« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase of chemicals and specialty fluids  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Purchase of chemicals and specialty fluids

  Bratislava-Ružinov Slovakia — Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Published October 2, 2014 — Deadline October 28, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€560.00k
The contract is the delivery of goods chemicals and specialty fluids for maintenance of roads and their parts: 1 Chemical products for disposal of grassland (spraying roadsides, slopes, gutters, etc..) 2 Chemical Products for cleaning concrete structures (tunnel lining, road, etc..).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001 Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava-Ružinov Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Katarína Andraščíková Telefón: +421 258311106 Email: katarina.andrascikova@ndsas.sk Internetová adresa (internetové adresy) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Iné (uveďte)
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Nákup chemikálií a špeciálnych kvapalín
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka tovaru chemikálií a špeciálnych kvapalín na údržbu komunikácií a ich súčastí: 1. Chemické výrobky na likvidáciu trávnatých porastov (postrek krajníc, svahov, rigolov a pod.); 2. Chemické výrobky na čistenie betónových konštrukcií (tunelové ostenie, vozovka a pod.).
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 24000000-4
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 16 000,-- eur (slovom: šestnásťtisíc eur).
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
V zmysle súťažných podkladov.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Nešpecifikuje sa.
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Druh postupu
Otvorená
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Áno
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
10301/40101/26092014
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.10.2014 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie Do dátumu
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2014 10:00
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Vyplňte Nie
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1/ Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 v čase od 9.00 do 11.00 hod., dňa 28.10.2014 od 8:00 do 9:00 hod. alebo budú zaslané poštou. 2/ Verejný obstarávateľ požaduje nasledovnú súčinnosť: 1. Úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. 2. Ak úspešný uchádzač, alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nesplnia povinnosť poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa bodu 1., potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa bodu 1., potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa bodu 1., potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní.
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.09.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB