« Back to Search« Back to SearchSearch » Repair of chemical sewer  Univerzita Komenského v Bratislave

Repair of chemical sewer

  Bratislava Slovakia — Univerzita Komenského v Bratislave
Published March 5, 2015
|
Notice type
Value
€60.93k
Winner
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o.
Correction of horizontal and vertical pantograph leads a special chemical sewer

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Univerzita Komenského v Bratislave IČO: 00397865 Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Oddelenie verejného obstarávania UK, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava Kontaktná osoba: JUDr. Ján Lantay, PaedDr. Róbert Važan, PhD. Telefón: +421 259244581 / 260296504 Fax: +421 259244606 Email: jan.lantay@rec.uniba.sk; vazan@fns.uniba.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uniba.sk
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Vzdelávanie
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Oprava chemickej kanalizácie
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo Služby
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Oprava horizontálnych zberačov a vertikálnych zvodov špeciálnej chemickej kanalizácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 50700000-2
Celkové množstvo alebo rozsah
Oprava chemickej kanalizácie
Druh postupu
Výzva na rokovanie/priame rokovacie konanie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
PriF 1/2015
Dátum uzatvorenia zmluvy
26.02.2015
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
1
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. IČO: 43956921 Kvetoslavov 210 , 93041 Kvetoslavov Slovensko Telefón: +421 903464003 Email: milan.mksp@mksp.sk
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota 60 925,3000 EUR
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta zaznamenal 23.2.2015 v ranných hodinách rozsiahly únik odpadovej vody z chemickej kanalizácie v pavilóne CH2, ktorá zatopila technický suterén. Pracovníci prevádzky fakulty urobili základnú obhliadku a zistili, že prišlo k havárii špeciálneho potrubia v mieste spojenia vertikálneho zvodu a horizontálneho zberača špeciálnej chemickej kanalizácie. Vzhľadom na vzniknutú situáciu v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany majetku ako aj ochrany životného prostredia bolo nutné okamžite haváriu riešiť. Preto v súlade s § 101 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ realizoval priame rokovacie konanie.
Dátum odoslania tohto oznámenia
03.03.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB