« Back to Search« Back to SearchSearch » Medical, pharmaceutical and chemical products  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra

Medical, pharmaceutical and chemical products

  Bratislava-Nové Mesto Slovakia — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Published July 15, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€14.69k
Winner
Alab, spol. s r. o.
Medical, pharmaceutical and chemical products for the needs of the Ministry of Defence.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra IČO: 30845572 Kutuzovova 8, 83247 Bratislava-Nové Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Matej Gál Telefón: +421 960317695 Fax: +421 960312528 Email: matej.gal@mod.gov.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mod.gov.sk
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Obrana
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky pre potreby rezortu Ministerstva obrany SR.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 33000000-0
Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)
Hodnota 14 685,7400 EUR
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Využila sa elektronická aukcia
Áno
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
AA-609/2015
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Dátum uzatvorenia zmluvy
01.06.2015
Počet predložených ponúk
1
Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Alab, spol. s r. o. IČO: 45842167 Gruzínska 28, P.O.BOX , 82015 Bratislava Slovensko Telefón: +421 903772953 Email: alab@alab.sk
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota: 14 685,7400 EUR
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota 14 685,7400 EUR
Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tohto oznámenia
13.07.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB