« Back to Search« Back to SearchSearch » Extending the functions of the portal financial report  Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Extending the functions of the portal financial report

  Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovakia — Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Published October 13, 2014
|
Notice type
Award notice
Value
€3.03M
Winner
DITEC, a.s.
Change control requirements are aimed at developing and editing functionality of the Portal of financial management in the following areas: integration of key systems FS FS IS-SD, ADMIS, MOSS IS KZ ZEP use in communicating with the financial management of extra functionality in relation to VAT IS KV simplify obtaining print output expansion system performance for administrators PFS expansion and development of functional features for their users change the range of functional properties of PFS with the expected legislative changes in 2015, counts with other changes in connection with the start of the new IS to the financial report (primarily ISFS-SD and ADMIS ) and on-going legislative changes.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151742 Štefanovičova 5, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo financií Slovenskej republiky Kontaktná osoba: RNDr. Michal Bara Telefón: +421 259582014 Fax: +421 252498042 Email: michal.bara@mfsr.sk Internetová adresa (internetové adresy)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie
Názov pridelený zákazke
Rozšírenie funkcionality Portálu finančnej správy
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zmenové požiadavky sú zamerané na rozvoj a úpravu funkčnosti Portálu finančnej správy v nasledovných oblastiach: integrácia na kľúčové systémy FS IS FS-SD, ADMIS, MOSS, IS KZ používanie ZEP v komunikácii s finančnou správou rozširovanie funkčnosti vo vzťahu k IS KV DPH zjednodušenie získavania tlačových výstupov rozširovanie funkčných vlastností systému pre administrátorov PFS rozširovanie a rozvoj funkčných vlastností pre ich používateľov zmena rozsahu funkčných vlastností PFS vzhľadom na očakávané legislatívne úpravy V roku 2015 sa počíta s ďalšími zmenami v súvislosti s nábehom nových IS na finančnej správe (primárne ISFS-SD a ADMIS) a s priebežnými zmenami legislatívy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 72000000-5
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Áno
Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Jedna hodnota
Druh postupu
Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácia o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia Nie
Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
MF/019970/2014
Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky
Áno
DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY
29.09.2014
INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk: 1
NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
DITEC, a.s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 31385401 Plynárenská , 82109 Bratislava Slovensko Telefón: +421 58222222 Email: krajcovicova@ditec.sk
INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ing. Petr Bulla, Ing. Maroš Kamenský, RNDr. Michal bara
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Kontaktná osoba: Mobil: Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Kontaktná osoba: Mobil: Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB