľa, minimálne však 20.000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR) a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy. b)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. c)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku. d)Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. e)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na portáli EVO zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/4132_4503_20150504.nsf/stddocsPub?OpenView&cou nt=-1&ExpandView . Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO . Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení. f)Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO. g)Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO. h)Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. i)Predmet zákazky je financovaný z Environmentálneho fondu.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB