« Back to Search« Back to SearchSearch » Curtains, drapes, valances and textile blinds 2014 / S 054-089961  Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Curtains, drapes, valances and textile blinds 2014 / S 054-089961

  Aalborg Denmark — Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Published March 18, 2014 — Deadline May 6, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Curtains, drapes, valances and textile blinds Agreement on Delivery, supply and installation of curtains, blinds and other shading to Aalborg and municipalities.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Aalborg: Gardiner, forhæng, gardinkapper og stofpersienner 2014/S 054-089961
Kort beskrivelse
Gardiner, forhæng, gardinkapper og stofpersienner Aftale på: Levering, syning og montering af gardiner, persienner og anden solafskærmning til Aalborg og Brønderslev kommuner.
Udbudsdetaljer
Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Aalborg kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Hjulmagervej 24 Tine Majlund Vibenfeld 9000 Aalborg DANMARK +45 99314685 udbud@aalborg.dk +45 98121233 Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.aalborgkommune.dk/ Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed I.3) Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev DANMARK Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale på levering, syning og montering af gardiner, persienner og anden solafskærmning til Aalborg og Brønderslev kommuner. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Varer Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aalborg Kommune Brønderslev Kommune. NUTS-kode II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale II.1.4) Oplysninger om rammeaftale Rammeaftale med en enkelt aktør Rammeaftalens varighed Varighed i år: 2 II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Aftale på: Levering, syning og montering af gardiner, persienner og anden solafskærmning til Aalborg og Brønderslev kommuner. II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 39515000 , 39515100 , 39515300 , 39515400 , 39515410 , 39522130 , 39515430 , 39515440 II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang: II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II.2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2 Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter: måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: E-fakturering. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter modtagelsen af fyldestgørende faktura og under forudsætning af, at leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad leverandøren i henhold til aftalte skal have leveret eller udført. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: III.1.4) Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om tilbudsgivers identitet, herunder anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse. 2) Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiveren eller evt. konsortiet ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark over 100 000 DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 og om opfyldelse af udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt. III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Kopi af tilbudsgivers relevante gyldige produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Offentlig IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 2014-8024. IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 6.5.2014 - 12:00 IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud) IV.3.8) Åbning af bud Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.3) Yderligere oplysninger Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til den i punkt I.1) anførte mailadresse. Ved anmodning om udbudsmaterialet, bedes virksomhedens CVR-nummer oplyst. VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø DANMARK klfu@erst.dk +45 35291000 http://www.klfu.dk/ VI.4.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12.5.2010) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 511 af 27.5.2013 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: (1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1 hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. beslutningens § 7, stk. 1. (2) Klager over andet end ordregiverens prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: (2.1) 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. (2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. (2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 2. VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby DANMARK kfst@kfst.dk +45 41715000 http://kfst.dk/+45 41715100 VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 14.3.2014
Deadline
06-05-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Aalborg kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Adresse
Hjulmagervej 24 9000 Aalborg
CPV kode
39515000-5 - Gardiner, forhæng, gardinkapper og stofpersienner 39515100-6 - Gardiner 39515410-2 - Indendørs rullegardiner 39515430-8 - Persienner 39515440-1 - Lodrette jalousier 39515300-8 - Gardinkapper 39515400-9 - Rullegardiner 39522130-7 - Markiser
Udbudsform
Offentligt udbud
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Aalborg kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Adresse
Hjulmagervej 24 9000 Aalborg
CPV kode
39515000-5 - Gardiner, forhæng, gardinkapper og stofpersienner 39515100-6 - Gardiner 39515410-2 - Indendørs rullegardiner 39515430-8 - Persienner 39515440-1 - Lodrette jalousier 39515300-8 - Gardinkapper 39515400-9 - Rullegardiner 39522130-7 - Markiser
Udbudsform
Offentligt udbud

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB