« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of electricity for Radio and Television Slovakia for 2016  Rozhlas a televízia Slovenska

Supply of electricity for Radio and Television Slovakia for 2016

  Bratislava Slovakia — Rozhlas a televízia Slovenska
Published August 14, 2015 — Deadline September 25, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€454.00k
Supply of electricity for Radio and Television Slovakia including provision of distribution services and to take responsibility for deviation for the period from 00.00. CET on 01/01/2016 24:00. CET on 31.12.2016 in the estimated amount of 12,204 MWh.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Rozhlas a televízia Slovenska Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480 Mlynská dolina , 84545 Bratislava Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Kontaktná osoba: Ing.Pavel Malo, JUDr. Oľga Adamcová, JUDr. Tibor Petrík Telefón: +421 260613550 / 260611254 / 260611267 Email: olga.adamcova@rtvs.sk Internetová adresa (internetové adresy) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/sprava-profilov/-/psprava/zakazky/11786 Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.rtvs.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Iné (uveďte)
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2016
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 01.01.2016 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2016 v predpokladanom množstve 12 204 MWh.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 09310000-5
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať Nie
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo 12 204 MWh.
Informácie o opciách
Opcie Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpka ponuky sa vyžaduje vo výške 13 620,00 EUR ( slovom trinásťtisícšesťstodvadsať EUR). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam Nie
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Druh postupu
Otvorená
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Áno
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
RTVS/33/2015
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.09.2015 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie Do dátumu
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2015 10:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe žiadosti, doručenej v písomnej forme, e-mailom alebo osobne na adrese verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. Záujemcom odporúčame, aby zasielali žiadosti aj elektronickou formou - e-mailom na kontaktnú osobu (príp. následne aj poštou). 2. Možnosť predloženia ponuky nie je podmienená vyžiadaním si a prevzatím súťažných podkladov. Ak uchádzač predloží svoju ponuku bez prevzatia súťažných podkladov vystavuje sa riziku, že ním predložená ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa (aj dodatočných prostredníctvom inštitútu vysvetľovania) na predmet zákazky, čo môže mať za následok jej vylúčenie. 3. Procesy tohto verejného obstarávania, ktoré osobitne neupravuje Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažné podklady, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Rozhlas a televízia Slovenska Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480 Mlynská dolina , 84545 Bratislava Slovensko Telefón: +421 260611254 Internetová adresa (URL): http://www.rtvs.sk
Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.08.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB