« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of chemical gritting material  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Supply of chemical gritting material

  Bratislava-Ružinov Slovakia — Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Published April 20, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€262.57k
Winner
N-POWER, s.r.o.
Supply of chemical gritting material for the needs of winter maintenance of highways and expressways for winter 2014/2015, 2015/2016 and 2016/2017.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001 Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava-Ružinov Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Alena Suchá Telefón: +421 258311123 Email: alena.sucha@ndsas.sk Internetová adresa (internetové adresy) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL) (ak je to uplatniteľné): http://www.uvo.gov.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) (ak je to uplatniteľné): http://www.ndsas.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
Hlavná činnosť
Iné (uveďte)
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie
Názov pridelený zákazke
Dodávka chemického posypového materiálu
Tovary
Kúpa
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávka chemického posypového materiálu pre potreby zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest na zimné obdobia 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 14500000-6
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Áno
Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Jedna hodnota
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácia o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia Áno
Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
22072014
Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky
Áno
DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY
31.03.2015
INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk: 1
NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
N-POWER, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 36057436 Pod vinicami , 81102 Bratislava 1 Slovensko Telefón: +421 0484123706 Email: bbystrica@npower.sk
INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY
31.03.2015
INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk: 1
NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
Nelux, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35740710 Vrábeľská , 82109 Bratislava Slovensko Telefón: +421 253410229
INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ neoznamuje mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky vzhľadom k tomu, že sa jedná o oznámenie výsledku za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody a nie o oznámenie výsledku z postupu verejného obstarávania.
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.04.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB