« Back to Search« Back to SearchSearch » Innovative technology for furniture  ANRICO, s.r.o.

Innovative technology for furniture

  Dunajská Streda Slovakia — ANRICO, s.r.o.
Published March 23, 2015 — Deadline May 4, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€47.00k
The object of this section is the supply and installation of central aspiration d) Central extraction Technical specifications are given in the tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
ANRICO, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 44260181 Galantská cesta 397/10 , 92901 Dunajská Streda Slovensko Kontaktné miesto (miesta): kancelária Kontaktná osoba: Csaba Rigó Telefón: +421 315530460 Fax: +421 31315530460 Email: anrico@anrico.sk Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I) ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
FEMAR SK, spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 44884818 Dunajské nábrežie 14 , 94505 Komárno Slovensko Kontaktné miesto (miesta): FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 94505 Komárno, kancelária č. 25 Kontaktná osoba: Ing. František Mayer Telefón: +421 905460831 Email: mayer@femar.sk
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II) ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY
FEMAR SK, spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 44884818 Dunajské nábrežie 14 , 94505 Komárno Slovensko Kontaktné miesto (miesta): FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 94505 Komárno, kancelária č. 25 Kontaktná osoba: Ing. František Mayer Telefón: +421 905460831 Email: mayer@femar.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III) ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ PONUKY/ŽIADOSTI O ÚČASŤ
FEMAR SK, spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 44884818 Dunajské nábrežie 14 , 94505 Komárno Slovensko Kontaktné miesto (miesta): FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 94505 Komárno, kancelária č. 25 Kontaktná osoba: Ing. František Mayer Telefón: +421 905460831 Email: mayer@femar.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Iné (uveďte)
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Inovatívna technológia na výrobu nábytku
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je obstaranie inovatínej technológie, ktorá sa skladá z nasledovných logických celkov: a) Nárezová píla b) Olepovačka hrán c) Formátovacia píla d) Centrálne odsávanie Podrobná technická špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 42642100-9
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti Áno
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať Nie
Celkové množstvo alebo rozsah
a) Nárezová píla - 1 ks b) Olepovačka hrán - 1 ks c) Formátovacia píla - 1 ks d) Centrálne odsávanie - 1 ks
Informácie o opciách
Opcie Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
NÁZOV
Inovatívna technológia na výrobu nábytku: časť stroje
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti je dodávka a montáž nasledovných strojov: a) Nárezová píla b) Olepovačka hrán c) Formátovacia píla Technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 42642100-9
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
a) Nárezová píla - 1 ks b) Olepovačka hrán - 1 ks c) Formátovacia píla - 1 ks
NÁZOV
Inovatívna technológia na výrobu nábytku: časť odsávanie
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti je dodávka a montáž centrálneho odsávania: d) Centrálne odsávanie Technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 42500000-1
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
d) Centrálne odsávanie - 1 ks
Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka v hodnote 8000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet obstarávania bude spolu financovaný Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Pod opatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov Úplné platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje od tejto skupiny dodávateľov pred uzatvorením zmluvy vytvoriť právne vzťahy v zmysle platnej legislatívy.
Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam Nie
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Druh postupu
Otvorená
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Áno
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.05.2015 12:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie Do dátumu
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2015 13:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku . 2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom alebo osobne v pracovných dňoch od 09:00 h. do 12:00 h na adrese: FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 945 05 Komárno. Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná emailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. 3. Uchádzač predkladá jednu ponuku v uzatvorenom obale, ktorá bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné", pričom každá časť pozostáva z 1x originál predložených dokladov, odporúča sa 1 x kópiu predložených dokladov a 1 x na CD. Každý z obalov musí byť uzatvorený s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením názvu zákazky, názvu časti zákazky a s označením Verejná súťaž NEOTVÁRAŤ! Ponuka musí byť doručená poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu: FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 945 05 Komárno. Verejný obstarávateľ bude posudzovať iba doklady uchádzačov, ktoré budú predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav záujemcu v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní. Doklady odporúčame, aby boli pevne zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. V prípade skupiny uchádzačov všetky doklady v ponuke odporúčame parafovať každým štatutárnym zástupcom skupiny alebo osobou splnomocnená štatutárnym zástupcom. 4. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu byť preukázané čestným vyhlásením uchádzača. V prípade, ak uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením uchádzača, bude úspešný uchádzač/uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí vyzvaný na predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v zmysle § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 5. Ak uchádzač nahradí doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, musí toto čestné vyhlásenie obsahovať všetky informácie, ktoré hodlá uchádzač predložiť, keď bude vyzvaný, aby čestné vyhlásenie nahradil originálnymi dokladmi alebo ich úradne overenými kópiami. 6. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku.
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.03.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB