« Back to Search« Back to SearchSearch » Reduce the energy intensity of the kindergarten building  Obec Vlachy

Reduce the energy intensity of the kindergarten building

   Slovakia — Obec Vlachy
Published May 13, 2016 — Deadline June 7, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Reduce the energy intensity of the kindergarten building

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Obec Vlachy IČO: 00315877 Vlachy 126, 03213 Vlachy Slovensko Kontaktná osoba: Ladislav Guoth Telefón: +421 445593121 Email: info@obecvlachy.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5004
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I) ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
www.evo.gov.sk IČO: 00000000 Slovensko Kontaktná osoba: www.evo.gov.sk Telefón: +421 000000000 Email: info@obecvlachy.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Hlavný kód CPV
45321000-3
Stručný opis
Predmetom zákazky je zateplenie vonkajších stien objektu (vrátane soklovej časti a ostení otvorov), kompletná výmena vonkajších okien a dverí, zateplenie dreveného trámového stropu, zateplenie podlahy v interiéry, zmena systému vykurovania v objekte, inštalácia fotovoltaického systému na strechu objektu a výmena vnútorného osvetlenia. Realizovaním daných opatrení sa vylepší mikroklíma v interiéry budovy (vplyv na zdravotný stav detí), zlepší sa architektonický vzhľad objektu a celého urbanistického priestoru a do značnej miery sa predĺži životnosť stavby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
(v prípade rámcových dohôd – celková predpokladaná maximálna hodnota za celé obdobie trvania rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému)
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Vlachy, Materská škôlka v obci Vlachy, 032 13 Vlachy
Opis obstarávania
Predmet zákazky pozostáva: 1. Zateplenie obvodového plášťa, 2. Zateplenie strechy, stropu, 3. Výmena otvorových konštrukcií, 4. Ostatné náklady - ASR, 5. Ústredné vykurovanie + TÚV, 6. Elektroinštalácia a fotovoltaika. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Doplňujúce informácie
Operačný program: Kvalita životného prostredia, Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, , Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.438/2015 Z. z. (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzači na prvom až treťom miestne v poradí budú požiadaní o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona a predloží len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač predloží najskôr elektronickú formu dokladu a následne uchádzači na prvom až treťom miestne v poradí budú požiadaní o predloženie originálu alebo úradne overenej kópie dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky, ak verejný obstarávateľ týmto dokladom ešte nedisponuje, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky a predloží len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, pričom doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podmienky vykonania zákazky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania v súvislosti s realizáciou Diela, a to počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 2.Zhotoviteľ (Úspešný uchádzač) je povinný pred podpisom Zmluvy o dielo vinkulovať na Bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej zmluvnej Ceny diela ako Výkonovú záruku 3. Prílohy zmluvy o dielo sú: Príloha č. 1 Nacenený výkaz - výmer Príloha č. 2 Projektová dokumentácia Príloha č. 3 Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo ekvivalent Príloha č. 4 Certifikát ISO 9001 alebo ekvivalent Príloha č. 5 Zoznam environmentálnych vplyvov Príloha č. 6 Certifikát ISO 14001 alebo ekvivalent Príloha č. 7 certifikát OHSAS 18001 alebo ekvivalent Príloha č. 8 Harmonogram prác Príloha č. 9 Vzor zmluvy o vinkulácii Príloha č. 10 Zoznam subdodávateľov
Informácie o elektornickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije pri vyhodnotení ponúk pre časť "Kritériá" elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie je najnižšia cena v EUR s DPH, východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Ďalšie informácie sú uvedené v aukčnom poriadku, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Miesto: Obec Vlachy, Obecný úrad 126, 032 13 Vlachy. Ponuky budú otvárané v dvoch termínoch, najskôr, v prvom termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr, v druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá. Termín otvárania ponúk uvedený v tejto výzve na predkladanie ponúk sa týka otvárania ponúk časť Ostatné, ktoré sa uskutoční bez účasti uchádzačov.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku. c)Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť CERTIS, s.r.o. d)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. e)Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 4500,- EUR Pre obmedzenosť možnosti uviesť viacej informácii už vo výzve na predkladanie ponúk sú všetky ďalšie informácie potrebné na vypracovanie ponuky bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB