« Back to Search« Back to SearchSearch » Improving public lighting in the village Povoda for energy saving  Obec Povoda

Improving public lighting in the village Povoda for energy saving

   Slovakia — Obec Povoda
Published April 8, 2016 — Deadline March 18, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Improving public lighting in the village Povoda for energy saving

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
B&V Pro s.r.o. IČO: 47114207 Lipová 23 , 90027 Bernolákovo Slovensko Kontaktné miesto (miesta): B&V Pro s.r.o., Lipová 23, 900 27 Bernolákovo Kontaktná osoba: Ing. Beatrix Fazekas Mobil: +421 905580452 Telefón: +421 905580452 Email: vo1@bvpro.sk Internetová adresa (URL): http://www.bvpro.sk
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
B&V Pro s.r.o. IČO: 47114207 Lipová 23 , 90027 Bernolákovo Slovensko Kontaktné miesto (miesta): B&V Pro s.r.o., Lipová 23, 900 27 Bernolákovo Kontaktná osoba: Ing. Beatrix Fazekas Mobil: +421 905580452 Telefón: +421 905580452 Email: vo1@bvpro.sk Internetová adresa (URL): http://www.bvpro.sk
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Obec Povoda IČO: 00800228 Povoda č. 133 , 92901 Povoda Slovensko Kontaktné miesto (miesta): 929 01 Povoda č. 133 Kontaktná osoba: Alexander Csóka Mobil: +421 903415608 Telefón: +421 903415608 Email: oupovoda@obecpovoda.sk Internetová adresa (URL): http://www.obecpovoda.sk
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Názov zákazky
SKVALITNENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI POVODA S CIEĽOM ÚSPORY ENERGIE
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Objekt sa nachádza na (podrobnejšie viď projektová dokumentácia): Miesto stavby: Obec Povoda Okres: Dunajská Streda Samosprávny kraj: Trnavský
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vybudovanie rekonštrukcia systému verejného osvetlenia v obci Povoda. V rámci tejto aktivity sa uskutocní výmena a doplnenie telies svietidiel VO, výmena rozvádzacov, rekonštrukcia rozvodov a v neposlednom rade zavedenie regulácie a spínania VO. Zákazka sa koná v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013, Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva, Výzva KaHR-22VS-1001.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 45316100-6 Doplnkový slovník: GC13-5
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je vybudovanie rekonštrukcia systému verejného osvetlenia v obci Povoda. V rámci tejto aktivity sa uskutocní výmena a doplnenie telies svietidiel VO, výmena rozvádzacov, rekonštrukcia rozvodov a v neposlednom rade zavedenie regulácie a spínania VO.
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 1.2Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 1.3Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 1.4Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 1.5Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému obstarávateľovi. 1.6V zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 1.7Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 1.8Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ. 1.9Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 zákona. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti , ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27: 2.1.1podľa § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o poskytnutí úveru. 2.1.2Podľa § 27 ods. 1 písm. d) - prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roka nesmie presiahnuť trojnásobok PHZ vypočítanej na obdobie 12 mesiacov. /požaduje sa maximum/. 2.2Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 2.1.1: Primeranosť tejto podmienky vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky, pričom jej zahrnutie medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky zo zmluvy o dielo, v ktorej je fakturácia vo forme štvrťročných faktúr, za každé preukázané čiastkové plnenie pri zhotovení diela. Z uvedeného vyplýva, že zhotoviteľ bude musieť znášať finančné náklady na splnenie predmetu zákazky za štvrťrok s prihliadnutím na 60 dňovú splatnosť faktúr. Uchádzač uvedeným dokladom preukáže, že je po finančnej stránke spoľahlivý a zmluva bude uzavretá s uchádzačom, ktorý je spôsobilý na realizáciu predmetu zákazky. 2.3Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 2.1.2: Uchádzač musí preukázať že už v minulosti realizoval rovnaký alebo podobný predmet zákazky. Primeranosť na výšku obratu nepresahuje maximálne požiadavky na ekonomické a finančné postavenie. 2.4Uchádzac môže na preukázanie financného a ekonomického postavenia využit financné zdroje inej osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac verejnému obstarávatelovi preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie financného a ekonomického postavenia. Túto skutocnost preukazuje uchádzac písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázat svoje financné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie financného a ekonomického postavenia musí splnat podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vztahu k tej casti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzacovi poskytnuté. Ak uchádzac alebo záujemca preukázal financné aekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a pocas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzac alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnút len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnost zmeny subdodávatela tým nie je dotknutá. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 2.5Splnenie podmienky úcasti možno preukázat cestným vyhlásením uchádzaca alebo záujemcu v súlade s § 32 ods. 11, pricom doklady, preukazujúce splnenie podmienok úcasti predkladá verejnému obstarávatelovi a obstarávatelovi úspešný uchádzac podla § 44 ods. 1 v case a spôsobom, urceným verejným obstarávatelom a obstarávatelom. 2.6Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny dodávateľov spoločne. 2.7Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, ktorými sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 až 30: 3.1.1podľa § 28 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 3.1.2podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. 3.1.3podľa § 28 ods. 1 písm. g) v súbehu s § 29 zákona o verejnom obstarávaní žiadame predložiť aj doklad o zavedenom systéme riadenia kvality podľa ISO 9001:2000. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác žiadame predložiť aj doklad o zavedenom systéme riadenia kvality podľa ISO 9001:2000. 3.1.4podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. 3.1.5podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať 1.vzorkami, opismi alebo fotografiami alebo 2.vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. 3.1.6podľa § 28 ods. 1 písm, h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočňovanie stavebných prác. Záujemca predloží podľa §30 zákona a verejnom obstarávaní platný certifikát v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 environmentálneho manažérstva v oblasti stavebnej výroby. Doklad predložiť ako originál alebo jeho úradne overenú kópiu. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 3.1.7podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní platným certifikátom pre Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. OHSAS 18001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná aj iný ekvivalent osvedčenia alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev resp. iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu. 3.2Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.1: Požadovaný zoznam uskutočnených prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Reálny stav osvetlenia a stúpajúce náklady na energiu si vyžadujú zmenu a to postupnú rekonštrukciu jednotlivých castí a prijatie úsporných režimov prevádzky, zníženie poctu svetelných bodov z pôvodne inštalovaných inštalovaním svietidiel s lepšími svetelno-technickými parametrami ako pôvodné a zvýšenie poctu svietidiel tam, kde nie je dodržaný priemerný jas povrchu pozemnej komunikácie a celková a pozdlžna rovnomernost jasu povrchu pozemnej komunikácie. Úcelom celej stavby je - zníženie energetickej nárocnosti osvetlovacej sústavy -zníženie emisných plynov CO2 -skvalitnenie osvetlovacej sústavy -uvedenie do súladu s STN 13201 -zníženie poruchovosti -zvýšenie pasívnej bezpecnosti obcanov - ochrana majetku Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkcné, regulovatelné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zatažovat životné prostredie, v porovnaní so súcasným stavom, kedy napríklad pri poškodení, používaní a likvidácií starých typov svetelných zdrojov (ortutových) do ovzdušia uniká jedovatý toxický odpad (plniace plyny výbojky). 3.3Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.2: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti zabezpečuje kvalitné dodanie predmetu zákazky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky vo vzťaho k určeným požiadavkám na predmet zákazky s cieľom splnenia kvalitatívnyvh požiadaviek a odborného dohľadu pri uskutočňovaní stavebných prác. 3.4Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.3: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah a zložitosť stavebných prác, je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné personálne zabezpečenie s potrebnou kvalifikáciou a praxou pre realizáciu náročnej zákazky a bol oprávnený a schopný ju uskutočniť Je potrebné predmetné práce vykonávať v súlade s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek vystaveného certifikátu. Skúsenosť s realizáciou minimálne 3 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru je formulovaná s cieľom zabezpečenia plynulosti výstavby, eliminácie výskytu vád a nedorobkov. Zároveň je nevyhnutná odborná skúsenosť s budovaním stavieb, ktorých potenciálna porucha môže mať rozsiahle negatívne dopady spadajúce do kategórie krízových situácií. Zároveň je nevyhnutná plynulosť výstavby s elimináciou možných predlžovaní lehoty výstavby. Požiadavka počtu referenčných stavieb v kombinácii so stanovenou minimálnou hodnotou pre jednu z nich umožňuje preukázanie skúseností s rekonštrukciou verejného osvetlenia v rôznych podmienkach na tvare miesta, rôzneho charakteru tohto typu stavieb a zároveň preukazuje rozsah výstavby zodpovedajúci zákazke verejného obstarávateľa. Uplatnenie požiadavky preukázania zavedenia systému riadenia kvality prostredníctvom platného certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 smeruje k dosiahnutiu cieľa pre ktorý bola požiadavka verejného obstarávania formulovaná, to jest systematickú kontrolu prác na strane zhotoviteľa z pohľadu zákonnej povinnosti (krytá požiadavkou Osvedčenia pre činnosť Stavbyvedúceho) a kvality a plynulosti budovania stavby (krytá požiadavkou odbornej praxe a realizácie zákaziek charakteru predmetnej stavby). 3.5Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.4: Od uchádzača sa vyžaduje, aby preukázal, že má k dispozícii základné strojové a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky. Výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní dodať rovnakú alebo obdobnú časť predmetu zákazky, t.j. má dostatočné vybavenie a praktické skúsenosti s dodaním a poskytnutím rovnakých alebo obdobných častí predmetu zákazky. 3.6Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.5: verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí chcú dodať predmetu zákazky, ktorý spĺňajú minimálne technické špecifikácie/parametre pre dodávané svietidlá, ktoré sú uvedené v opise predmetu časti B.1 súťažných podkladov. 3.7Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.6: Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí majú zavedený Systém environmentálneho manažérstva je ako časť celkového systému manažérstva, ktorá obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky, t.j. majú prax a skúsenosti s ochranou životného prostredia a prevenciou znečisťovania prostredia. 3.8Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.7: Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí majú zavedení systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť plynulé a bezpečné uskutočnenie činností pri realizácii stavebných prác vzhľadom na pracovníkov a okolie staveniska. Verejný obstarávateľ požaduje na realizáciu zákazky takých potencionálnych uchádzačov/dodávateľov, ktorí majú dostatočnú kvalifikáciu, vedia zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia a bude u nich predpoklad úspešnej realizácie zákazky v rámci komplexných činností projektu. 3.9Na preukázanie technickej, alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca alebo uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca alebo uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.10Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Splnenie podmienky účasti preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 3.11Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. 3.12Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v SKK budú prepočítané konverzným kurzom (30,126 SKK/EUR) a sumy uvedené v iných menách budú prepočítané priemerným ročným kurzom ECB za príslušný rok, v ktorom boli stavebné práce ukončené (odovzdané), resp. k ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak stavebné práce boli ukončené v roku 2013.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Podmienky otvárania ponúk
Miesto : Obec Povoda, 929 01 Povoda č. 87, zasadačka verejného obstarávateľa.
Ďalšie doplňujúce informácie
A.Poskytovanie vysvetlení, oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (dalej len dorozumievanie) medzi verejným obstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi sa uskutocnuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpecia úplnost údajov a obsahu uvedených v ponuke a zarucia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní. Pre zaslanie žiadosti o vysvetlenie sútažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie je potrebné sa zaregistrovat v systéme EVO. B.Dorozumievanie medzi verejným obstarávatelom a záujemcami/ uchádzacmi sa uskutocnuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpecí trvalé zachytenie ich obsahu, vrátane: poskytnutia sútažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie sútažných podkladov verejným obstarávatelom na portáli EVO, poskytnutia vysvetlení sútažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom portálu EVO, pokial záujemcovia o vysvetlenie požiadali, ak je to nevyhnutné, doplnenia informácií uvedených v sútažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil verejný obstarávatel na portáli EVO, predkladania casti ponuky uvedenej v bode 16.1 týchto súťažných podkladov uchádzacmi podla požiadaviek verejného obstarávatela, stanovených v týchto sútažných podkladoch, žiadosti o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov alebo ponúk alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania pre nesplnenie podmienok úcasti podla § 33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade vylúcenia ponuky podla § 42 zákona o verejnom obstarávaní, zaslania oznámení/informácií o splnení podmienok účasti, zaslania informácií o mieste a čase otváranie časti ponúk označených ako Kritéria, zaslania oznámenia/informácie o splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a o splnení náležitosti ponuky zaslania Zápisnice z otvárania ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. C.Vprípade preukázatelného výpadku/ nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi verejným obstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi uskutocnovat aj písomne prostredníctvom pošty, faxom, osobne, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou (v prípade, že nie je možné postupovat podla bodu 9.1, 9.2 sútažných podkladov). D.Pre úcast na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie casti ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné zaslanie žiadosti o registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na zaciatku riadku s názvom zákazky. E.V prípade uplatnenia revíznych postupov verejný obstarávateľ zverejní nové informácie v procese zadávania zákazky v systéme EVO, v časti Verejné podklady. F.V prípade uplatnenia revíznych postupov záujemcu alebo uchádzača, verejný obstarávateľ odporúča použiť elektronickú podobu komunikácie prostredníctvom systému EVO a uchádzač/záujemca následne použije aj listinnú podobu komunikácie. Odporúčanie je s cieľom urýchliť komunikáciu medzi záujemcom/ uchádzačom a verejným obstarávateľom. V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia alebo uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky. G.Uchádzači v rámci sútažnej ponuky predložia doklady preukazujúce splnenie podmienok úcasti (ich všetkých castí) podla § 26, § 27, § 28, § 29 a § 30 zákona o VO a iné doplnujúce doklady podla tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. H.V prípade, ak uchádzač plánuje preukázať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov (podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní), je potrebné prihliadať na to, kedy bolo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov uchádzačovi vydané, nakoľko nie všetky potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov preukazujú, resp. obsahujú preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok úcasti týkajúce sa osobného postavenia bude posudzované v súlades VýkladovýmstanoviskomÚradupreverejné obstarávaniec. 10/2013 z 23.07.2013kosobnémupostaveniupodlazákonao verejnomobstarávaní,podla ktorého platí, že: 1.Podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona overejnom obstarávaní v znení úcinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikatel, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikatelov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (dalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikatelov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladat doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti týkajúcich sa osobného postavenia podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 2.Podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikatel, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikatelov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamupodnikatelovv listinnejpodobe) niejepovinnýv procesochverejného obstarávania predkladat toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikatel preukázal v procesoch verejného obstarávania, že splna aj podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podla písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 3.Splnenie týchto podmienok úcasti môže podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013 preukázat tým, že vponuke alebo vžiadosti oúcast predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 4.Ak podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o úcast predložit doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávatel a obstarávatel ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikatel môže doplnit doklady jedným z týchto spôsobov: doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejnuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona overejnom obstarávaní; doplnením dokladov sa nepredlžuje platnost zápisu v zozname podnikatelov a nie je spoplatnené, predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému obstarávatelovi alebo obstarávatelovi. 5.Uchádzac alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikatelov, môže v ponuke alebo v žiadosti o úcast predložit doklady podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 tohto zákona. 6.Uchádzacom alebo záujemcom, ktorí nie sú zapísaní v zozname podnikatelov, odporúcame požiadat o takýto zápis podla § 129 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu podnikatelov sa vykoná s platnostou na tri roky a platí sa zan správny poplatok 66 eur. 7.Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013, môžu požiadat o predlženie platnosti zápisu v zozname podnikatelov podla § 132 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis sa vykoná s platnostou na tri roky. Za predlženie zápisu v zozname podnikatelov sa platí správny poplatok 66 eur. 8.V prípade podnikatelov, ktorí sú zapísaní vzozname podnikatelov, verejný obstarávatel alebo obstarávatel má právo požiadat úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikatelov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vztahu k uchádzacovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne. I.Všetky dokumenty požadované musia byt predložené verejnému obstarávatelovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu, pokial nie je výslovne uvedené inak. J.Verejný obstarávatel vylúci z verejného obstarávania uchádzaca, ak nesplní podmienky úcasti, predloží neplatné doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené, necitatelné alebo pozmenené), nepredloží po písomnej žiadosti podla § 33 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v urcenej lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. K.Z uchádzacom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti musí byt zrejmé aj splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávatelom. L.Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) Zákona preukazuje verejný obstarávateľ. M.V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávatelov zúcastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok úcasti podla bodu podla § 27, § 28, § 29 a § 30 zákona o VO oznámenia za všetkých clenov skupiny spolocne. N.Ak ponuku predkladá skupina dodávatelov, predloží aj vyhlásenie všetkých clenov skupiny s uvedením, ktorý z týchto clenov zastupuje skupinu navonok v tejto sútaži, ktoré musí byt podpísané štatutárnymi orgánmi všetkých clenov skupiny. O.Všetky doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok úcasti (ich všetkých castí) podla § 26, § 27, § 28, § 29 a § 30 zákona o VO a iné doplnujúce doklady podla tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. musia byt predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok úcasti uchádzacov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byt predložené v pôvodnom jazyku a súcasne musia byt preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v ceskom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. P.Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo neprijat ani jednu z predložených sútažných ponúk, ak budú v rozpore s financnými možnostami verejného obstarávatela alebo predložené ponuky nebudú pre verejného obstarávatela výhodné, Q.Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo nerokovat a neprijat ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých sa podlimitná zákazka verejného obstarávania vypísala.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB