« Back to Search« Back to SearchSearch » Economic activities in forests UPS Kysucký Lieskovec  URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KYSUCKÝ LIESKOVEC

Economic activities in forests UPS Kysucký Lieskovec

  Kysucký Lieskovec Slovakia — URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KYSUCKÝ LIESKOVEC
Published July 6, 2015 — Deadline July 24, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€74.74k
The contract is to provide services to support a reforestation activities consisting of - soil preparation for planting - uhadzovanie haluziny tan, artificial reconstruction consisting of first and repeat afforestation, protection of cultural weed control - weeding, chemical protection against animals, thinning wort arc side plants for communal forest land communities KYSUCKÝ LIESKOVEC. A detailed description of the object of the contract is given in section B.1 of these tender documents (the SP).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KYSUCKÝ LIESKOVEC IČO: 42220866 Kysucký Lieskovec , 02334 Kysucký Lieskovec Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec Kontaktná osoba: Jaroslav Rajtek Telefón: +421 902900038 Email: ups@urbarkysuckylieskovec.sk
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
JK TINA s.r.o. IČO: 46307192 SNP 362 , 02401 Kysucké Nové Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): SNP 362, 02401 Kysucké Nové Mesto Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubala Telefón: +421 911311929 Email: info@jktina.sk
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Názov zákazky
Hospodárske činnosti v lesoch UPS Kysucký Lieskovec
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na podporu a obnovu lesa pozostávajúcej z činnosti - prípravy pôdy na výsadbu - uhádzovanie haluziny s pálením, umelá obnovu pozostávajúcu z prvého a opakovaného zalesnenia, ochrany kultúr proti burine - vyžínaním, chemickej ochrany proti zveri, prerezávky mladín, výseku nežiaducich drevín pre URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KYSUCKÝ LIESKOVEC. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP).
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 77231600-4
Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo a rozsah požadovaných prác na obdobie rokov 2015-2018 je uvedené v harmonograme činnosti, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 74 738,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 odseku 1zákona o VO a to predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o VO a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. f) písm. h) čestným vyhlásením. g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 2. Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona preukázal, že nie je osobou podľa § 26a ods. 1 a 2 zákona. Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, doklad vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršie ako tri mesiace. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií týchto dokumentov/dokladov. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 a § 26a zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie a preukázanie majetkovej účasti vyplývajú z § 26, § 26a a § 32 ods.1 písm. a) a b) zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.07.2015 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.07.2015 08:15
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Ďalšie doplňujúce informácie
Zadávateľ zákazky umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom, ktoré sa nachádzajú na zriadenom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/sk/sprava_profilov/-/psprava/zakazky/17220 . 2.Predmetné obstarávanie sa vykonáva elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/ . 3.Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa zaregistruje do systému na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/ prípadne na www.evoservis.sk. 4.Po zaregistrovaní budú záujemcovi/uchádzačovi zaslané prístupové údaje do systému EVOSERVIS (meno a heslo) na email uvedený v registrácií. 5.Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové údaje, ktoré mu boli doručené. 6.Záujemca bude svoju ponuku predkladať elektronicky prostredníctvom systému EVOSERVIS. Záujemca vyplní ponukový formulár zadaním ponukovej ceny a do časti prílohy vloží požadované doklady a dokumenty podľa bodu 15 súťažných podkladov. 7.Elektronicky predkladaná ponuka sa bude podpisovať elektronickým podpisom/certifikátom. Bližšie informácie o elektronickom podpise sú uvedené v súťažných podkladoch. 8.V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie v zmysle časti II súťažných podkladov.
Dátum odoslania tejto výzvy
02.07.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB