« Back to Search« Back to SearchSearch » Consultancy and systems engineering 2014 / S 226-399328  Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder

Consultancy and systems engineering 2014 / S 226-399328

  Hvidovre Denmark — Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder
Published November 22, 2014 — Deadline November 28, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Consultancy and systems engineering

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Hvidovre: Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2014/S 226-399328
Kort beskrivelse
Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Udbudsdetaljer
I stedet for: IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 26.11.2014 (12:00) Læses: IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 28.11.2014 (12:00)
Deadline
28-11-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder
Adresse
Helseholmen 1 2650 Hvidovre
CPV kode
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Udbudsform
Udbud efter forhandling
Titel
Danmark-Hvidovre: Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2014/S 207-367501
Kort beskrivelse
Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik Forsvarets IT netværk til behandling af lavt klassificerede data hedder Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FIIN). FIIN er udbredt til omkring 200 lokationer fra udsendte enheder og skibe over Grønland og Færøerne til hjemlige lokationer. Der er ca. 20 000 brugere, der har adgang til FIIN, som ud over en omfattende netværksinfrastruktur er baseret på Microsoft Windows AD, applikations- og serviceservere baseret på WindowServer samt et SAP ERP system. Desuden er der en række fagsystemer primært installeret på Windows servere. Forsvaret er i gang med et større infrastruktur-projekt, som har til formål at forbedre brugernes udbytte af IT i forsvaret, samtidig med at der sker en versionsopgradering af hovedparten af Microsoft porteføljen med henblik på at ændre de sikkerhedsmæssige vilkår til en mere sikker og håndterbar infrastruktur. I forbindelse med dette infrastruktur-projekt og andre infrastruktur-projekter ønskes der indgået en rammeaftale om levering af Arkitektur- og designkonsulentbistand inden for alle nuværende og kommende Microsoft-teknologier. Disse teknologier/ områder omfatter bl.a. følgende: 1. Infrastruktur 2. AD 3. Identity Management 4. Sikkerhed og Gateways 5. PKI 6. Datacenter 7. System Center 2012R2 a. SCOM b. SCCM c. SCVVM d. SCSM e. SCOR f. SCDPM g. SCEP. 8. SQL 9. Fil-Server og relaterede sikkerhedsmekanismer 10. Exchange 11. Workstation Windows 8.1 12. Andre klienter (tynde, zero) 13. Network services 14. Windows Phone 8.1 15. Cloud (ITune, Azure og Windows 365) 16. Applications 17. Udvikling (Visual Studio, .net) 18. Lync 19. Share Point 20. Print.
Udbudsdetaljer
Direktiv 2009/81/EF Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder DK Helseholmen 1 Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Atli Djurholm 2650 Hvidovre DANMARK +45 45677000 fkit-res630@mil.dk Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.forsvaret.dk/fkit Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.ethics.dk/asp5/qualify/fkit_2242_20141021.nsf Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.ethics.dk/asp5/qualify/fkit_2242_20141021.nsf Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) Type ordregivende myndighed Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger I.3) Hovedaktivitet Forsvar I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Arkitektur- og Designkonsulentbistand til Microsoft Teknologi. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, Helseholmen 1, 2650 Hvidovre. NUTS-kode DK012 II.1.3) Oplysninger om rammeaftale Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale II.1.4) Oplysninger om rammeaftale Rammeaftale med flere aktører Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5 Rammeaftalens varighed Varighed i år: 4 Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem 60 000 000 og 80 000 000 DKK II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: Forsvarets IT netværk til behandling af lavt klassificerede data hedder Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FIIN). FIIN er udbredt til omkring 200 lokationer fra udsendte enheder og skibe over Grønland og Færøerne til hjemlige lokationer. Der er ca. 20 000 brugere, der har adgang til FIIN, som ud over en omfattende netværksinfrastruktur er baseret på Microsoft Windows AD, applikations- og serviceservere baseret på WindowServer samt et SAP ERP system. Desuden er der en række fagsystemer primært installeret på Windows servere. Forsvaret er i gang med et større infrastruktur-projekt, som har til formål at forbedre brugernes udbytte af IT i forsvaret, samtidig med at der sker en versionsopgradering af hovedparten af Microsoft porteføljen med henblik på at ændre de sikkerhedsmæssige vilkår til en mere sikker og håndterbar infrastruktur. I forbindelse med dette infrastruktur-projekt og andre infrastruktur-projekter ønskes der indgået en rammeaftale om levering af Arkitektur- og designkonsulentbistand inden for alle nuværende og kommende Microsoft-teknologier. Disse teknologier/ områder omfatter bl.a. følgende: 1. Infrastruktur 2. AD 3. Identity Management 4. Sikkerhed og Gateways 5. PKI 6. Datacenter 7. System Center 2012R2 a. SCOM b. SCCM c. SCVVM d. SCSM e. SCOR f. SCDPM g. SCEP. 8. SQL 9. Fil-Server og relaterede sikkerhedsmekanismer 10. Exchange 11. Workstation Windows 8.1 12. Andre klienter (tynde, zero) 13. Network services 14. Windows Phone 8.1 15. Cloud (ITune, Azure og Windows 365) 16. Applications 17. Udvikling (Visual Studio, .net) 18. Lync 19. Share Point 20. Print. II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 72220000 II.1.7) Oplysninger om underentreprise II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem 60 000 000 og 80 000 000 DKK II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II.2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3 Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter: måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Krav om sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet. III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på http://www.retsinformation.dk/ III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) er blandt aktørerne under kontrakten, skal sammenslutningen af økonomiske aktører påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Virksomhedsoplysninger skal fremsendes for hver enkelt af deltagerne i sammenslutningen. III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed: Leverandørernes tilbudte konsulenter skal sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste, og sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i rammeaftalens løbetid. Krav til sikkerhedsgodkendelser vil fremgå af udbudsmaterialet. III.1.5) Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse: III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) Personlige forhold Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring på tro- og love om, hvorvidt ansøgeren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love (loven kan hentes på http://www.retsinformation.dk/) samt om opfyldelse af Forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk.1, og stk. 2. Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Det er et krav, at ansøgerne anvender skabelonerne på internetadressen, jf. punkt I.1). III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Samlet gennemsnitlig årlig omsætning, over de 3 seneste disponible regnskabsår, efter formlen: Samlet gennemsnitlig årlig omsætning = (Samlet omsætning seneste disponible regnskabsår + samlet omsætning næst seneste disponible regnskabsår + samlet omsætning tredje seneste disponible regnskabs år)/ 3. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes samlet gennemsnitlig årlig omsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår som virksomhedens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige årlige omsætning lagt sammen (adderet) for de 3 år/ 3. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes Samlet gennemsnitlig årlig omsætning pr. år som virksomhedernes samlede gennemsnitlige årlige omsætning pr. år lagt sammen (adderet) for de 3 år/ 3. Det er et krav, at ansøgerne anvender skabelonerne på internetadressen, jf. punkt I.1). Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1) Som mindstekrav kræves en Samlet årlig gennemsnitlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK over de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders gennemsnitlige samlede årlige omsætning over de 3 seneste disponible regnskabsår som anført ovenfor. III.2.3) Teknisk og/eller faglig kapacitet Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Fremlæggelse af en liste over de betydeligste lignende leverancer (referencer) af de under punkt II.1.5) nævnte ydelser udført i løbet af de seneste 3 år afhængig af, hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Ordregiver ser gerne, at ansøgeren for hver leverance (reference) oplyser følgende: — en detaljeret beskrivelse af leverancen (referencen), herunder hvilke ydelser leverancen har bestået af — ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen __ angivelse af kunde — tidspunkt for udførelsen — størrelse af leverancen samt — angivelse af antallet af brugere i den for opgaven relevante infrastruktur. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, kan ansøgeren i så fald fremlægge samme typer af informationer om den anden enheds tekniske kapacitet, som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen teknisk kapacitet. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) gives oplysningerne om referencer for hver enkelt virksomhed, men oplysningerne behandles samlet. Der kan angives op til 5 referencer. Hvis der gives flere referencer, vil kun de første 5 referencer blive taget i betragtning. Det er et krav, at ansøgerne anvender skabelonerne på internetadressen, jf. punkt I.1). III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Forhandling IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører 7 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) i forhold til de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5), underpunkterne 1-20, i løbet af de seneste 3 år. Leverancer (referencer) vil blive vurderet som mere relevante, såfremt referencerne dokumenterer den mest relevante tekniske kapacitet i forhold til de tjenesteydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.1.5). Det tillægges positiv vægt, hvis de af ansøgers referencer, jf. punkt III.2.3), har demonstreret erfaring med arkitektur- og designarbejde i en entrepriseinfrastruktur baseret på Microsoft Windows Server 2012R2. Det tillægges positiv vægt, hvis de af ansøgers referencer, jf. punkt III.2.3), er af nyere dato. Det tillægges positiv vægt, hvis de af ansøgers referencer, jf. punkt III.2.3), har demonstreret erfaring med arkitektur- og designarbejde i en infrastruktur med et betydeligt antal brugere. Det tillægges postiv vægt, hvis de af ansøgers referencer, jf. punkt. III.2.3), har demonstreret erfaring med arkitektur- og designarbejde med nyere versioner af Microsoft-produkter. Vurdering foretages på grundlag af ansøgers fremsendte oplysninger, jf.punkt III.2.3). IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der er anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 26.11.2014 - 12:00 IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Andet CV'er vil dog kunne fremsendes på engelsk i tilbudsfasen (ved afgivelse af tilbud). Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.3) Yderligere oplysninger: Ad punkt I.1) Det bemærkes, at der inden fremsendelsen af anmodning om prækvalifikation ikke er yderligere specifikationer eller dokumenter at få hos Ordregiver. Afgivelse af anmodning om deltagelse kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, ETHICS. Ansøgning om prækvalifikation skal således fremsendes via internetadressen http://www.ethics.dk/asp5/qualify/fkit_2242_20141021.nsf Her kan ansøgere ved brug af menupunktet »Tilmelding« få tilsendt mail med brugernavn og bekræftelse af adgangen til hjemmesiden. For yderligere information henvises til de vejledninger, som findes under de enkelte menupunkter på hjemmesiden. For at være i stand til at udfylde og gemme PDF-dokumenter skal der på ansøgers computer være installeret Adobe Reader version 9.0 eller nyere. Ordregiver skal have modtaget ansøgninger om deltagelse inden udløb af tidsfristen, som er angivet i udbudssystemet ETHICS i menufeltet på hjemmesidens venstre side, jf. også punkt IV.3.4) Frist for ansøgning om deltagelse. Ansøgninger om deltagelse eller dele heraf, som ordregiver ikke har modtaget via udbudssystemet ETHICS inden den angivne frist, vil blive afvist. Den officielle tid for dette udbud er angivet i boksen »Server tid« i menufeltet på hjemmesidens venstre side. Udbudsmaterialet vil blive tilstillet de ansøgere, der udvælges til at deltage i udbudsforretningen. Ad punkt II.2.1) Beløbet udgør et groft skøn over den forventede kontraktsum for rammeaftalens fulde løbetid. Ad punkt II.3) det bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ad punkt II.2.2) og II.2.3) det bemærkes, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ad sikkerhedsgodkendelse: Se punkt III.1.4). Ad punkt IV.1.2) det bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud i tilbudsfasen. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Ad IV.3.5) det bemærkes, at dette er den på indeværende tidspunkt forventede dato for udsendelse af opfordringer til at afgive tilbud, men at datoen kan forrykkes. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende en fremgangsmåde svarende til § 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Ad II.1.4) bemærkes, at anvendelse af rammeaftalen vil følge Forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 29, stk. 4. VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø DANMARK klfu@erst.dk +45 35910000 http://www.klfu.dk/ VI.4.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på http://www.retsinformation.dk/), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på http://www.klfu.dk/ VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby DANMARK kfst@kfst.dk +45 41715000 http://www.kfst.dk/ VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 24.10.2014
Deadline
26-11-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder
Adresse
Helseholmen 1 2650 Hvidovre
CPV kode
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Udbudsform
Udbud efter forhandling
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder
Adresse
Helseholmen 1 2650 Hvidovre
CPV kode
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Udbudsform
Udbud efter forhandling

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB