« Back to Search« Back to SearchSearch » PREQUALIFICATION OF CLEANING  Boligforeningen UNGDOMSBO

PREQUALIFICATION OF CLEANING

  Esbjerg Denmark — Boligforeningen UNGDOMSBO
Published June 10, 2015 — Deadline June 24, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
It deals with cleaning work for Boligforeningen Ungdomsbo associated with tenants moving in tenders pool 2 (UB-2) comprehensive department 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-11, 10-12, 10- 20, 10-22, 10-27, 10-28, 10-32, 10-34, 10-35, 10-39, 10-42, 10-44, 10-46, 10-47, 10-48, 10-51, 10-53, 10-55, 10-56, 10-58, 10-81, 10-82 and 10-92 - with a total of 1,049 homes. 159 apartments to renovate per. years. It is not expected a smooth moving out over the year. The work offered total tenders for the conclusion of the framework agreement of 4 years starting on 01.11.2015. 9 days, divided between painting, floor and cleaning contractor. Contractors can not each calculate with the full restoration period per. apartment and must be manned by where in the workflow own works naturally is. The work deals with benefits following 28 departments: 10-01 Toftsvej 24-46 (6700 Esbjerg) 10-02 Hermodsvej 19-49, Kjersingvej 2-6, Palnatoke Allé 21-35 and Strandbygaard Kirkevej 133 (6705 Esbjerg Ø) 10-03 Jagtvej 56-60 and Palnatoke Allé 1-19 (6705 Esbjerg Ø) 10-04 Hermodsvej 3-17 (6705 Esbjerg Ø) 10-05 Nellikevej 12-16, Spangsbjerg Møllevej 273-301 and Tulipanvej 44-48 (6705 Esbjerg Ø) 10 -11 Sneumvej 37-65, 71-77 and 91-107 (6731 Prudhoe) 10-12 Sneumvej 13-33 (6731 Prudhoe) 10-20 Torvegade 49 (6700 Esbjerg) 10-22 Sønderled 2-12 and Mellemvangs Alle 1 - 3 AE (6705 Esbjerg Ø) 10-27 Kalle Bjergvej 20-28 (6720 Fano) 10-28 Main Street 15 and Niels Engers Road 10-12 AD (6720 Fano) 10-32 Finsensgade 16-18, Nygårdsvej 41 A and CD and Skjoldsgade 4-6 (6700 Esbjerg) 10-34 Storegade 77-79 and Grundtvig Allé 58 AC (6700 Esbjerg) 10-35 Finsensgade 10-12 and Nygårdsvej 34-46 (6700 Esbjerg) 10-39 Niels Engers Road 8 AI (6720 Fano ) 10-42 Havnegade 11-13 (6700 Esbjerg) 10-44 Islandsgade 54-62 (6700 Esbjerg) 10-46 Finsensgade 7 (6700 Esbjerg) 10-47 East Street 62 CE (6700 Esbjerg) 10-48 East Street 64 and Nygårdsvej 17 (6700 Esbjerg) 10-51 Finsensgade 9 (6700 Esbjerg) 10-53 Ring 71-79 (6700 Esbjerg) 10-55 Norgesgade 32 and 36, Nygårdsvej 8 Sverrigsgade 1 and Østergade 19-21 and 46-58 (6700 Esbjerg) 10-56 Lodsvej 36 AD and 49-69 and Lærkevej 3-25 (6720 Fano) 10-58 Kalle Bjergvej 30-32 AH (6720 Fano) 10-81 Spelmanns Toft 14 AP (6720 Fano) 10-82 Kalle Bjergvej 34-38 ( 6720 Fano) 10-92 Vølundsvej 2 (6705 Esbjerg Ø)

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
PRÆKVALIFIKATION FOR RENGØRINGSARBEJDE
Opgavebeskrivelse
Opgaven omhandler rengøringsarbejder for Boligforeningen Ungdomsbo i forbindelse med fraflytninger i udbudspulje 2 (UB-2) omfattende afdeling 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-11, 10-12, 10-20, 10-22, 10-27, 10-28, 10-32, 10-34, 10-35, 10-39, 10-42, 10-44, 10-46, 10-47, 10-48, 10-51, 10-53, 10-55, 10-56, 10-58, 10-81, 10-82 og 10-92 - med i alt 1049 boliger. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på godt 15 % pr. år, svarende til at ca. 159 lejligheder skal istandsættes pr. år. Der kan ikke forventes en jævn fraflytning hen over året. Arbejdet udbydes samlet i licitation for indgåelse af rammeaftale på 4 år med start den 01.11.2015. Tilbudsgiveren skal kunne håndtere op til 11 lejemål i alt over en periode på max. 9 dage, fordelt mellem maler-, gulv- og rengøringsentreprenør. Entreprenørerne kan således ikke hver især kalkulere med den fulde istandsættelsesperiode pr. lejlighed og skal kunne bemande efter, hvor i arbejdsprocessen egne arbejder naturligt ligger. Arbejdet omhandler ydelser ved følgende 28 afdelinger: Afd. 10-01 Toftsvej 24 - 46 (6700 Esbjerg) Afd. 10-02 Hermodsvej 19 - 49, Kjersingvej 2 - 6, Palnatokes Allé 21 - 35 og Strandby Kirkevej 133 (6705 Esbjerg Ø) Afd. 10-03 Jagtvej 56 - 60 og Palnatokes Allé 1 - 19 (6705 Esbjerg Ø) Afd. 10-04 Hermodsvej 3 - 17 (6705 Esbjerg Ø) Afd. 10-05 Nellikevej 12 - 16, Spangsbjerg Møllevej 273 - 301 og Tulipanvej 44 - 48 (6705 Esbjerg Ø) Afd. 10-11 Sneumvej 37 - 65, 71 - 77 og 91 - 107 (6731 Tjæreborg) Afd. 10-12 Sneumvej 13 - 33 (6731 Tjæreborg) Afd. 10-20 Torvegade 49 (6700 Esbjerg) Afd. 10-22 Sønderled 2 - 12 og Mellemvangs Allé 1 - 3 A-E (6705 Esbjerg Ø) Afd. 10-27 Kallesbjergvej 20 - 28 (6720 Fanø) Afd. 10-28 Hovedgaden 15 og Niels Engers Vej 10 - 12 A-D (6720 Fanø) Afd. 10-32 Finsensgade 16 - 18, Nygårdsvej 41 A og C-D og Skjoldsgade 4 - 6 (6700 Esbjerg) Afd. 10-34 Storegade 77 - 79 og Grundtvigs Allé 58 A-C (6700 Esbjerg) Afd. 10-35 Finsensgade 10 - 12 og Nygårdsvej 34 - 46 (6700 Esbjerg) Afd. 10-39 Niels Engers Vej 8 A-I (6720 Fanø) Afd. 10-42 Havnegade 11 - 13 (6700 Esbjerg) Afd. 10-44 Islandsgade 54 - 62 (6700 Esbjerg) Afd. 10-46 Finsensgade 7 (6700 Esbjerg) Afd. 10-47 Østergade 62 C-E (6700 Esbjerg) Afd. 10-48 Østergade 64 og Nygårdsvej 17 (6700 Esbjerg) Afd. 10-51 Finsensgade 9 (6700 Esbjerg) Afd. 10-53 Ringen 71 - 79 (6700 Esbjerg) Afd. 10-55 Norgesgade 32 og 36, Nygårdsvej 8, Sverrigsgade 1 og Østergade 19 - 21 og 46 - 58 (6700 Esbjerg) Afd. 10-56 Lodsvej 36 A-D og 49 - 69 og Lærkevej 3 - 25 (6720 Fanø) Afd. 10-58 Kallesbjergvej 30 - 32 A-H (6720 Fanø) Afd. 10-81 Spelmanns Toft 14 A-P (6720 Fanø) Afd. 10-82 Kallesbjergvej 34 - 38 (6720 Fanø) Afd. 10-92 Vølundsvej 2 (6705 Esbjerg Ø)
Deadline
24-06-2015 kl. 12.00
Udbudstype
Mindre danske udbud
Opgavetype
Tjenesteydelser
Tildelingskriterier
Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier
Ordregiveren vil ved udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vælge de 5-6 ansøgere, der samlet set har de bedste kvalifikationer på de stillede udvælgelseskriterier.
Ordregiver
Boligforeningen UNGDOMSBO
Udvælgelseskriterier
Udbuddet gennemføres i henhold til Tilbudsloven lov nr. 572 (LBK nr. 1410 af 07.12.2007 som et begrænset udbud, hvor tilbudsgiveren vælges ved prækvalifikation). Ansøger skal give en kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder om ejermæssige og organisatoriske forhold hos ansøger. Der skal angives kontaktoplysninger med angivelse af kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse. Ønsker ansøger at anvende underentreprenører, skal disse angives. Såfremt 2 eller flere entreprenører i forening ønsker at afgive tilbud, vil der efterfølgende kun blive kontraheret med ét firma og ét CVR nummer. Entreprenørerne skal angives i ansøgningen. Oplysninger om omsætning og egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår (vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor). Hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af ordregivende myndighed krævende dokumentation, kan han godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som den ordregivende myndighed finder egnet. Ansøger skal samtidig med sin anmodning om deltagelse vedlægge en dateret og underskrevet Tro og love erklæring på, at ansøgeren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. 100.000,- (Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.05.1997 vedrørende gæld til det offentlige). Dokumentation på at ansøger kan håndtere mindst 11 fraflytningslejligheder på max. 9 arbejdsdage (jf. uddybende tekst under ”opgavebeskrivelse”) Ansøger skal kort beskrive antal ansatte, der er beskæftiget i firmaet, samt hvordan ansøger vil håndtere opgaven med beskrivelse af nøglepersoner, der forventes at blive tilknyttet opgaven. Reference-/erfaringsliste over lignende opgaver (rengøring efter håndværkere) for de seneste 3 regnskabsår indeholdende kundenavn, kontraktperiode og opgavebeskrivelse. Anmodning om deltagelse i prækvalifikation inkl. ovennævnte oplysninger/dokumentationer skal uploades på iProjekt. Der skal anvendes følgende link til upload af prækvalifikationsmateriale; http://portal.iprojekt.dk/link/Praekvalifikation-Ungdomsbo-Pulje2-REN
Adresse
Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg WWW: http://www.ungdomsbo.dk
CPV kode
90911000-6 - Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
Udbudsform
Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt
Ja
Kontaktperson
Rasmus Kvisgaard Sørensen
Kontakt
E-mail: rks@eseebase.dk Telefon: +45 70241022
Modtagers firmanavn
eseebase A/S
Adresse for modtagelse af tilbud
http://portal.iprojekt.dk/link/Praekvalifikation-Ungdomsbo-Pulje2-REN
Udbudstype
Mindre danske udbud
Opgavetype
Tjenesteydelser
Tildelingskriterier
Laveste pris
Ordregiver
Boligforeningen UNGDOMSBO
Adresse
Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg WWW: http://www.ungdomsbo.dk
CPV kode
90911000-6 - Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
Udbudsform
Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt
Ja
Kontaktperson
Rasmus Kvisgaard Sørensen
Kontakt
E-mail: rks@eseebase.dk Telefon: +45 70241022

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB