« Back to Search« Back to SearchSearch » Laboratory chemical analysis  Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

Laboratory chemical analysis

  Bratislava-Nové Mesto Slovakia — Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Published June 22, 2015 — Deadline August 3, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€377.00k
The contract is the supply and installation of laboratory accessories within the laboratory of chemical analyzes

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Vnútroštátne identifikačné číslo: 36065722 Račianska 71, 83259 Bratislava-Nové Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Eva Senáriková Telefón: +421 904888427 Fax: +421 239004414 Email: senarikova@aksenarikova.sk Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Iné (uveďte)
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Laboratórium chemických analýz
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmet zákazky sa delí na 3 časti Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia výskumnej infraštruktúry (technické, prístrojové, laboratórne vybavenie, hardvér, softvér) v rámci laboratória chemických analýz: dodávka strojov, zariadení, príslušenstva a laboratórneho nábytku, doprava na miesto dodania, komplexná inštalácia laboratória ako celku vrátane obslužného softvéru, uvedenie do prevádzky laboratória ako celku, preukázanie funkčnosti laboratória ako celku a potrebnej súvisiacej dokumentácie a zaškolenie obsluhy odberateľa dodávateľom. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 38000000-5
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti Áno
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať Nie
Celkové množstvo alebo rozsah
predpokladaná hodnota zákazky pre časť 1 je 274 000,00 EUR bez DPH predpokladaná hodnota zákazky pre časť 2 je 30 000,00 EUR bez DPH predpokladaná hodnota zákazky pre časť 3 je 73 000,00 EUR bez DPH Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota: 377 000,0000 EUR
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
NÁZOV
Časť 1. Zariadenia na chemické analýzy
STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia výskumnej infraštruktúry (technické, prístrojové, laboratórne vybavenie, hardvér, softvér) v rámci laboratória chemických analýz: dodávka strojov, zariadení vrátane príslušenstva, doprava na miesto dodania, komplexná inštalácia laboratória ako celku vrátane obslužného softvéru, uvedenie do prevádzky laboratória ako celku, preukázanie funkčnosti laboratória ako celku a potrebnej súvisiacej dokumentácie a zaškolenie obsluhy odberateľa dodávateľom.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 38000000-5
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1 analyzátor obsahu C a S, 1 optický emisný analyzátor s ICP, 1 analyzátor obsahu O, N, H
NÁZOV
Časť 2: Laboratórny nábytok do laboratória chemických analýz
STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórneho nábytku v rámci laboratória chemických analýz
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 39100000-3
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
balík nábytku
NÁZOV
Časť 3: Príslušenstvo do laboratória chemických analýz
STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórneho príslušenstva v rámci laboratória chemických analýz
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 38000000-5
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
balík príslušenstva
Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka pre Časť 1 vo výške 8 000,-EUR. Bližšie podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch. Pre Časť 2 sa nevyžaduje zábezpeka. Vyžaduje sa zábezpeka pre Časť 3 vo výške 2 000,-EUR. Bližšie podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie: Operačný program: Výskum a vývoj, resp. Výskum a inovácie. Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (NFP) len v tom prípade, ak verejnému obstarávateľovi budú pridelené prostriedky zo štrukturálnych fondov (Operačný program Výskum a vývoj, prípadne Operačný program Výskum a inovácie), na základe akceptovania procesu verejného obstarávania zo strany ASFEU a po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania zo strany ASFEU.
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Druh postupu
Otvorená
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.08.2015 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie Do dátumu
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2015 10:30
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB