« Back to Search« Back to SearchSearch » Saw - reconstruction of the municipal building with a reduction in energy intensity  Obec Píla

Saw - reconstruction of the municipal building with a reduction in energy intensity

   Slovakia — Obec Píla
Published April 8, 2016 — Deadline March 16, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Saw - reconstruction of the municipal building with a reduction in energy intensity

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Píla IČO: 00305031 Hlavná 68, 90089 Píla Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Obec Píla ,Hlavná 68. 900 89 Píla Kontaktná osoba: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD Telefón: +421 336495208 Email: starosta@obecpila.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecpila.sk
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Názov zákazky
Píla - rekonštrukcia obecnej budovy so znížením energetickej náročnosti
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obecný úrad Píla
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii, obnove stavu kritických miest budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy, obnova strešnej roviny, výmena fasádnych otvorov, zateplenie obvodových stien, osadenie solárnej sústavy prípravy TÚV s nevyhnutnými detailmi stavby uvedený, v Technickej správe
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 45453100-8
Celkové množstvo alebo rozsah
Stavebné práce sú požadované v rozsahu rekonštrukcie, obnove stavu kritických miest budovy a znížení energetickej náročnosti budovy, obnove strešnej roviny, výmeny fasádnych otvorov, zateplenia obvodových stien, osadenia solárnej sústavy prípravy TÚV s nevyhnutnými detailmi v rozsahu uvedenom v Technickej správe.
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Osobné podmienky účasti uchádzačov : a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, zatrestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti voverejnom obstarávaní, bola 2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: nevyžaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Navrhované konštrukčné a stavebné riešenie objektu ako aj jednotlivé ocenené položky a komponenty rozpočtu stavebných prác v ponuke spracovanej uchádzačom musia vyhovovať a musia byť podložené STN 73 3134, STN EN ISO 14683, STN 73 0540-2, STN 73 2901: 2015 STN 73 2902, STN 73 0802/Z2, STN 73 0834/Z2, STN 73 1901, STN EN 1991-1-4/NA/1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia Zaťaženie vetrom, osvedčeniam o akosti použitých materiálov, certifikátom, dokladom o preukázaní zhody, atestom, ktoré zodpovedajú požadovaným minimálnym parametrom kvality v súlade s Realizačným projektom
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Podmienky otvárania ponúk
Miesto : Obecný úrad Píla, Píla 68

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB