« Back to Search« Back to SearchSearch » Hospital bed accessories  Nemocnica Poprad a. s.

Hospital bed accessories

  Poprad Slovakia — Nemocnica Poprad a. s.
Published July 22, 2014 — Deadline September 4, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Hospital bed with its accessories - 227 pieces 1 Mechanically adjustable bed with mattress for patients with low and medium risk of developing pressure ulcers - 28 pcs 2 electrically adjustable bed with TR / ATR position, cardio chair and mattress for patients at low risk of developing pressure ulcers - 4 pieces 3 electrically adjustable bed with mattress for patients with low and medium risk of developing pressure ulcers - 2 pcs 4 Children electrically adjustable beds for patients with low and medium risk of developing pressure ulcers - 12 pieces, 5 intense electric bed with integrated weights, RTG loading area as Active anti-system - 1 piece, 6 Intense electric bed with RTG loading area and Sactive anti-decubitus systems - 3 pcs, 7 Mechanically adjustable bed with mattress for patients at low risk of developing pressure sores - 123 pcs, 8 Electrically adjustable bed with TR / ATR position, cardio chair and mattress for patients with low and intermediate risk of bedsores - 9 units, 9 Children electrically adjustable beds for patients at low risk of developing pressure sores - 5 pcs, 10 electrically adjustable bed with integrated. drivers, TR / ATR position, cardio chair and mattress for patients at low risk of developing pressure ulcers - 18 pieces, 11 Resuscitation bed with RTG loading area, integr. scales, lateral tilt, and integrated anti-decubitus systems - 1 piece, 12 metal nightstand with dining plate - 198 pieces, 13 mechanical Baby cot for children up to 2 years - 21 pcs. Since the exact specification and technical - medical parameters of the contract 13 pages of attachments, it is essential that applicants have requested documents. A detailed description of the contract will be listed in the profile of the contracting authority sites on the Public Procurement Office, as well as the contracting authority www.nemocnicapp.sk - section: Procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Nemocnica Poprad a. s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 36513458 Banícka 803/28, 05845 Poprad Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad Kontaktná osoba: Marián Pavelčák Telefón: +421 527125216 Fax: +421 527125555 Email: marian.pavelcak@nemocnicapp.sk Internetová adresa (internetové adresy)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Zdravotníctvo
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Nemocničné lôžka s príslušenstvom
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nemocničné lôžka spríslušenstvom - 227 kusov 1. Mechanicky polohovateľné lôžko s matracom pre pacientov s nízkym a stredným rizikom vzniku dekubitov - 28 ks 2. Elektricky polohovateľné lôžko s TR/ATR polohou, kardio kreslom a matracom pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 4 ks 3. Elektricky polohovateľné lôžko s matracom pre pacientov s nízkym a stredným rizikom vzniku dekubitov - 2 ks 4. Detské elektricky polohovateľné lôžko pre pacientov s nízkym a stredným rizikom vzniku dekubitov - 12 ks, 5. Intenzívne elektrické lôžko s integrovanými váhami, RTG ložnou plochou a s aktívnym antidekubitným systémom - 1 ks, 6. Intenzívne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a saktívnym antidekubitným systémom - 3 ks, 7. Mechanicky polohovateľné lôžko s matracom pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 123 ks, 8. Elektricky polohovateľné lôžko s TR/ATR polohou, kardio kreslom a matracom pre pacientov s nízkym a stredným rizikom dekubitov - 9 ks, 9. Detské elektricky polohovateľné lôžko pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 5 ks, 10. Elektricky polohovateľné lôžko s integr. ovládačmi, TR/ATR polohou, kardio kreslom a matracom pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 18 ks, 11. Resuscitačné lôžko s RTG ložnou plochou, integr. váhami, laterálnym náklonom a integrovaným antidekubitným systémom - 1 ks, 12. Kovový nočný stolík s jedálenskou doskou - 198 ks, 13. Detská mechanická postieľka pre deti do 2 rokov - 21 ks. Nakoľko má presná špecifikácia a technicko - medicínske parametre predmetu obstarávania 13 strán príloh, je nevyhnutné aby si uchádzači vyžiadali súťažné podklady. Podrobný opis predmetu obstarávania bude uvedený v profile verejného obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávania, ako aj na stránke verejného obstarávateľa www.nemocnicapp.sk - v sekcii : Verejné obstarávanie.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 33192120-9
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať Nie
Celkové množstvo alebo rozsah
Nemocničné lôžka spríslušenstvom - 227 kusov 1. Mechanicky polohovateľné lôžko s matracom pre pacientov s nízkym a stredným rizikom vzniku dekubitov - 28 ks 2. Elektricky polohovateľné lôžko s TR/ATR polohou, kardio kreslom a matracom pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 4 ks 3. Elektricky polohovateľné lôžko s matracom pre pacientov s nízkym a stredným rizikom vzniku dekubitov - 2 ks 4. Detské elektricky polohovateľné lôžko pre pacientov s nízkym a stredným rizikom vzniku dekubitov - 12 ks, 5. Intenzívne elektrické lôžko s integrovanými váhami, RTG ložnou plochou a s aktívnym antidekubitným systémom - 1 ks, 6. Intenzívne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a saktívnym antidekubitným systémom -3 ks, 7. Mechanicky polohovateľné lôžko s matracom pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 123 ks, 8. Elektricky polohovateľné lôžko s TR/ATR polohou, kardio kreslom a matracom pre pacientov s nízkym a stredným rizikom dekubitov - 9 ks, 9. Detské elektricky polohovateľné lôžko pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 5 ks, 10. Elektricky polohovateľné lôžko s integr. ovládačmi, TR/ATR polohou, kardio kreslom a matracom pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov - 18 ks, 11. Resuscitačné lôžko s RTG ložnou plochou, integr. váhami, laterálnym náklonom a integrovaným antidekubitným systémom - 1 ks, 12. Kovový nočný stolík s jedálenskou doskou - 198 ks, 13. Detská mechanická postieľka pre deti do 2 rokov - 21 ks.
Informácie o opciách
Opcie Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nevyžaduje.
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet obstarávania bude financovaní z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní.
Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam Nie
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Druh postupu
Otvorená
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Áno
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
NL/2/2014
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.09.2014 12:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie Do dátumu
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.09.2014 13:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Vyplňte Nie
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač alebo záujemca preukázať podľa § 32 ods. 11 čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 2. Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" bude v súlade s ust. § 41 ods. 2) a 3) oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 3. Detailný popis požiadaviek na predkladanie ponúk, ako aj postup pri otváraní jednotlivých častí ponúk je uvedený v súťažných podkladoch. 4. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí písomnú žiadosť o súťažné podklady poštou, e-mailom na adresu uvedenú v bode 1) oznámenia, alebo osobne. 5. Upozorňujeme, že ak uchádzač predloží svoju ponuku bez prevzatia súťažných podkladov vystavuje sa riziku, že ním predložená ponuka nemusí obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa (aj dodatočných prostredníctvom inštitútu vysvetľovania) na predmet zákazky, čo môže mať za následok jej vylúčenie. 6. Termín podania žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov je do 21.08.2014 . 7.V prípade ak úspešný uchádzač bude na plnenie zmluvy využívať aj iných dodávateľov (subdodávateľov), uvedie v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať danému dodávateľovi, ako aj uviesť ich identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO). Uchádzač ďalej uvedie predmet subdodávok a predloží čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z.z o verejnom obstarávaní.
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.07.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB