« Back to Search« Back to SearchSearch » Kindergarten - expansion of capacity and reduction of energy intensity  Mesto Moldava nad Bodvou

Kindergarten - expansion of capacity and reduction of energy intensity

   Slovakia — Mesto Moldava nad Bodvou
Published August 10, 2016 — Deadline September 12, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Kindergarten - expansion of capacity and reduction of energy intensity

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Mesto Moldava nad Bodvou IČO: 00324451 Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Hilda Gajdošová, E&L Consulting,s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava Telefón: +421 903400529 Email: gajdosova@elconsulting.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://www.moldava.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Hlavný kód CPV
45214100-1
Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Materskej školy na ulici Československej armády 22, Moldava nad Bodvou, súčasťou ktorej je zateplenie objektu a rekonštrukcia vykurovacieho systému na základe projektovej dokumentácie.
Dodatočné kódy CPV
45331100-7
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky (zmluvy), uskutočnenia stavebných prác je Materská škola na ulici Československej armády 22, Moldava nad Bodvou.
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Materskej školy na ulici Československej armády 22, Moldava nad Bodvou, súčasťou ktorej je aj zateplenie objektu a rekonštrukcia vykurovacieho systému na základe projektovej dokumentácie. Súčasťou uprav je rozšírenie kapacity škôlky o 20 detí aj s príslušnými šatňami a hygienickým zázemím pre deti a pre zamestnancov prestavbou prízemia, zateplenie objektu na báze minerálnej vlny v hrúbke 160 mm podľa teplotechnického posúdenia obvodových konštrukcií. Súčasťou týchto úprav je vytvorenie samostatnej jedálne s výdajom stravy, ktorá sa dováža zo susednej škôlky vzdialenej 30 m. Navrhované stavebné úpravy sa realizujú bez zásahu do nosných konštrukcií.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Áno
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač preukazuje: 1.1.výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 1.2.potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 1.3.potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 1.4.potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 1.5.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 1.6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 1.7.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ, 1.8.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ. 1.9.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.10.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.11.Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO. 1.12.V záujme aktualizácie údajov v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili nasledujúce doklady: podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO - výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného orgánu a prokuristu/ov; podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO - potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace; podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace; aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v prípade, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, priloženom k pôvodnej žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov. 1.13.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.6, 1.9,1.10). 1.14.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) (viď Príloha č. 5 k SP). 1.15.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukazuje : 1. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikov alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. 2.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Miesto: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zasadačka č, 105, 1.poschodie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch. 2.Úspešný uchádzač ako dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, služieb alebo prác, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 3.Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako dodávateľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia nenávratného finančného príspevku resp., ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 4.Verejný obstarávateľ bude v zmluve o dielo vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ, v súlade s požiadavkou OP Ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a v súlade s § 42 ods. 12 ZVO, splnil povinnosti zhotoviteľa - zamestnať na dobu realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady, a to: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v predchádzajúcej vete bude v zmluve zabezpečené zmluvnou pokutou pre zhotoviteľa. 5. Ostatné osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch. 6.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. 7.Toto verejné obstarávanie bude realizované prostredníctvom systému EVO, ktorý prevádzkuje ÚVO okrem predkladania ponuky a vyhodnocovania ponuky, ktorú uchádzač doručí v lehote na predkladanie ponúk v listinnej podobe osobne cez podateľňu alebo poštovou zásielkou na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa. Je potrebné, aby záujemca/uchádzač postupoval v zmysle pokynov uvedených na internetovej stránke ÚVO http://www.evo.gov.sk. Registráciu záujemca vykoná cez portál EVO s publikovanými zákazkami. Prístup k súťažným podkladom v systéme EVO získa záujemca registráciou k predmetnej zákazke č. 45.01. Záujemca obdrží po schválení registrácie verejným obstarávateľom informačný e-mail o zaradení do zadávania zákazky. Schválením registrácie záujemcu verejným obstarávateľom získava záujemca prístup k súťažným podkladom v EVO a týmto sa považujú súťažné podklady za poskytnuté. Priamy a neobmedzený prístup k SP získa uchádzač na profile verejného obstarávateľa. 8.Komunikácia a výmena informácií medzi ver.obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa na základe §187 ods. 8 uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom , elektronicky a kombináciou uvedených spôsobov. 9.Ostatné informácie sú v SP.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB