« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical treatment of road on the green first-class roads in the report IVSC SSC Banská Bystrica.  Slovenská správa ciest

Chemical treatment of road on the green first-class roads in the report IVSC SSC Banská Bystrica.

  Bratislava-Ružinov Slovakia — Slovenská správa ciest
Published July 15, 2015 — Deadline August 12, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is chemical treatment of road on the green first-class roads in the report IVSC SSC Banská Bystrica in accordance with the following requirements: Chemical treatment of grassland located on the slopes of roads, ditches, roadside green belts and the like. growth regulator, which has the effect: growth retardation grass with saving at least one cutting; selective disposal of unwanted vegetation with the preservation of grasses; Weed total herbicide spot treatments with the expected effects; complete destruction of weeds and grass on bridges for supporting walls, hard shoulders of roads and the like; complete destruction of invasive plants, shrubs, weeds and trees to areas when traveling.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Slovenská správa ciest IČO: 00003328 Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica Kontaktná osoba: Andrea Riečanová, Ing. Hana Hasprová Telefón: +421 484343241 / 484343210 Email: andrea.riecanova@ssc.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ssc.sk
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Názov zákazky
Chemické ošetrenie cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je chemické ošetrenie cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica podľa nasledovných požiadaviek: Chemické ošetrenie trávnatých porastov nachádzajúcich sa na svahoch ciest, priekopách, krajniciach, zelených pásoch a pod. regulátorom rastu, ktoré má za následok: spomalenie rastu tráv s úsporou minimálne jedného kosenia; selektívna likvidácia nežiadúceho porastu so zachovaním tráv; likvidácia burín totálnymi herbicídmi bodové ošetrenie s očakávaným následkom; úplná likvidácia burín a tráv na mostoch, pri oporných múroch, spevnených krajniciach ciest a pod; úplná likvidácia inváznych rastlín, kríkov, burín a drevín na plochách pri cestách.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 45233229-0
Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah je presne zadefinovaný v súťažných podkladoch v časti 1.3 Opis predmetu obsarávania
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 390 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 26 ods. 1 zákona: a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, Európskej únie za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku; g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať; h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia; j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 2. podľa § 26 ods. 2 zákona: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1: a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, e) písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, f) písm. h) čestným vyhlásením, g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 3. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 28.04.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona - že nie je v reštrukturalizácii (bod 1. písm. c)) predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace (bod 2. písm. b)). 4. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Europskej únie (ďalej len "členský štát"), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov. 5. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača; 6. Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený; 7. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným; 8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu; 9. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu; 10. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ; 11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 12.Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a zákona: 1.Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť: a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. 2. Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. 3. Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace. 4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. 5. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona. - vyjadrenie banky/všetkých bánk, v ktorých má záujemca vedený účet/účty alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť si svoje finančné záväzky, že jeho účet/účty za posledné 3 roky (2012, 2013, 2014) neboli v nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je v čase predkladania ponuky predmetom exekúcie. Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo jeho úradne osvedčená kópia. Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá vedený účet v iných bankách, ktorých vyjadrenie predložil. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie niektorým z dokladov uvedených v bode 2.1, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa 28 ods. 1 písm. j) - ÚDAJE O STROJOVOM A TECHNICKOM vybavení. Uchádzač predloží vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že má k dispozícii technické vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite potrebné na plnenie zmluvy a súčasne na Formulári č. 7 SP uvedie údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré bude mať k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač vo vyhlásení zároveň uvedie, či toto strojné a technické vybavenie vlastní, prenajíma si ho alebo ho bude používať podzhotoviteľ. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie, že uchádzač bude mať k dispozícii min. 2 ks vysokotlakových postrekovačov s objemom minimálne 3 500 l s dosahom min. 12 m a denným výkonom min 40 ha. Súčasne doloží fotokópie technických preukazov alebo opis technických parametrov tohto strojného zariadenia Uchádzač môže použiť len vozidlá a mechanizmy schválené pre jazdu po cestách I. triedy Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné byť informovaný o tom, či uchádzač má alebo si vie zabezpečiť primerané strojné a technické vybavenie potrebné na uskutočnenie stavebných prác. Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
613/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2015 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 12.08.2015 10:30
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť doručená v písomnej podobe, v slovenskom jazyku a podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu. V prípade zaslania žiadosti elektronicky alebo faxom, originál podpísanej žiadosti musí byť doručený na adresu verejného obstarávateľa: Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica osobne alebo poštou najneskôr do 3 dní od doručenia žiadosti elektronicky alebo faxom. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 12:00 hod. na vyššie uvedenej adrese, alebo budú zaslané poštou. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov uvedie záujemca vo svojej žiadosti. V žiadosti súčasne uvedie kontaktnú osobu a kontaktnú elektronickú adresu. 2. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne (podpísaný originál) najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenie všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, za predpokladu, že o vysvetlenie požiadali v lehote určenej vyššie. 3. Ak ponuku predkladá skupina/združenie, vyžaduje sa na obálke, v ktorej sa ponuka predkladá, uvedenie všetkých členov skupiny/združenia. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 6. Splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1 tejto výzvy môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predloží v rámci svojej ponuky, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa. Z čestného vyhlásenia, ktoré uchádzač predloží, musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v bodoch III.1.tejto výzvy (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania ponúk, t.j. ku dňu 12.08.2015.
Dátum odoslania tejto výzvy
13.07.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB