« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemicals and consumables for UK projects  Univerzita Komenského v Bratislave

Chemicals and consumables for UK projects

  Bratislava Slovakia — Univerzita Komenského v Bratislave
Published June 10, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€493.17k
Winner
Lambda Life a.s.
The purchase of chemicals used in the preparation of new materials, sensors, and fluorescent labels useful in the analysis of chemical and biological agents, and for the design of electronic components based on organic compounds and the purchase of small laboratory control materials in laboratory experiments in chemistry and biology. Buying chemicals and small laboratory material and laboratory devices used in biological and chemical experiments, for example. in the analysis of DNA and various biological or chemical agents, the synthesis of new compounds usable in the medical and pharmaceutical industries, and the like.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Univerzita Komenského v Bratislave Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865 Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Oddelenie verejného obstarávania UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 Kontaktná osoba: JUDr. Ján Lantay, Ing. Ema Paulovičová Telefón: +421 259244581 / 259244616 Fax: +421 259244606 Email: jan.lantay@rec.uniba.sk; ema.paulovicova@rec.uniba.sk Internetová adresa (internetové adresy) Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) (ak je to uplatniteľné): http://www.uniba.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
Hlavná činnosť
Vzdelávanie
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie
Názov pridelený zákazke
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK
Tovary
Kúpa
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nákup chemikálií, používaných na prípravu nových látok, senzorov a fluorescenčných značiek využiteľných pri analýze chemických a biologických látok a pri konštrukcii elektronických súčiastok na báze organických zlúčenín a nákup drobného laboratórneho materiálu potrebného pri laboratórnych experimentoch v biológii a v chémii. Nákup chemikálií a drobného laboratórneho materiálu a laboratórnych pomôcok využívaných v biologických a chemických experimentoch, napr. pri analýze DNA a rôznych biologických a chemických látok, syntéze nových látok využiteľných v medicíne a farmaceutickom priemysle a pod.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 24000000-4
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Áno
Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Jedna hodnota
Druh postupu
Otvorená
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácia o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia Áno
Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
OVO UK 4620/2014
Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky
Áno
DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY
01.06.2015
INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk: 3
NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
Lambda Life a.s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35848189 Levočská , 85101 Bratislava Slovensko Telefón: +421 244880159 Email: obstaravanie@lambda.sk
INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Prof. RNDr. Ján Turňa CSc. ,JUDr. Ján Lantay ,Mgr. Andrej Ficek, PhD. ,doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD. ,RNDr. Ján Krahulec, PhD. ,Ing. Ivana Galová ,Ing. Tomáš Adamík,Ing. Ema Paulovičová ,PhDr. Patrícia Blažeková ,Mgr. Marek Harakaľ ,František Ďuriš.
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.06.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB