« Back to Search« Back to SearchSearch » Application Support and Development of the Register of financial statements (NEU)  DataCentrum

Application Support and Development of the Register of financial statements (NEU)

  Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovakia — DataCentrum
Published October 7, 2014
|
Notice type
Award notice
Value
€400.90k
Winner
PosAm, spol. s r.o.
Application Support and Development of the Register of financial statements for two years.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
DataCentrum Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151564 Cintorínska 5, 81488 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): DataCentrum Kontaktná osoba: Ing. Peter Prokeš Telefón: +421 259278224 Email: procurement@datacentrum.sk Internetová adresa (internetové adresy)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
Hlavná činnosť
Iné (uveďte)
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie
Názov pridelený zákazke
Aplikačná podpora a rozvoj systému Registra účtovných závierok (RÚZ)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Aplikačná podpora a rozvoj systému Registra účtovných závierok na dva roky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 72000000-5
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie
Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Jedna hodnota
Druh postupu
Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácia o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia Nie
Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky
Áno
DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY
30.09.2014
INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk: 1
NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
PosAm, spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 31365078 Odborárska , 83102 Bratislava Slovensko Telefón: +421 249239111 Email: Zuzana.sakalova@posam.sk
INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komisia pri rokovacom konaní s jediným uchádzačom nebola zriadená
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Kontaktná osoba: Mobil: Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Kontaktná osoba: Mobil: Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.10.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB